جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


شماره 12708/ت 23072ه 2/4/1379

وزارت کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 25/3/1379باتوجه به نظررییس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 2655ه ب مورخ 4/3/1379) تصویب نمود:
درماده 13آیین نامه حمل بارومسافرومدت لغوپروانه فعالیت وتعطیلی موسسات حمل ونقل جاده ای (موضوع تصویب نامه شماره 33752/ت 20040ه مورخ 6/9/1378)عبارت "به مجازاتهایی که ازیک ماه تایک سال محکوم می شود." به عبارت "پروانه فعالیت آن ازیک ماه تایک سال لغو می گردد."تغییرمی یابد0
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16123
تاریخ تصویب :
1379/03/25
تاریخ ابلاغ :
1379/04/15
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :