جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره 13485/ت 23073ه 8/4/1379
وزارت اموراقتصادی ودارایی -سازمان انرژی اتمی ایران

هیات وزیران درجلسه مورخ 29/3/1379بنابه پیشنهادمشترک وزارت اموراقتصادی ودارایی وسازمان انرژی اتمی ایران (موضوع نامه شماره 8372/30مورخ 28/3/1379)وبه استنادماده 123قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1379-آیین نامه معاملات سازمان انرژی اتمی ایران رابه شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول -شمول وحدودمعاملات
ماده 1-انواع معاملات اعم ازخریدوفروش کالا،خدمات ،اجاره ،استجاره ، مشاوره ،پیمانکاری وتعمیرات که توسط سازمان انرژی اتمی ایران انجام می شودبارعایت مفاداین آیین نامه به عمل خواهدآمد0
ماده 2-معاملات ازنظرمبلغ به طبقات زیرتقسیم می شوند:
الف -معاملات جزیی :معاملاتی است که میزان آن ازپنج میلیون ریال تجاوزنکند0
ب -معاملات متوسط :معاملاتی است که مبلغ آن ازپنج میلیون ریال بیشتروازیکصدمیلیون ریال تجاوزنکند0
ج -معاملات عمده :معاملاتی است که مبلغ آن ازیکصدمیلیون ریال بیشتر باشد0
تبصره 1-مبنای نصاب درخریدبرای معاملات جزیی ومتوسط مبلغ معامله ودرمعاملات عمده مبلغ برآورداست 0
تبصره 2-مبنای نصاب درفروش مبلغ ارزیابی کارشناس رسمی منتخب از طرف ریاست سازمان یامقام مجازازطرف وی است 0
تبصره 3-سازمان می تواندباتصویب کمیته انرژی اتمی نصاب معاملات به شرح فوق راباتوجه به شرایط هرسه سال یکبارتعدیل نماید0
تبصره 4-معاملات مشمول هریک ازطبقات فوق نبایستی باتفکیک به اقلام کوچکتربه طبقه پایین ترانتقال یابد0
فصل دوم -روش انجام معاملات
ماده 3-کلیه معاملات سازمان بایستی براساس مقررات این آیین نامه ازطریق مناقصه یامزایده انجام پذیردمگردرمواردزیر:
الف -درموردمعاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یاموسسه دولتی یا شرکت دولتی باشد0
ب -درموردمعاملاتی که انجام آن به تشخیص ومسوولیت رییس سازمان یا مقام مجازازطرف اوبانهادهاوموسسات وشرکتهای مشروحه ذیل به صرفه وصلاح سازمان باشد:
-موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی وموسسات وابسته که بیش ازپنجاه درصدسهام یاسرمایه ویامالکیت آنهامتعلق به موسسات ونهادهای مذکور باشد0
-شرکتهای تعاونی مصرف وتوزیع کارکنان وزارتخانه هاوموسسات دولتی وشرکتهای دولتی که براساس قوانین ومقررات ناظربرشرکتهای تعاونی تشکیل واداره می شوند0
-شرکتهاوموسسات تعاونی تولیدوتوزیع که تحت نظارت مستقیم دولت یا شهرداریهاتشکیل واداره می گردند0
ج -درموردخریدکالایاخدماتی که دارای نرخ تثبیت شده دولتی ویانرخ اعلام شده توسط مراجع قیمت گذاری رسمی دولتی باشند0
د -درموردکرایه حمل ونقل هوایی ،دریایی ،هزینه مسافرت ونظایر آن درصورت وجوده نرخ ثابت ومقطوع 0
ه -خریدیااستجاره اموال غیرمنصول که به تشخیص ومسوولیت رییس سازمان یامقام مجازازطرف اوباکسب نظرکارشناس خبره منتخب سازمان انجام گیرد0
و -لوازم یدکی وقطعات تجهیزات ،ماشین آلات وانواع خودرووهمچنین لوازم آزمایشگاهی وابزارکارگاهی مشروط براینکه ازسازنده یا نماینده مجازآن ویابه تشخیص ومسوولیت رییس سازمان یامقام مجاز ازطرف اوباکسب نظریک نفرکارشناس خبره متعهدرشته مربوط که توسط ریاست سازمان یامقامات مجازازطرف ایشان تعیین می شودخریداری گردد0
ز -کالاوخدمات وحقوق منحصربه فردکه برحسب موردمعامله وبه تشخیص رییس سازمان یامقامات مجازازسوی وی خریداری گردد0
ح -خریدخدمات هنری بارعایت موازین اسلامی باتصویب رییس سازمان یا مقامات مجازازطرف ایشان 0
ط -معاملاتی که بنابه تشخیص رییس سازمان بایستی مستوربماند0
ی -خریدخدمات کارشناسی ،خدمات فنی ،خدمات آموزشی ،خدمات تحقیقاتی وخدمات مشاوره ای 0
ک -هزینه دعوتها،پذیرایی ها،هدایاوتشریفات سازمان درداخل یاخارج ازکشوربراساس صورت حسابهایی که به گواهی مسوولان ورییس واحد مربوط وبه تاییدرییس سازمان ویامقامات مجازرسیده باشدقابل پرداخت خواهدبود0
ل -تعمیرماشین آلات وتجهیزات ثابت ومتحرک به تشخیص ومسوولیت ریاست سازمان یامقامات مجازازطرف وی 0
ماده 4-برای انجام معاملات جزیی مامورخریدبه فروشندگان کالایا انجام دهندگان کارمورداحتیاج مراجعه ومعامله راباتشخیص ومسوولیت خودباتوجه به کیفیت وقیمت مناسب انجام می دهد0
مامورخریدبایدذیل صورت حساب راباقیدنام ونام خانوادگی وسمت و تاریخ امضاءنماید0امصای ولی حاکی ازآن است که خریدباتوجه به کیفیت به مناسبترین قیمت ممکن انجام شده است 0
ماده 5-معاملات متوسط به تشیص ومسوولیت مدیرذی ربط وتحقیق مامور خریدبه شرح فوق پس ازتاییدمدیرمربوط انجام می شود0
ماده 6-معاملات عمده باانتشارآگهی مناقصه (مناقصه عمومی )یاارسال دعوتنامه (مناقصه محدود)به تشخیص رییس سازمان یامقامات مجازاز طرف ایشان انجام می شود0
تبصره -چنانچه رییس سازمان یامقام مجازازطرف اوانجام معامله ای راازطریق مناقصه میسروبه صلاح سازمان ندانندموضوع راکتباباذکر دلایل وتوجیه کامل به هیات ترک تشریفات مناقصه جهت تصویب گزارش خواهندنمود0
ماده 7-ترکیب ووظایف هیات ترک تشریفات مناقصه ونحوه رسیدگی به معاملات به شرح زیراست :
الف -ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه 0
-مدیرکل امورمالی 0
-مجری طرح 0
-نماینده رییس سازمان 0
ب -هرگاه مبلغ معامله بیش ازپنج میلیاردریال باشداجرای نظرهیات ترک تشریفات مناقصه موکول به تاییدکمیته انرژی اتمی خواهدبود0
تبصره -جلسه هیات ترک تشریفات مناقصه درهرموردبادعوت رییس سازمان یامقام مجازازطرف اوتشکیل می شود0-کلیه اعضاءمکلف به حضوردرجلسات هیات وابرازنظرخودنسبت به گزارش توجیهی مربوط در موردتقاضای ترک تشریفات مناقصه یامزایده وهمچنین نحوه انجام معامله موردنظرهستند،لیکن تصمیمات هیات بارای اکثریت اعضاءمعتبر خواهدبود0
ماده 8-آگهی مناقصه ازیک تاسه نوبت به اقتضای اهمیت معامله به فاصله یک هفته دریکی ازروزنامه های کثبرالانتشارمنتشرمی گردد0
تبصره 1-درمواردی که رییس سازمان یامقام مجازازطرف اولازم تشخیص دهد،می تواندازسایروسایل ارتباطی برای انتشارآگهی مناقصه استفاده نماید0
تبصره 2-درمواردی که به تشخیص سازمان موضوع معامله ایجاب نماید که آگهی مناقصه یامزایده درسطح بین المللی به عمل آیدیک نسخه ازآگهی ازطرف وزارت امورخارجه به سفارتخانه های کشورهای ذی ربط درتهران ویاسفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران درخارج ازکشور فرستاده می شود0
ماده 9-درآگهی مناقصه یادعوتنامه (مناقصه محدود)بایدنکات زیر درج شود:
الف -نوع ومقدارکالاویاکارباذکرمشخصات ،مدت ،محل ونحوه تحویل کالا یاانجام کاروترتیب حمل ومیزان خسارت درمواردی که طرف معامله در تحویل کالایاانجام کارکلایابعضاتاخیرنماید0
ب -تصریح به اینکه بهای پیشنهادی بایدبه مبلغ مشخص درپاکت لاک و مهرشده تسلیم شود0
ج -مدت قبول ومحل تسلیم پیشنهاد0
د -ذکرمبلغ سپرده شرکت درمناقصه وچگونگی مبلغ سپرده به صورت وجه نقدیاضمانتنامه بانکی یاتصمین معتبردیگربه تشخیص رییس سازمان یامقام مجازازطرف او0
ه -میزان تضمین حسن انجام معامله وترتیب دریافت واستردادآن 0
و -میزان پیش پرداخت درصورتی که به تشخیص سازمان پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد،وترتیب پرداخت وواریزآن 0
ز -تصریح این نکته که شرکت درمناقصه ودادن پیشنهادبه منزله قبول اختیارات وتکالیف سازمان ،موضوع ماده 12این آیین نامه می باشد
ح -درمواردی که موضوع مناقصه چندنوع کالایاکاروخدمات باشدودر آگهی ذکرشده باشدکه برای هرنوع به تفکیک پیشنهادقبول می شودباید برای هرنوع کالایاکاروخدمات سپرده متناسب تعیین شود0
ط -ذکراینکه سایراطلاعات وجزییات مربوط دراسنادمناقصه مندرج است 0
ی -اعلام محل توزیع نمونه های ضمانتنامه هاوقرارداداگرتهیه آن لازم باشد،که دراین صورت ضمانتنامه عینامطابق نمونه تنظیم ونمونه قراردادنیزباقیداینکه موردقبول است بایدامضاءوضمیمه پیشنهادگردد
ک -ترتیب فروش اسنادمناقصه (براساس روشی که درهرموردازطرف مقام مجازتعیین می شود)0
ماده 10-درصورتی که واحدمناقصه گذارذکرشرایط دیگری رالازم تشخیص دهدمشروط برآنکه بامفاداین آیین نامه مغایزنباشد،می توانددرمتن آگهی یانقشه هاوبرگ مشخصات ،درج نماید0
ماده 11-درصورتی که شرایط مناقصه که برطبق مواد9و10بایددرآگهی ذکرشودمفصل باشد،بایستی نوع کالایاکارموردمعامله ومقدارومدت و محل تحویل ومیزان پیش پرداخت ومدت ومحل قبول پیشنهادهادرآگهی درج شودوتصریح گرددکه نقشه هاوبرگ شرایط ومشخصات معامله درمحل معین موجوداست وپیشنهاددهندگان بایدیک نسخه ازآن رادریافت وبا قیدقبولی امضاءکرده وبه پیشنهادخودضمیمه وتسلیم نمایند0
ماده 12-رییس سازمان یامقام مجازازطرف اودرخصوص اتخاذتصمیم در موردپیشنهادهای واصل شده وانعقادقرارداددارای تکالیف واختیارات زیرمی باشد:
الف -مکلف است سپرده شرکت درمناقصه برنده مناقصه رادرصورتی که حاضربه انجام معامله نشودوهمچنین سپرده نفردوم رادرصورتی که بر اساس تبصره 1ماده 20برای انجام معامله به اورجوع شودوازانجام معامله امتناع نمایدضبط کند0
ب -اختیارداردمقدارکالایاکاروخدمات موردمعامله راتابیست وپنج درصد 25%افزایش یاکاهش دهد0مشروط براینکه کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش وکاهش به تشخیص سازمان متناسبارعایت وتطبیق گردد0
ج -مجازنیست به پیشنهادات مبهم ومشروط وبدون سپرده وپیشنهاداتی که بعدازانقضای مهلت مقرردرآگهی برسد،ترتیب اثردهد0
د -درردهریک یاتمام پیشنهادهامختاراست 0
ه -کلیه هزینه های مربوط به مناقصه شامل هزینه آگهی وهزینه ثبت قرارداددردفتراسنادرسمی درصورتی که ثبت قرارداددردفترمذکور ضروری باشدبه عهده برنده مناقصه است 0
و -مکلف است هرگتونه مالیات یاعوارض که طبق مقررات بابت معامله به طرف معامله تعلق گیردازبهای کارکردیاکالای تحویلی درموقع پرداخت مطالبات اوکسرکند0
ماده 13-مقام مجازمناقصه گذارمکلف به رعایت نکات زیرنیزمی باشد: الف -مدت قبول پیشنهادهادرموردآگهی هایی که درداخل کشورمنتشر می شودازتاریخ اولین نوبت انتشارازده (10)روزنبایدکمترباشدودر موردآگهی هایی که درخارج ازکشورمنتشرمی شودازسی (30)روزنباید کمترتعیین شود0
ب -میزان پیش پرداخت نبایدازبیست وپنج درصد25%مبلغ معامله تجاوز کندومنحصرادرقبال ضمانتنامه بانکی یاتضمین معتبردیگربه تشخیص رییس سازمان یامقام مجازازطرف اوپرداخت خواهدشد0 درخصوص معاملاتی که موضوع آنهاصرفاخریدکالاباشدمیزان پیش پرداخت درصورت تشخیص وتاییدضرورت آن توسط رییس سازمان یامقام مجازاز طرف اومی تواندبیشترازبیست وپنج 25%تعیین شود0
ج -تعیین واخذسپرده شرکت درمناقصه به صورت وجه نقدیاضمانتنامه بانکی یاتضمین معتبردیگربه تشخیص رییس سازمان یامقام مجازاط طرف اومبلغ سپرده شرکت درمناقصه برمبنای درصدهایی ازمیزان برآوردی مبلغ معامله به شرح زیرمحاسبه می شود:
1-برای معاملات تادویست میلیون ریال پنج درصد(5%)
2-برای معاملات تایک میلیاردریال :
الف -تادویست میلیون ریال به شرح بند(1)
ب -نسبت به مازاد دودرصد(2%)
3-برای معاملات بیش ازیک میلیاردریال :
الف -تایک میلیاردریال به شرح بند(2)
ب -نسبت به مازاد یک درصد(1%)
4-چنانچه میزان سپرده شرکت درمناقصه ازپنجاه میلیون ریال بیشتر شودرییس سازمان یامقام مجازازطرف اومی توانددرصورت ضرورت میزان سپرده رابه مبلغی که ازپنجاه میلیون ریال کمترنباشدتقلیل دهد0 د -حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که بایدهنگام عقدقرارداد اخذشودپنج درصد5%مبلغ قراردادمی باشد0میزان سپرده حسن انجام کار ده درصد10%مبلغ قراردادبوده وبایددراسنادمناقصه به صورت مشخص ذکرشده باشد0
تبصره -سازمان می توانددرموردقراردادهاومعاملاتی که ازطرف آن اشخاص حقوق موضوع بندالف ماده 3می باشندتضمین حسن انجام معامله وتضمین درمقابل پیش پرداخت راباتوجه به شرایط قراردادبه ترتیبی که مناسب می دانداخذنماید0
ماده 14-دعوتنامه (مناقصه محدود)
رییس سازمان یامقام مجازازطرف اودرهرموردکه تشخیص دهدانجام معامله ازطریق مناقصه محدودبه صلاح وصرفه سازمان می باشدمی تواندبارعایت مفاداین آیین نامه معامله راازطریق مناقصه محدودانجام دهد0
ماده 15-دعوتنامه شرکت درمناقصه محدودبرای اشخاص حقیقی یاحقوقی که صلاحیت آنان برای شرکت درمعامله موردنظرقبلاتوسط کمیسیون تشخیص صلاحیت موضوع ماده 16تشخیص داده شده ونام آنان درفهرست واجدین صلاحیت کمیسیون مزبوردرج شده باشدارسال می شود0
ماده 16-کمیسیون تشخیص صلاحیت مرکب از5نفروبه شرح زیرمی باشد:
1-نماینده رییس سازمان
2-نماینده معاونت نظام ایمنی هسته ای کشور
3-سه نفرکارشناس فنی رشته های مختلف به انتخاب شورای معاونین سازمان
ماده 17-تعداددعوت شدگان به مناقصه محدودنبایدازپنج (5)نفرکمتر باشد0چنانچه تعدادتاییدصلاحیت شدگان ازپنج (5)نفرکمترباشدمناقصه محدودباتاییدریاست سازمان قابل انجام خواهدبود0درصورتی که تعداد تاییدصلاحیت شدگان ازپنج (5)نفربیشترباشدرییس سازمان یامقام مجاز ازطرف اومی تواندبه انتخاب خودبرای پنج (5)نامزدیابیشتردعوتنامه ارسال نماید0
تبصره 1-درصورتی که رییس سازمان یامقام مجازازطرف اوهیچیک از پیشنهادهای دریافتی رابرای انجام معامله به صلاح سازمان تشخیص ندهدمی تواندتصمیم به تجدیدمناقصه بگیرد0
تبصره 2-مقررات "ابلاغ قانونی "مندرج درقانون مالیاتهای مستقیم درموردابلاغ نتیجه مناقصه عینامجری خواهدبود0
ماده 18-درمواردی که موضوع مناقصه چندنوع کالایاکارباشدوهرگاه در شرایط مناقصه اختیارتفکیک موردمعامله برای سازمان پیش بینی نشده باشد،رییس سازمان یامقام مجازازطرف اومی تواندشخصی راکه شرایط پیشنهادی اوبادرنظرگرفتن تمام جوانب امردرمجموع مناسب ترباشد برنده مناقصه اعلام کند0
ماده 19-سازمان پس ازتعیین برنده مناقصه سپرده نفراول ونفردوم رانگهداری وسپرده سایرین رامستردخواهدنمود0
ماده 20-درصورتی که برنده مناقصه پس ازابلاغ کتبی ازانجام معامله خودداری کندویاحداکثرظرف ده (10)روزبه استثنای ایام تعطیل حاضر به انعقادقراردادوسپردن تضمین حسن انجام معامله نشودسپرده شرکت درمناقصه وی ضبط ومراتب به نفردوم مناقصه بارعایت مفادتبصره این ماده ابلاغ می گردداگرنفردوم هم پس ازمدت مذکوردراین ماده نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکندوبرای انجام معامله حاضرنشود،سپرده اونیزضبط می گردد0
تبصره 1-به شخصی که شرایط پیشنهادی اودرمرتبه دوم قرارداردبه شرطی ابلاغ می شودکه تفاوت بهای پیشنهادی اوبابرنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشترنباشددرغیراینصورت بانظرهیات ترک تشریفات مناقصه عمل خواهدشد0
تبصره 2-مدت مقردرماده 20درموردمعاملاتی که طرف معامله درخارج ازکشوراقامت داردممکن است حداکثرتایکماه تعیین شودمشروط براینکه درآگهی مناقصه یابرگ شرایط آن ذکرشده باشد0مقام مناقصه گذار موظف است باتوجه به مدت مقرردرآگهی دعوتنامه مناقصه برای ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده به نحوی اقدام نمایدکه به علت انقضای مدت خسارتی متوجه سازمان نشود0
فصل سوم -انعقادقرارداد
ماده 21-درموردمعاملاتی که تحویل کالایاخدمت وهمچنین پرداخت بهای آن طرفین راملزم به تعهداتی می نمایدکه بایدطی زمان بیش ازمهلت مقرردرماده 20این آیین نامه انجام گیرد0عقدقراردادضروری است 0
ماده 22-درقراردادنکات زیربایدقیدگردد:
الف -نام طرفین قرارداد0
ب -نوع ومقدارموردمعامله بامشخصات کامل آنها0
ج -مدت انجام تعهدومحل وشرایط تحویل موردمعامله 0
د -ترتیب عمل ومیزان خسارات درمواردی که برنده مناقصه درانجام تعهدات جزئا"تاخیرنماید0
ه -الزام تحویل کالابرطبق نمونه ممهوردرصورتی که تهیه نمونه لازم باشد0دراینصورت بایدنمونه کالابامهرطرفین معامله ممهورونزدسازمان نگهداری شود0
و -اقراربرنده مناقصه به اینکه ازمشخصات کالایاکارموردمعامله و مقتضیات محل تحویل کالایاانجام کاراطلاع کامل دارد0
ز -اختیارسازمان نسبت به افزایش یاکاهش مقادیرموضوع موردمعامله درمدت قراردادتامیزان بیست وپنج درصد(25%)مقدارمندرج درقرارداد
ح -بهای موردمعامله وترتیب پرداخت آن 0
ط -مبلغ پیش پرداخت وترتیب واریزآن درصورتی که درشرایط مناقصه ذکرشده باشد0
ی -میزان تضمین حسن انجام کارویامعامله وترتیب دریافت واسترداد آن براساس شرایط مناقصه 0
ک -مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت وتحویل قطعی درقراردادهای مربوط به ساختمان ونظایرآن براساس شرایط مناقصه 0
ل -اقراربه عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت و000درمعاملات دولتی 0
تبصره -نظرمراجع ذی ربط حقوقی ومالی درمورداسنادومدارک مناقصه و پیش نویس قراردادهای موضوع معاملات عمده سازمان بایدقبلااخذگردد

فصل چهارم -ترتیب تحویل کالایاخدمت

ماده 23-تحویل موردمعامله به شرح ذیل انجام می شود: الف -کالایاکارانجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزیی باشدتحویل آن باگواهی انبارداریامتصدی مربوط انجام خواهدشد0درموردمعاملات متوسط باگواهی انباردارورییس واحدمتقاضی ویانماینده او0
ب -درموردمعامله عمده باگواهی کمیسیونی که لااقل مرکب ازاشخاص زیرباشدصورت می گیرد:
-نماینده تحویل گیرنده 0
-مدیرکل امورمالی یانماینده او0
-معاونت ذی ربط یانماینده او0
ج -درمعاملات عمده برای تحویل هرفقره کالایاکاربایدازطریق کمیسیون تحویل صورتمجلس تنظیم ودرآن به طورصریح قیدگرددکه کالای مورد معامله یاکارانجام شده طبق نمونه یامشخصات مندرج درپیمان می باشد وذیل آن راتمام اعضای کمیسیون تحویل وفروشنده یاپیمانکارامضاء نمایندودرموردکالاهایی که تحویل انباردارمیشودانباردارنیزصورت مجلس راامضاءوبلافاصله قبض انبارصادرخواهدکرد0کمیسیون تحویل کالا یاکارموظف است گزارشهاوتذکراتی راکه ازطریق نظارت کنندگان مسوول حین انجام کاریاساخت کالاداده شده است درنظربگیرد0
تبصره -نظرمهندسین مشاوریایک موسسه بازرسی فنی به نمایندگی از طرف سازمان به لحاظ تطبیق مشخصات کالایاکاربانمونه یامشخصات مندرج درپیمان قابل قبول خواهدبود0
ماده 24-برای کالاهای تحویل شده درتمام مواردبایدقبض انبارکه دارای شماره مسلسل باشدصادرگرددوبه امضای انبارداربرسدودرواردات دفترانبارثبت وشماره ثبت دفترانباردرروی قبض ذکرشود0
ماده 25-درصورتی که درشرایط معامله برای تحویل موردمعامله علاوه برآنچه درمواد23و24تعیین شده تکالیف دیگری نیزپیش بینی شده باشد بایداجراشود0
فصل پنجم -مزایده
ماده 26-درموردمعاملات جزیی مامورفروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه وپس ازتحقیق ازبهایارعایت صرفه سازمان معامله را انجام دهدوسندمربوط راباتعهداینکه معامله بابیشترین بهای ممکن انجام شده است وباذکرنام ونام خانوادگی وسمت وتاریخ امضاءکند0
ماده 27-درموردمعاملات متوسط حراج به شرح زیرانجام خواهدشد:
الف -اصلاعات کلی درموردنوع ومشخصات ومقدارموردمعامله وروزو ساعت ومحل حراج وسایرشرایطی که لازم باشددرروزنامه آگهی می گردد ویاازطریق مقتضی به اصلاع متقاضیان رسانده می شود0
ب -موردمعامله بایدقبلابه وسیله کارشناس منتخب سازمان ارزیابی شده باشدوحراج ازبهای ارزیابی شده شروع گرددوبه خریداری که بالاترین بهاراپیشنهادکندواگذارشود0
تبصره -درصورتی که برای حداقل قیمت ارزیابی شده داوطلبی پیدا نشودارزیابی تجدیدخواهدشد0
ماده 28-درموردمعاملات عمده انتشارآگهی مزایده به شرح زیربه عمل می آید0
الف -درآگهی مزایده شرایطی که طبق این آیین نامه برای آگهی مناقصه پیش بینی شده درصورتی که باعمل مزایده منطبق باشدباید رعایت گردد0
ب -مقرراتی که دراین آیین نامه درموردمناقصه معاملات وانعقاد قراردادوتحویل موردمعامله معین شده درصورتی که باعمل مزایده منطبق باشدبایداجراشود0
ماده 29-درمواردی که برای قیمت وشرایط فروش محصولات وخدمات سازمان ترتیبات خاصی ازطرف کمیته انرژی اتمی اتخاذشده باشدبر اساس تصمیمات متخذه درکمیته انرژس اتمی عمل خواهدشد0
فصل ششم -مقررات عمومی
ماده 30-اختلافات ناشی ازمعاملات این آیین نامه که درکمیسیونی مرکب ازنماینده رییس سازمان مدیرکل دفترحقوقی سازمان ونماینده طرف قراردادسازمان حل وفصل نگرددطبق مقررات جاری کشوربه مراجع قضایی ارجاع خواهدگردید0
ماده 31-درموردمناقصه کارهای ساختمانی وصنعتی هرگاه کارهای جدیدی که قیمت آن درفهرست بهای قراردادپیش بینی نشده درضمن عمل پیش بیایدبهای واحدآن کارهابه تناسب قیمتهای اولیه ازطرف کارشناسانی که توسط مجریان انتخاب می گردندتعیین وباموافقت پیمانکارپس ازتصویب هیات ترک تشریفات مناقصه قیمتهای مذکورمعتبر خواهدبودولی مبلغ کل کارهای جدیدکه بدین ترتیب عمل می شودنباید ازبیست درصد(20%)برآورداولیه پیمان تجاوزکند0
ماده 32-کلیه اسنادهزینه های انجام شده بایدمتکی به مدارک زیرباشد:
1-تنظیم قراردادوگرفتن فاکتور(درموردخریدهای داخلی )فاکتورخرید یاصورتمجلس خریدهمراه بارسیدانباریاصورتمجلس تحویل کالادرمورد خریدهای خارجی ،اعلامیه بانک ودرمواردجزیی صورت حساب فروشنده مدارک ترخیص کالاازگمرک ورسیدانباریاصورتمجلس تحویل کالا0
2-درموردپرداخت حقوق ودستمزدومزایاوهرنوع پرداخت پرسنلی دیگر گواهی انجام کارازطرف مقامات مجازوامضاءگیرنده وجه یاگواهی بانک دایربرواریزوجه به حساب بانکی ذی نفع 0
ماده 33-اصلاح دراین آیین نامه منوط به پیشنهادسازمان وتایید وزارت اموراقتصادی ودارایی وتصویب کمیته انرژی اتمی خواهدبود0
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16123
تاریخ تصویب :
1379/03/29
تاریخ ابلاغ :
1379/04/15
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان انرژی اتمی
موضوع :