جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


شماره 1019/310 1/4/1379
جناب آقای مهندس حسینی
استاندارمحترم ورییس شورای شهرسازی استان سیستان وبلوچستان

شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درپنجمین جلسه سال جاری خوددر تاریه 23/3/79(پیرومذاکرات جلسه 9/3/79)،طرح جامع شهرجدیدرامشار راکه ضرورت مکانیابی واحداث آن درجلسه مورخ 13/3/70شورای عالی به تصویب رسیده بودبارعایت مواردذیل به تصویب نهایی رساند:
1-باتوجه به فاصله کم شهرجدیدرامشارتامرزافغانستان حدود(30کیلومتر) شورای عالی برضرورت اتخاذتدابیرامنیت ویژه جهت حفاظت ازشهر مذکوروتوسعه آتی آن تاکیدنمود0
2-باتوجه به مسایل اقلیمی خاص منطقه ،شورای عالی برضرورت ایجاد هرچه بیشترفضای سبزدرمنطقه وشهرجدیدمذکورتاکیدواتخاذتدابیر کویرزدایی وحفظ گونه های گیاهی درمنطقه توسط سازمان جنگلهاو مراتع وسایرسازمانهای ذی ربط رادرخواست نمود0
3-شورای عالی به منظورحفظ جمعیت ساکن وجذب جمعیت ازسایرنقاط ، بربذل توجه ویژه به مسایل اقتصادی وتجاری بویژه سرمایه گذاریهای لازم جهت ایجاداشتغال تاکیدنمود0
4-شورای عالی برکمک هاوحمایت های موثردولت جهت تکمیل احداث شهر جدیدمذکورتاکیدنمود0
5-باتوجه به حجم بالای عبورومروروسایط نقلیه سبک وسنگین درمحور زابل -زاهدان ،شورای عالی برلزوم احداث تقاطع غیرهمسطح پیش بینی شده درطرح ،درمحل ورودی شهرجدیدمذکوربامحورفوق الذکرتاکیدنمود
6-شورای عالی مقررنمودحریم استحفاظی درشرق جاده زابل -زاهدان منطبق برحریم خطوط انتقال برق فشارقوی ودرسایرنقاط منطبق برطرح پیشنهادی منظورگردد0
مدارک واسنادطرح ،متعاقباجهت اجراابلاغ می گردد0
معاون وزیرودبیرشورای عالی -جلیل حبیب اللهیان

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16123
تاریخ تصویب :
1370/03/13
تاریخ ابلاغ :
1379/04/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :