جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


شماره 503/ت 22713ه 20/1/1379

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -سازمان ایرانگردی وجهانگردی
هیات وزیران درجلسه مورخ 14/1/1379بنابه پیشنهادمشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وسازمان ایرانگردی وجهانگردی وبه استناد تبصره 50قانون بودجه سال 1379کل کشور،آیین نامه اجرایی بندق تبصره 29قانون یادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1-کلیه فروشندگان صنایع دستی ،هتلداران وودفاترجهانگردی موظفنددرآمدهای ارزی خودرامستقیماتحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی نمایند0
ماده 2-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزموضوع ماده 1 رابه نرخ منشاخارجی وتوافقی خریداری کندویک درصد1%ازمجموع درآمد ارزی یادشده راهرسه ماه یکبارمحاسبه وبانرخ یکهزاروهفتصدوپنجاه (1750)ریال صرفابرای حضوردرنمایشگاههای بین المللی جهانگردی اختصاص دهد0
ماده 3-وزارت کشور(نیروی انتظامی )وزارت اموراقتصادی ودارایی (گمرک )ووزارت امورخارج وبانک مرکزی موظفندهرسه ماه یکبارآمار ورودجهانگردان خارجی راتهیه وبه سازمان ایرانگردی وجهانگردی ارسال نمایند0
ماده 4-درآمدارزی جهانگردی پس ازمحاسبه توسط سازمان ایرانگردی وجهانگردی وتاییدوزارت اموراقتصادی ودارایی به اطلاع سازمان برنامه وبودجه خواهدرسید0
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16062
تاریخ تصویب :
1379/01/14
تاریخ ابلاغ :
1379/02/01
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان ایرانگردی و جهانگردی
موضوع :