جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره 1010/310 1/4/1379
جناب آقای مقتدایی
استاندارمحترم ورییس شورای شهرسازی ومعماری استان خوزستان

دراجرای بند 5 ماده 4قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران وماده 42 آیین نامه نحوه بررسی وتصویب طرحهای توسعه وعمران محلی ناحیه ای منطقه ای وملی ومقررات شهرسازی ومعماری کشورمصوب 12/10/78 هیات محترم وزیران به استحضارمی رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ 23/3/79، طرح توسعه وعمران (جامع ) ناحیه ای دزفول (شامل شهرستان دزفول )،راکه توسط این وزارتخانه و دراجرای بندهای الف تاه ازقسمت 1ماده 3قانون تغییرنام وزارت آبادانی ومسکن وشهرسازی وتعیین وظایف آن وتصویب نامه شماره 70971/ت 407-ومورخ 5/11/73هیات وزیران دائربرالحاق متن متمم به انتهای تبصره 3ماده 4آیین نامه مربوط به استفاده ازاراضی واحداث بناوتاسیسات درخارج ازمحدوده قانونی وحریم شهرهاتهیه ودرتاریخ 29/7/77درشورای شهرسازی ومعماری آن استان به تصویب رسیده بود راباقیدمواردزیرموردتصویب نهایی قرارداد:
1-شورای عالی مقررنموداسنادومدارک طرح براساس "مصوبه الگوی سطح بندی مناطق ومراکزروستایی واستانداردهاوضوابط ارایه خدمات روستایی کشور"وعناوین وتعاریف مربوطه اصلاح وبرآن منطبق گردد0 2-شورای عالی برحفظ محدوده کالبدی موجودشهرکهای امام خمینی ، طالقانی وشریعتی دراطراف شهردزفول وعدم توسعه کالبدی آنهاتایید نمود0
3-باتوجه به نیازمبرم منطقه به فرودگاه مسافری ،شورای عالی بر استفاده دومنظوره فرودگاه موجودبصورت مسافری ونظامی وباهماهنگی وزارتین دفاع وراه وترابری تاکیدنمود0
4-شورای عالی برتلفیق طرح جامع شهرستان دزفول باشهرستانهای اطراف درقالب طرح ناحیه وبه روزآوری مطالعات طرحهای مذکورتاکید نمود0
لازم می داندازمشارکت ارزشمندشورای شهرسازی ومعماری آن استان به ریاست جنابعالی درفرایندررسی وتصویب طرح مذکورقدردانی نموده امیداست بابکارگیری ورعایت دقیق وکامل ضوابط ومقررات طرح یاشده توسط مراجع ودستگاههای ذی ربط موجبات توسعه همه جانبه وهماهنگ ناحیه مذکوردرزمینه های اقتصادی ،اجتماعی وکالبدی فراهم گردد0 این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای ناحیه دزفول درسال افق طرح 1395معادل 565000نفر(5/68درصدشهری و5/31درصدروستایی )تهیه شده واسنادآن به شرح زیرمی باشد:
سندشماره 1-نقشه منطقه بندی ونقشه کاربری اراضی 0
سندشماره 2-ضوابط نحوه استفاده ازاراضی 0
سندشماره 3-سطح بندی خدماتی ومراکزجمعیتی 0
سندشماره 4-تعیین اولویت استقرارعملکردهاوخدمات 0
دراجرای ماده 42آیین نامه مصوب 12/10/78هیات محترم وزیران ،اسناد ومدارک طرح متعاقباجهت اجراابلاغ خواهدشد0
معاون وزیرودبیرشورای عالی -جلیل حبیب اللهیان

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16123
تاریخ تصویب :
1379/03/23
تاریخ ابلاغ :
1379/04/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :