جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


شماره 1016/310 1/4/1379
جناب آقای مهندس موسوی
استاندارمحترم ورییس شورای شهرسازی ومعماری استان اصفهان

دراجرای بند5ماده 4قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران وماده 42آیین نامه نحوه بررسی وتصویب طرحهای توسعه وعمران محلی ، ،منطقه ای وملی ومقررات شهرسازی ومعماری کشورمصوب 12/10/78هیات محترم وزیران به استحضارمی رساند،شورای عالی شهر سازی ومعماری ایران درجلسه مورخ 23/3/79طرح توسعه وعمران جامع ناحیه ای سمیرم (شامل شهرستان سمیرم )،راکه توسط این وزارتخانه ودراجرای بندهای الف تا ه ازقسمت 1ماده 3قانون تغییرنام وزارت آبادانی ومسکن ومسکن وشهرسازی وتعیین وظایف آن وتصویب نامه شماره 70971/ت 407-ومورخ 5/11/73هیات وزیران دایربرالحاق متن متمم به انتهای تبصره 3ماده 4آیین نامه مربوط به استفاده ازاراضی واحداث بناوتاسیسات درخارج ازمحدوده قانونی وحریم شهرهاوتهیه ودرتاریخ 19/7/77درشورای شهرسازی ومعماری آن استان به تصویب رسیده بودرا باقیدمواردزیرموردتصویب نهایی قرارداد:
1-باتوجه به پتانسیلهای قابل توجه باغداری درسطح شهرستان ،شورای عالی برتقویت باغداری وایجادصنایع جنبی ومرتبط درمنطقه تاکیدنمود
2-شورای عالی برهماهنگی طرح مذکورباالگوی سطح بندی منطق ومراکز روستایی مصوب شورای عالی وعناوین مربوطه تاکیدکرد0
3-به منظورحفاظت ازمنابع آب بویژه دوسدقره قاج وحنا،شورای عالی مقررنمودحریم زیست محیطی دریاچه سدهای فوق تعیین وبرروی نقشه های مربوطه منعکس گرددوهرگونه توسعه فعالیتهای گردشگری ونظایرآن با رعایت حریم زیست محیطی صورت پذیرد0
4-شورای عالی برحفاظت ازحوزه آبریزسدهاوآبخیزداری این حوزه هاو سایرحوزه هادرطرحهای آینده تاکیدنمود0
5-شورای عالی مقررنمودعبارت "طرح آماده سازی اراضی توسعه مسکونی حدفاصل سیوروعلی آباد"ذکرشده درجدول پروژه های پیشنهادی شهرستان به عبارت "جابجایی روستای سیوردرقالب طرح هادی وپس ازانجام مطالعات زمین شناسی "تغییریابد0
6-عنوان "منطقه صنعتی "به "شهرک صنعتی "اصلاح وموقعیت آن برروی نقشه مربوطه منعکس ونمایش داده شود0
لازم می داندازمشارکت ارزشمندشورای شهرسازی ومعماری آن استان به ریاست جنابعالی درفرایندبررسی وتصویب طرح مذکورقدردانی نموده ، امیداست بابکارگیری ورعایت دقیق وکامل ضوابط ومقررات طرح یادشده توسط مراجع ودستگاههای ذی ربط موجبات توسعه همه جانبه وهماهنگ ناحیه مذکوردرزمینه های اقتصادی ،اجتماعی وکالبدی فراهم گردد0 این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای ناحیه سمیرم درسال افق طرح 1395معادل 100270نفر(3/46درصدشهری 7/53درصدروستایی )،تهیه شده واسنادآن به شرح زیرمی باشد:
سندشماره 1-نقشه منطقه بندی ونقشه کاربری اراضی 0
سندشماره 2-ضوابط نحوه استفاده ازاراضی 0
سندشماره 3-سطح بندی خدماتی ومراکزجمعیتی 0
سندشماره 4-تعیین اولویت استقرارعملکردهاوخدمات 0
دراجرای ماده 42آیین نامه مصوب 12/10/78هیات محترم وزیران ،اسناد ومدارک طرح متعاقباجهت اجراابلاغ خواهدشد0
معاون وزیرودبیرشورای عالی -جلیل حبیب اللهیان

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16123
تاریخ تصویب :
1379/03/23
تاریخ ابلاغ :
1379/04/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :