جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 13482/ت 23029ه 8/4/1379

وزارت اموراقتصادی ودارایی -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران درجلسه مورخ 22/3/1379بنابه پیشنهادشماره 964/ه مورخ 22/3/1379بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وبه استناداصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهورس اسلامی ایران تصویب نمود:
ساعت شروع کاربانکهاازشمول تصویب نامه شماره 67768/ت 250ه مورخ 9/2/1369(موضوع تعیین ساعت شروع کاروزارتخانه هاوسازمانهای دولتی مستثناست 0
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16123
تاریخ تصویب :
1379/03/22
تاریخ ابلاغ :
1379/04/15
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :