جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


شماره 13478/ت 23038ه 8/4/1379
وزارت مسکن وشهرسازی -سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 5/4/1379بنابه پیشنهادشماره 712/42-1345/102مورخ 16/3/1379سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ودراجرای تبصره 41قانون بودجه سال 1379کل کشور،آیین نامه اجرایی تبصره یادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:
آیین نامه اجرایی تبصره 41قانون بودجه سال 1379کل کشور،آیین نامه اجرایی تبصره یادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1-عبارتهای زیردارای تعاریف مشروح مربوط می باشند:
الف -حجم عملیات عمرانی :کلیه طرحهای عمرانی ملی واستانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ،وآن دسته ازطرحهای عمرانی ملی وزارت مسکن و شهرسازی که اجرای آنهابه سازمان مجری ساختمانهاوتاسیسات دولتی وعمومی تفویض واعتبارآنهاازمحل بودجه عمومی دولت تامین می شود0 ب -تخصیص اعتبار:تمام یاقسمتی ازاعتبارمصوب طرح که براساس پیشرفت فیزیکی عملیات ،درصدی ازاعتبارمصوب طرح جهت اجرای طرح ،دراختیار سازمان مجری ساختمانهاوتاسیسات دولتی وعمومی قرارمی گیرد0
ج -حق الزحمه :درصدی ازتخصیص اعتبارمصوب که به عنوان درآمددر اختیارواحدهای سازمانی مذکورقرارمی گیردتابراساس مفادبودجه مصوب وآیین نامه های استخدامی ،مالی ومعاملاتی خودبرای هزینه های جاری شامل (نیروی انسانی درچهارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ،اداری ،مدیریت وسرمایه ای ) تعهدوپرداخت نماید0
ماده 2-به منظورکاهش هزینه های غیرثابت وابسته وهزینه های سربار دراجرای طرحهای عمرانی وتسریع دربهره برداری ازظرفیتهای ساختمانی ، درصدحق الزحمه هرطرح باتوجه به پراکندگی پروژه های مربوط درسطح کشورواعمال درجه پیچیدگی ساخت آنهاکه دراعتبارمصوب هرطرح لحاظ شده است ،حداکثرمعادل دوو نیم درصد(5/2%)تخصیص اعتبارهرطرح در مناطق شهری وچهاردرصد(4%)درمناطق روستایی می باشد0
ماده 3-حق الزحمه هرطرح حداکثرمعادل دوونیم درصد(5/2%)تخصیص اعتبارهرطرح درمناطق شهری وچهاردرصد(4%)درمناطق روستایی درهر دوره زمانی درطول سال مالی تعیین می شودتاازیک طرف به حساب هزینه قطعی طرح وازطرف دیگربه حساب درآمددستگاههای اجرایی مذکور منظورگردد0
ماده 4-حق الزحمه هرطرح بارعایت ماده 3این آیین نامه توسط بالاترین مقام واحدهای اجرایی مربوط درخواست وذی حسابیهای طرح عمرانی به حساب درآمدآن سازمان نزدخزانه داری کل واریزمی نمایند0 برداشت ازحسابهای مذکوردرحدودبودجه مصوب سازمان مربوط مجازخواهد بود0
ماده 5-اعتبارحق الزحمه هرطرح تحت عنوان هزینه های جانبی طرح درموافقتنامه مربوط منظورمی شود0
ماده 6-منظورنمودن هزینه های پرسنلی درموافقتنامه طرحهای عمرانی تحت عنوان خدمات قراردادی موضوع ماده 5این آیین نامه وهزینه های جانبی طرح شامل مواد3،4،5،6و7غیرازحق الزحمه خدمات مدیریت که اعتبارآن درطرحهای عمرانی مربوط ازبودجه عمومی دولت تامین می شود درموافقت نامه های طرحهای عمرانی مشمول این آیین نامه مجازنمی باشد0 تبصره -موارداستثناءبه پیشنهادوزارت مسکن وشهرسازی وتاییدسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوردرموافقتنامه درج خواهدشد0
ماده 7-هیات مدیره سازمان مجری ساختمانهاوتاسیسات دولتی وعمومی وهمچنین بنیادمسکن انقلاب اسلامی موظفندفهرستی ازاعتبارات مصوب ، تخصیص اعتبارسالانه ومیزان حق الزحمه دریافتی هرطرح راتهیه وپس ازتاییدذی حساب مربوط ،دراختیاربازرسان قانونی واحدهای سازمانی مذکوربرای طرح درمجمع عمومی یاشورای عالی آنان قراردهند0
تبصره -بنیادمسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکردمنابع دریافتی ازمحل طرحهای عمرانی ،همراه باپیشرفت فیزیکی عملیات انجام شده راهرسه ماه یکباربراساس مفاداین آیین نامه به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورگزارش نماید0
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16123
تاریخ تصویب :
1379/04/05
تاریخ ابلاغ :
1379/04/15
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :