جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


شماره 1017/ت 22739ه 23/1/1379

سازمان برنامه وبودجه
هیات وزیران درجلسه مورخ 21/1/1379بنابه پیشنهادسازمان برنامه وبودجه وبه استناداصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبند(و)تبصره 13قانون بودجه سال 1379کل کشور،ضوابط اجرایی بودجه یادشده رابرای وزارتخانه ها،موسسات دولتی وسازمانهایی که شمول مقررات عمومی درموردآنهامستلزم ذکرنام می باشدودراین تصویب نامه دستگاه اجرایی نامیده می شوند،به شرح زیرتصویب نمود:

1-گسترش تشکیلات اداری وایجادپستهای سازمانی جدیدممنوع است ودر مواردضروری باپیشنهادسازمان اموراداری واستخدامی کشوروتصویب هیات وزیران امکان پذیرمی باشد0
تبصره -درموردواحدهای خارج ازکشورهماهنگی باوزارت امورخارجه الزامی است 0
2-استخدام رسمی وپیمانی درسال 1379بارعایت محدودیتهای قانونی و درصورت تاییدسارمان برنامه وبودجه مبنی بروجوداعتبار،بارعایت مقادتبصره 78قانون بودجه یال 1363باپیشنهادسازمان اموراداری و استخدامی کشوروتصویب هیات وزیران امکان پذیرمی باشدوبه کارگیری نیروی انسانی ازمحل طرحهای عمرانی برای فعالیتهای جاری وکاردر ادارات (بخصوص ازمحل طرحهای مطالعاتی )ممنوع است 0
تبصره 1-به کارگیری افراددرطرحهای تحقیقاتی وقراردادهای مشاوره یاتحقیق وسایرطرحهای عمرانی درقالب پروژه های مربوط وهمچنین استخدام ازمحل مجوزهای صادرشده سالهای قبل مشروط به وجوداعتبار وپیش بینی درموافقتنامه متبادله باسازمان برنامه وبودجه می باشد
تبصره 2-تمدیدقراردادافرادغیررسمی شاغل درسال 1378بلامانع است 0
تبصره 3-برگزاری دوره های آموزشی که منجربه تعهداستخدامی درسال - های بعدمی شودمنوط به اخذمجوزازسازمان اموراداری واستخدامی کشور وتاییدسازمان برنامه وبودجه ازنظروجوداعتبارمی باشد0
3-توصیه می شود:
الف -درخریدومصرف موادمصرفی اداری ،سوخت وتعمیرات خودروهاصرفه - جویی شودودراستفاده ازخودروهاوامکانات اداری برای مسوولان و کارکنان دولت مراقبت لازم به عمل آید0
ب -مدیران ودستگاههایی که باحفظ کیفیت اجرای برنامه ها،صرفه جویی می نمایندبه صورت بارزودرمقایسه بادستگاههای دیگرموردتشویق قرار گیرند0
ج -به منظورتسریع درتصمیم گیریهای دولت ،دستگاههای اجرایی پیشنهادهاودرخواستهای خودرابادرنظرگرفتن سیاستهای مذکوردرفوق ارایه نمایند0
4-پرداخت اضافه کارهردستگاه ،حداکثردرحدعملکردسال 1378ودرسقف یکصدوبیست (120)ساعت مجازمی باشد0
تبصره 1-سقف اعتبارمربوط به اضافه کارباتاییدسازمان برنامه و بودجه تابیست درصد(20%)قابل افزایش است 0
تبصره 2-مجوزهای قبلی دولت برای پرداخت اضافه کاربیش ازیکصدو بیست (120)ساعت ،عینادرسال 1379نیزمجری می باشد0
5-هیچگونه مجوزی برای افزایش حقوق ومزایاوفوق العاده هاجزدرحد تغییرضریب وافزایش سنواتی که برای هیچ گروه ازکارمندان دولت صادرنمی شود0افزایشهای قانونی قبلی مشمول این بندنخواهدشد0
6-سقف اعتبارات فصل سوم (هزینه های سرمایه ای )دستگاههایی که در قانون بودجه سال 1379مشخص نشده است حداکثرمعادل عملکردسال 1378 خواهدبود0افزایش فصل سوم دستگاههای مذکورمشروط به عدم افزایش اعتبارات جاری مصوب درطول سال 1379باتاییدسازمان برنامه وبودجه مجازمی باشد0اعتبارات فصل سوم دستگاههایی که درقانون بودجه 1379 به تصویب رسیده است براساس قوانین موضوعه قابل هزینه می باشد0
7-یارانه غذای کارکنان دولت برای دستگاههایی که ساعات کارآنها حداقل تاساعت چهار(4)بعدازظهراست ،همچنین درموردمستخدمانی که وضع کارآنهاایجاب نمایدشب یاایام تعطیل رادرمحل کارخدمت نمایند یاباتاییدبالاترین مقام دستگاه اجرایی یامقام مجازازجانب ایشان حداقل تاساعت چهار(4)بعدازظهردرمحل کارحضوردارند،حسب موردبرای تامین هرنوبت غذا،حداکثرمعادل چهارهزار(000/4)ریال به ازای هر نفرخواهدبود0غذای سایرافراد(مهمانان ،سایرکارکنان طرف قرارداد وغیرآنها)به قیمت تمام شده عرضه خواهدشد0
8-حداکثرمقدارمصرف مربوط به سوخت ،آب ،برق وتلفن درحدعملکرد سال 1378می باشد0
تبصره -سقف اعتبارمربوط به هزینه های این بند،باتاییدسازمان برنامه وبودجه تابیست درصد(20%)قابل افزایش می باشد0
9-تعدادنفر-روزماموریت خارج ازکشوردستگاههای اجرایی حداکثرمعادل عملکردسال 1378خواهدبود0
تبصره 1-موارداستثنابه تاییدهیات نظارت برسفرهای خارجی کارکنان دولت خواهدرسید0
تبصره 2-سفرهایی که هزینه های آن توسط سازمانهای بین المللی یا کشوردعوت کننده تامین می شودازمحدودیت مقرردراین بندمستثنی می باشد0
10-مبلغ پاداش پایان سال (عیدی )به تصویب هیات وزیران خواهدرسید ودستگاههای اجرایی موظفندبابت عیدی به ازای هرنفرمبلغ ششصدهزار (000/600)ریال درموافقتنامه های ذی ربط پیش بینی نمایند0
11-دریافت هرگونه وجه ازمردم به هرعنوان درقبال ارایه خدمات و یاوضع هرگونه عوارض ،خودیاری وغیرآن صرفادرچهارچوب قوانین و مقررات وباکسب مجوزهای مربوط مجازاست 0
12-به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شودتسهیلات وامکانات لازم رابرای استفاده کارکنان ازمهدکودک بانرخ مناسب فراهم نمایند0
13-خرید،احداث واجاره ساختمان ،انبار،توقفگاه ،مزرعه ،باغ و نظایرآن ازمحل اعتبارات جاری صرفابراساس شرح عملیات موافقتنامه های متبادله باسازمان برنامه وبودجه مجازمی باشد0
14-به منظورصرفه جویی درهزینه های مربوط به تاسیسات رفاهی ، فرهنگی ،ورزشی ازقبیل زائرسرا،مهمانسرا،باشگاه ،ورزشگاه ، تیمهای ورزشی ومواردمشابه مقررمی گردد:
الف -پرداخت هرگونه وجهی ازمحل درآمدعمومی (بودجه جاری )جهت احداث وتوسعه وتشکیل مواردفوق حتی ازمحل اعتبارات خارج ازشمول ممنوع می باشد0
تبصره -سازمان تربیت بدنی وسایردستگاههایی که دارای قانون خاص می باشنددرموردتاسیسات ورزشی ازشمول این جزءمستثنی می باشند0 ب -هزینه های ضروری جهت نگهداری وبهره برداری ازمواردفوق حداکثر تامیزان پرداختی سال 1378قابل تامین می باشد0افزایش اعتبارجهت مواردفوق معادل افزایش درآمدهای حاصل ازارایه خدمات تاسیسات فوق ازمحل اعتبارات مربوط مجازمی باشد0
ج -واحدهای نیمه تمام فوق بارعایت قوانین ومقررات مربوط به بخش غیردولتی واگذارگردد0
15-گردهمایی هاوهم اندیشیهابایدبارعایت اصل صرفه جویی وبه دور ازهرگونه تجمل برگزارشودومحل برگزاری گردهمایی بایدمتناسب با موضوع ورعایت اصل صرفه جویی انتخاب گردد0
16-هرگونه سرمایه گذاری توسط دستگاههای اجرایی اعم ازکشوری ، لشکری جهت ساخت وتوسعه واحدهای جدیددرمانی ممنوع می باشد0 وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ازشمول این بندمستثنی می باشد
17-درصدهای افزایش مندرج درتبصره 1 بند6 وتبصره بند10 فوق در مورداستانهای اردبیل ،قم ،قزوین وگلستان حداکثرمعادل پنج درصد (5%)دیگرباتاییدسازمان برنامه وبودجه قابل افزایش می باشد0
18-پرداختهای موضوع مجوزهای این تصویب نامه درزمینه افزایشهای هزینه نسبت به سال 1378وصرفا"پس ازتامین صددرصد(100%)حقوق و مزایای مستمرکارکنان هردستگاه تاپایان سال 1379مجازمی باشد0
19-این تصویب نامه ازاول سال 1379لازم الاجراءاست ومفادآن شامل شرکتهای دولتی ازجمله آن دسته ازشرکتهای یادشده که شمول قوانین ومقررات عمومی برآنهامستلزم ذکرنام است نمی شود0
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16062
تاریخ تصویب :
1379/01/21
تاریخ ابلاغ :
1379/02/01
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :