جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


شماره 15876/ت 23146ه 25/4/1379
وزارت مسکن وشهرسازی -سازمان مدیریت وبرنامه ریزی
هیات وزریان درجلسه مورخ 15/4/1379بنابه پیشنهادمشترک شماره 977/42-373/105 مورخ 15/4/1379سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و وزارت مسکن وشهرسازی ودراجرای تبصره (49)قانون وبودجه سال 1379 کل کشور،آیین نامه اجرایی تبصره یادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1-مابه التفاوت کارمزدتسهیلات مربوط به جانبازان بیست وپنج درصد(25%)وبه بالا،آزادگان وخانواده شهداویارانه واحدهای مسکونی درقالب الگوی مصوب مصرف مسکن برنامه دوم ازمحل اعتبارات تبصره (49)قانون بودجه سال 1379کل کشورتعهدوپرداخت می گردد0
تبصره -استقاده ازتسهیلات موضوع این ماده برای آزادگان ،جانبازان وافرادخانواده شهدادرصورت واجدشرایط بودن وتاییدسازمان مربوط تازمان فک رهن فقط برای یک بارمیسرمی باشد0
ماده 2-بانکهای عامل درجهت اجرای این تبصره کلیه بانکهای کشور به استثنای بانکهای توسعه صادرات وصنعت ومعدن می باشند0
ماده 3-بانکهای عامل موظفندگزارش عملکردتبصره (49)قانون بودجه سال 1379کل کشورراهرسه ماه یکباردرقالب فرم پیوست به وزارت مسکن وشهرسازی ارسال نمایندتاپس ازبررسی وبرآوردبارمالی به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی جهت پیش بینی درلایحه سال 1380کل کشورو سالهای بعدارسال گرددسازمان مدیریت وبرنامه ریزی اعتبارتصویبی مذکورراپس ازمبادله موافقتنامه ازمحل طرح 30830201دراختیاروزارت مسکن وشهرسازی قرارخواهدداد0
ماده 4-اعتبارات پیش بینی شده جهت کمک به سرمایه گذاری درامر قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری یااجاره به شرط تملیک ازمحل اعتبارات منظورشده دربند(ج )این تبصره پس از مبادله موافقتنامه باسازمان مدیریت وبرنامه ریزی تامین وباقیمانده اعتبارات تاسقف پنجاه درصد(50%)سرمایه موردنیازواحدهای دردست اجرابراساس شاخص های کمی برنامه سوم بخش مسکن ،ازمحل تسهیلات بانکی تامین خواهدشد0
تبصره -بانکهای عامل موظفندکه تسهیلات فوق الذکرراباذی نفع فروش اقساطی نمایند0
ماده 5-بیست درصد(20%)ازبیست ونه درصد(29%)افزایش ماده تسهیلات بانکی که به بخش مسکن وساختمان اختصاص یافته است ،به امربهسازی مسکن روستایی اختصاص می یابدتاپس ازتاییدبنیادمسکن انقلاب اسلامی وبدون اخذوثیقه به روستاییان ومعلمان وبهورزان مقیم روستاپرداخت شود0هزینه مربوط به ارایه خدمات فنی ونظارتی بنیادمسکن انقلاب اسلامی به میزان دوونیم درصد(5/2%)وام مصوب پرداختی ازمحل اعتبارات تبصره (49)قانون بودجه سال 1379کل کشورطرح 30806203پس ازمبادله موافقتنامه باسازمان مدیریت وبرنامه ریزی پرداخت می شوددرهرصورت سقف تسهیلات بانکی که به این امراختصاص می یابدسیصدمیلیارد (000/000/000/300)ریال می باشد0
ماده 6-مبلغ ششصدمیلیارد(000/000/000/600)ریال تسهیلات اعتباری منظورشده دربند(ح )تبصره (3)قانون بودجه سال 1379کل کشوربرای خریدیااحداث مسکن جانبازان بیست وپنج درصد(25%)وبه بالا،آزادگان وخانواده شهدابامدت بازپرداخت بیست ساله (مشارکت مدنی وفروش اقساطی )وکارمزدچهاردرصد(4%)بدون رعایت الگوی مصوب مصرف مسکن و نوسازبودن به صورت دویست وهفتادمیلیارد(000/000/000/270)ریال برای جانبازان ،یکصدوپنجاه میلیارد(000/000/000/150)ریال برای آزادگان ویکصدوهشتادمیلیارد(000/000/000/180)ریال برای خانواده شهدادرنظرگرفته می شود0
سقف تسهیلات برای جانبازان ،آزادگان وخانواده شهداسی میلیون (000/000/30)ریال تعیین می گرددکه مطابق سایرشرایط قانون تسهیلات استفاده ازوام مسکن آزادگان -مصوب 1370-وقانون ضوابط پرداخت وام مسکن به آزادگان ،جانبازان وخانواده شهدا-مصوب 1374-قابل پرداخت است 0
ماده 7-هزینه آماده سازی اراضی واگذارشده به آزادگان وجانبازان بیست وپنج درصد(25%)وبالاترازمحل طرح 30830203پس ازمبادله موافقتنامه باسازمان مدیریت وبرنامه ریزی پرداخت می شود0
ماده 8-اعتبارات مربوط به کمک به تاسیسات زیربنایی شهرهای جدید ازمحل اعتبارطرح 30830204وبرگشت بند(ط)این تبصره پس ازمبادله موافقتنامه باسازمان مدیریت وبرنامه ریزی پرداخت می شود0
ماده 9-کلیه درآمدهای حاصل ازبندهای (د)و(ه )این تبصره که به صورت درآمدوهزینه غیرمتمرکز(استانی )منظورمی شودبراساس موافقتنامه مبادله شده باسازمان مدیریت وبرنامه ریزی هزینه خواهدشد0
ماده 10-نحوه استفاده ازتسهیلات مالی موضوع تبصره (49)قانون بودجه سال 1379کل کشوردرچهارچوب این آیین نامه مطابق دستورالعملی خواهدبودکه توسط وزارت مسکن وشهرسازی ابلاغ می شود0
ماده 11-بانک مرکزی موظف است ظرف یکماه ،بیست وپنج درصد(25%) سهم اعتبارات بخش مسکن رابه تفکیک بانکهاواستانهاتعیین نماید اعتبارات فوق الذکربامعرفی وزارت تعاون دراختیارتعاونیهای مسکن قرارمی گیردوگزارش عملکردبانکهاهرسه ماه یکباربه اطلاع وزارتخانه - های تعاون ومسکن وشهرسازی خواهدرسید0
جدول توزیع ودستورالعمل اعطای اعتبارات ماده (16)به تصویب شورای پول واعتبارخواهدرسید0
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/04/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :