جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.تاریخ : 5/4/1378 شماره دادنامه : 98 کلاسه پرونده : 77/301

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به ابطال شقوق مقرر در ماده 2و مادتین 13و15آئین نامه اجرائی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری بشرح مقرر در رای شماره 8 مورخ 9/8/1362 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بلحاظ مغایرت ضوابط مندرج در مواد مذکور با شرع به تشخیص فقهای محترم شورای نگهبان و ضرورت احراز موات بودن اراضی ثبت شده طبق مقررات دادنامه شماره 440 مورخ 30/6/1370 موافق اصول و موازین قانونی تشخیص گردید0 این رای مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *

شماره ه/77/301 20/8/1378
تاریخ :5/4/1378 شماره دادنامه : 98 کلاسه پرونده :77/301
مرحع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حسین رفیعی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16و18 دیوان عدالت اداری

مقدمه : الف شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده 68/161 موضوع شکایت آقای حسین رفیعی به طرفیت سازمان زمین شهری استان مرکزی اراک قائم مقام سازمان عمران اراضی سابق اراک به خواسته ابطال عملیات واقدامات سازمان عمران اراضی سابق نبت به لغو مالکیت سه قطعه مزروعی پلاکهای 317و318و319 فرعی از4460 اصلی بخش 2 اراک بشرح دادنامه شماره 158 مورخ 3/8/1368 چنین رای صادر نموده است : شکایت موجه بنظر نمی رسد، زیرا فتوکپی اسناد مالکیت ارائه شده از سوی شاکی هیچگونه دلالتی بر مزروعی بودن پلاکهای مورد شکایت نداشته و دلیل دیگری هم بر غیرموات بون پلاکهااقامه نگردیده است و چون برابر پاسخ واصله از اداره کل زمین شهری استان مرکزی اراک پلاکهای یاد شده براساس قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری به تملک دولت درآمده است لذا تخلفی از مقررات مشهود نیست حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود0 ب شعبه هجدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/1231 موضوع کشایت آقای حسین رفیعی بطرفیت ، سازمان زمین شهری استان مرکزی اراک به خواسته ابطال عملیات سازمان مشتکی عنه نسبت به لغو مالکیت بشرح دادنامه شماره 440 مورخ 30/6/1370 چنین رای صادر نموده است : نظر به اینکه سازمان مشتکی عنه درزمینه توجیه اقدام خود مبنی بر ابطال سند مالکیت شاکی و لغومالکیت وی دلیلی بر موات بودن پلاکهای 320و321 ارائه ننموده و صرفا" قید نوع ملک (زمین ) را در سند مالکیت قرینه بر موات بودن آن تلقی نموده است در حالیکه چون مدعی موات بودن زمین شاکی بوده علی القاعده باید آن را اثبات نماید و دلیل و نظریه کارشناسی در این خصوص ارائه دهد0 لهذا اقدام سازمان مشتکی عنه منطبق باقانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و اصلاحیه آن نیست حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال اقدام و تملک در مورد پلاکهای 320و321فرعی از4460 اصلی بخش 2 اراک صادر و اعلام می گردد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با بحضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0


145
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
98
تاریخ تصویب :
1378/04/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :