جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره 15880/ت 23164ه 25/4/1379

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور -وزارت دادگستری
هیات وزیران درجلسه مورخ 19/4/1379بنابه پیشنهادشماره 719/33-494/105مورخ 19/4/1379سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورو به استنادمواد(4)و(6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370-تصویب نمود:
کارکنان سازمانهای وابسته به قوه قضاییه ووزارت دادگستری مشمول تصویب نامه شماره 55756/ت 20125ه مورخ 21/4/1378می باشندو فوق العاده جذب وشغل موضوع تصویب نامه یادشده ازتاریخ 1/1/1379 درموردآنان برقرارمی گردد0هزینه های مربوط به برقراری فوق العاده مذکورازمحل اعتبارمصوب دستگاههای یادشده تامین وپرداخت می گردد
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/04/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :