جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


شماره 1020/310 1/4/1379
جناب آقای مهندس موسوی
استاندارمحترم ورییس شورای شهرسازی ومعماری استان اصفهان

دراجرای بند5ماده 4قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران وماده 42آیین نامه نحوه بررسی وتصویب طرحهای توسعه وعمران محلی ،ناحیه ای ،منطقه ای وملی ومقررات شهرسازی ومعماری کشور مصوب 12/10/78هیات محترم وزیران به استحضارمی رساند،شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درجلسه مورخ 23/3/79طرح جامع شهرسمیرم راکه دراجرای بند2ازماده 3قانون تغییرنام وزارت آبادانی ومسکن به مسکن وشهرسازی وتعیین وظایف آن ،توسط این وزارتخانه تهیه و درتاریخ 19/7/77درشورای شهرسازی آن استان به تصویب رسیده بود راموردتصویب نهایی قرارداد0
ضروری می داندازمشارکت موثروثمربخش شورای شهرسازی ومعماری آن استان به ریاست جنابعالی درفرایندبررسی وتصویب طرح مذکورقدردانی نموده ،امیداست که بااجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری وسایردستگاههای ذی ربط درتوسعه وعمران شهر،زمینه توسعه کالبدی موزون شهروتوسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی آن ومالا" آسایش ورفاه وسلامت محیط زیست شهروندان شهرسمیرم بیش ازپیش فراهم گردد این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای شهرتاپایان دوره طرح 1395معادل 35840نفردرمحدوده ای به وسعت 702هکتارشامل کاربریهای موردنیازساکنان شهر(باتراکم ناخالص 51نفردرهکتاروتراکم مسکونی خالص 160نفردرهکتار)تهیه شده است 0
خواهشمنداست دستورفرماییدمراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای شهر وشهردارمحترم مربوط وسایرمراجع ذی ربط رسانیده شود0 اسنادومدارک طرح متعاقبا"جهت اجراابلاغ خواهدشد0
معاون وزیرودبیرشورای عالی -جلیل حبیب اللهیان

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16123
تاریخ تصویب :
1379/03/23
تاریخ ابلاغ :
1379/04/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :