×

تصویب نامه راجع به بند(ب )ماده (85)قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379

تصویب نامه راجع به بند(ب )ماده (85)قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379

تصویب-نامه-راجع-به-بند(ب-)ماده-(85)قانون-برنامه-پنجساله-سوم-توسعه-اقتصادی-،اجتماعی-وفرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران-مصوب-1379

وکیل


شماره 15907/ت 23163ه 25/4/1379

وزارت اموراقتصادی ودارایی
هیات وزیران درجلسه مورخ 19/4/1379به استنادبند(ب )ماده (85) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1379-تصویب نمود:
الف -تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت وبلندمدتی که توسط سیستم بانکی کشوربه شرح زیرازموسسات خارجی وبین المللی اخذ می شود،توسط وزارت اموراقتصادی ودارایی مجازمی باشد:
1-شرکت سیمان داراب تاسقف مبلغ 000/180/9(نه میلیون ویکصدو هشتادهزار)مارک آلمان معادل 47/659/693/4(چهارمیلیون وششصدونود وسه هزاروششصدوپنجاه ونه ممیزچهل وهفت )یوروبرای خریدتجهیزات برق وکنترل 0
2-شرکت نساجی مازندران تاسقف مبلغ 759/595/27(بیست وهفت میلیون وپانصدونودوپنج هزاروهفتصدوپنجاه ونه )مارک آلمان معادل 53/487/109/14(چهارده میلیون ویکصدونه هزاروچهارصدوهشتادوهفت ممیزپنجاه وسه )یوروبرای خریدماشین آلات تکمیلی نساجی 0
3-شرکت سیمان داراب تاسقف مبلغ 000/930(نهصدوسی هزار)یوروبرای خریدتجهیزات الکتروفیلتر0
4-شرکت چینی تقدیس تاسقف مبلغ 000/912/3(سه میلیون ونهصدودوازده هزار)مارک آلمان معادل 84/173/000/2(دومیلیون ویکصدوهفتادوسه ممیزهشتادوچهار)یوروبرای خریدکوره های لعاب ودکوروخدمات 0
5-شرکت جورات آسیا(استارلایت )تاسقف مبلغ 800/099/1(یک میلیون و نودونه هزاروهشتصد)دلارآمریکابرای خریدماشین جوراب بافی 0
6-شرکت نساجی تجارت تاسقف مبلغ 875/408/9(نه میلیون وچهارصدو هشت هزاروهفتصدوهشتادوپنج )مارک آلمان معادل 38/635/810/4 (چهارمیلیون وهشتصدوده هزاروششصدوسی وپنج ممیزسی وهشت )یورو برای خریدخط کامل حلاجی کاردینگ 0
7-شرکت سیمان بوشهرتاسقف مبلغ 000/519/1(یک میلیون وپانصدو نوزده هزار)مارک آلمان معادل 37/652/776(هفتصدوهفتادوشش هزارو ششصدوپنجاه ودوممیزسی وهفت )یوروبرای خریدماشین آلات سنگ شکن کارخانه سه هزارتنی سیمان 0
8-شرکت ریسندگی آذراصفهان تاسقف مبلغ 466/393/6(شش میلیون وسی صدونودوسه هزاروچهارصدوشصت وهشت هزارونهصدوبیست وهفت ممیزبیست وشش )یوروبرای خریدماشین آلات 0
9-شرکت ریسندگی رحیم زاده تاسقف مبلغ 651/024/12(دوازده میلیون وبیست وچهارهزاروششصدوپنجاه ویک )مارک آلمان معادل 43/106/148/6 (شش میلیون ویکصدوچهل وهشت هزارویکثدوشش ممیزچهل وسه )یوروبرای خریدماشین آلات وتجهیزات 0
10-مجتمع صنعتی اردکان تاسقف مبلغ 228/523/2(دومیلیون وپانصدو بیست وسه هزارودویست وهشت )مارک آلمان معادل 99/105/290/1 (یک میلیون ودویست ونودهزارویکصدوپنج ممیزنودونه )یوروبرای خرید تجهیزات ساخت سرویسهای بهداشتی 0
11-شرکت پشم اصفهان تاسقف مبلغ (577/546/5(پنج میلیون وپانصدو چهل وشش هزاروپانصدوهفتادوهفت )یوروبرای خریدچنددستگاه ماشین ریسندگی 0
ب -مبالغ مندرج دربند(الف )این تصویب نامه ،معادل اصل مبلغ قراردادهامی باشد0هزینه های تبعی ازجمله هزینه های بانکی ،بیمه اعتبارات صادراتی وسایرهزینه های مربوط به استفاده ازتسهیلات اعتباری ،پس ازکسرمبالغ پیش پرداخت به مبلغ مذکوراضافه می گردد
ج -صدورضمانتنامه توسط وزارت اموراقتصادی ودارای منوط به اعلام سیستم بانکی درخصوص رعایت مقررات ارزی واخذوثایق ویاتاییدیه صادرشده توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورجهت پوشش معادل ریالی اقساطی که به هنگام سررسیدبازپرداخت می گردند،اعم ازاصل مبلغ قراردادوهزینه های تبعی ازجمله هزینه های بانکی ،بیمه اعتبارات صادراتی وسایرهزینه های مربوط می باشد0
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1379/04/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.