جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره 12704/ت 23071ه 1/4/1379

وزارت کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 29/3/1379بنابه پیشنهادشماره 44/4/1/1411مورخ 28/3/1379وزارت کشوروبه استنادماده 93قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی -مصوب 1378-تصویب نمود:
متن زیربه عنوان تبصره 3به ماده 55آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی -مصوب 1378-(موضوع تصویبنامه شماره 51143/ت 22220ه -مورخ 23/9/1378)اضافه می شود:
تبصره 3-استثنائا" درانتخابات سراسری ششمین دوره مجلس شورای اسلامی درحوزه انتخابیه "تهران ،ری ،شمیرانات واسلامشهر"شعب ثبت نام واخذرای مرحله دوم انتخابات بادرنظرگرفتن پراکندگی حوزه انتخابیه می تواندبانظرهیاتهای اجرایی ونظارت حداکثربه میزان یک سوم تعدادشعب مرحله اول کاهش داده شود0
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19123
تاریخ تصویب :
1379/03/29
تاریخ ابلاغ :
1379/04/15
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :