جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.شماره 1762/ت21068ه 24/1/1378
وزارت کشور

هیات وزیران درجلسه مورخ 11/1/1378بنابه پیشنهادوزارت کشوروبه استنتادماده (94)قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداری مصوب 1375آیین نامه اجرایی تشکیلات وظایف و انتخابات داخلی وامور مالی شوراهای شهرهارابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1-درآیین نامه برای رعایت اختصار به جای قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 عبارت قانون شوراهای اسلامی کشوروبه جای عبارت شورای اسلامی شهر لفظ شورا به کار برده می شود.
ماده 2-اولین جلسه هردوره شوراظرف یک هفته بعدازقطعی شدن انتخابات به دعوت فرماندارویا سرپرست فرمانداری وبا حضور دعوت کننده یا نماینده وی تحت ریاست مسن ترین عضووبه منشی گری دونفرازجوانترین اعضاءتشکیل وبرای رسمیت کلیه اعضابه شرح زیرسوگندیادمی کندوآن را امضاءمی نماید:
من دربرابرکلام ا...مجیدبه خداوند متعال سوگندیادمی کنم وباتکیه بر شرف انسانی خویش تعهدمی نمایم که درحفظ امانت وانجام هرچه بهتر وظایفم وخدمت به مردم کوشاباشم وقانون اساسی وسایرقوانین ومقررات کشوررادرچارچوب وظایف واختیارات خودمراعات نمایم ودرهمه زمینه ها عدالت وانصاف رادرنظرداشته ومادام که درشورای اسلامی شهرعضویت دارم دررعایت صرفه وصلاح وپیشرفت امورشهروشهرداری اهتمام نمایم .
تبصره 1-پیروان اقلیتهای دینی رسمی این سوگندراباذکرکتاب آسمانی خودیاری خواهندکرد.
تبصره 2-هرگاه فردجدیدی به عضویت شوراواردشودموظف است درابتدای اولین جلسه حضوردرشورابع ترتیب مذکوردرمتن ماده سوگندیادنماید
ماده 3-دراولین جلسه شوراپس ازانجام مراسم تحلیف اعضای حاضراقدام به برگزاری انتخابات داخلی نموده وازبین خودوبارای مخفی یک رییس یک نایب رییس وحداقل یک منشی ویک خزانه داربرای مدت دوسال انتخاب ومراتب راصورتجلسه می نمایند.انتخاب اعضای هیات رییسه در صورت استعفای هریک ازآنان ازسمت خودویاهریکازاعضای هیات رییسه ازشوراحداکثرظرف یک هفته بعدازقبول استعفاتوسط شوراویاخروج عضو وبرای همان منصب برگزارمی شود.
نبصره -شوراموظف است بلافاصله پس ازقطعیت یافتن خروج عضوازشورامراتب رابه فرمانداری ذی ربطبه طور کتبی گزارش دهدتافرماندارازعضو علی البدل شورابااحتساب رای وی دعوت به شرکت درجلسات وصدورکارت شناسایی بنماید.
ماده 4-اعضای شوراحق تفویض اختیارات خودرابه غیراعم ازعضویا غیرعضوشوراندارند.
ماده 5-اعضاءشورابراساس مسوولیت خودمتعهدوملزم به حفظحیثیات وشیون شوراورعایت نظم واجرای مفاداین آیین نامه وآیین نامه داخلی می باشند
ماده 6-رییس شوراوظایفی به عهده دارد که اهم آن به شرح زیراست :
1-مسوولیت اموراداری ومالی شورا.
2-تعیین دستورجلسه زمان ونوع جلسه (عادی یافوق العاده )شورا.
3-دعوت ازمقامات موضوع ماده (11)قانون شوراهای اسلامی کشوروسایر اشخاصی که شوراضرورت حضورآنهادرجلسات شورایاکمیسیونهای شورارا تشخیص دهد.
4-دعوت ازاعضاءوتقسیم کاربین اعضاءوکمیسیون های شورا.
5-پیگیری مصوبات شورا.
6-معرفی نماینده یانمایندگان شوراکه بین اعضاءشوراانتخاب می شوند به مسوولین اجرایی نهادهاوسازمانهای مملکتی درزمینه های مختلف اجتماعی فرهنگی آموزشی اقتصادی عمرانی جهت فراهم آوردن زمینه های همکاری درصورت درخواست آنان .
7-معرفی افرادموردتاییدشورابرای انجام اقدامات موردنیازونظارت برحسن اجرای بندهای (3)و(8)ماده (71)قانون شوراهای اسلامی کشور.
8-احکام مسوول واعضاءدبیرخانه شوراکه ازکارکنان شهرداری خواهند بودتوسط رییس شوراصادرمی شود.
تبصره -سازمان اداری دبیرخانه شورابع تناسب سازمان شهرداری که در تنظیم آن قبلاموافقت سازمان اموراداری واستخدامی کشورجلب شده از طرف شهرداربااطلاع شورای شهرتهیه وجهت تصویب به وزارت کشورپیشنهاد می شودتاپس ازتصویب به موقع اجراءدرآید.کارکنان دبیرخانه شوراتابع آیین نامه استخدامی شهرداریهاخواهندبود.
9-رییس شوراسخنگوی شوراست مگرآنکه شوراعضودیگری راتعیین کند ومواضع واطلاعات رسمی شوراتوسط او اعلام می شود.
10-اجرای مفادماده (33)آیین نامه مالی شهرداریها شامل ایجاد تعهدتشخیص تسجیل وصدورحواله درحدوداعتبارات مصوب شورادرصلاحیت رییس شورایااعضایی است که ازطرف وی کتباوبطورمنجزاختیارات لازم به آنهاتفویض می شود.
11-تاییدبودجه شوراکهتوسط خزانه دارشوراتنظیم می شودوطرح جامع آن درشورابرای تصویب .
تبصره -نیازهای مالی وتدارکاتی شورابراساس بودجه مصوب شوراازطریق درآمدهای بودجه شهرداری تامین خواهدشد.
12-ابلاغ کتبی موارداعتراض وایراداعضاءکه به صورت روشن به رییس شوراتقدیم شده است به عنوان تذکربه شهردارودریافت پاسخ کتبی یا شفایی شهرداردرخصوص تذکرابلاغی وطرح آن درجلسه شورا.
13-کلیه مکاتبات رسمی شوراباامضای رییس شورا.
تبصره -نایب رییس شورادرغیاب رییس شوراوظایف اوراانجام می دهد ودرمقابل شورامسوول است
ماده 7-وظایف منشی یامنشیان شورا
1-تهیه وتنظیم دستورجلسات براساس پیشنهادهای واصله وپیشنهادآن به راست شورابرای تعیین وقت ودستورجلسات 0
تبصره -روزوساعت تشکیل جلسات بادستورکارشورابایدحدافل (24)ساعت قبل به اعضاءابلاغ شود
2-تنظیم متن مذاکرات جلسات شوراوثبت آن دردفترمخصوص جلسات و حفظ ونگهداری آنهادرمحل شورا0
3-تهیه متن نامه های شوراثبت وشماره گذاری آنها،تهیه آمارواطلاعات تهیه گزارش ازعملکردشورا،برای ارایه به رییس شورا،تهیه رونوشت مطبوعات دراجرای ماده (78)قانون شوراهای اسلامی کشورجهت اطلاع به فرمانداروشهرداروسازمانهای ذی ربط باامضای رییس شورا0
4-انتشارصورت تاییدشده جامع درآمدوهزینه شش ماهه شهرداری وارسال نسخه هایی ازآن به وزارت کشور0
5-انتشارمقررات مصوب شوراکه برابرقانون بایدبه اطلاع عمومی مردم برسد0
ماده 8-وظایف خزانه دارشورا
1-انجام امورمالی ومسوولیت حسابداری شورا0
2-همکاری بارییس شورادرتنظیم بودجه واصلاح یامتمم آن 0
3-تنظیم صورت مجلس تحویل وتحول انوال وداراییهایی که ازطریق
شهرداری دراختیارشوراقرارمی گیردوامضای آن به اتفاق رییس شورا
4-تنظیم صورتهای مالی شورا
5-بررصی صورت حساب ماهانه درآمدوهزینه تسلیمی شهرداری موضوع ماده (79)قانون شهرداری واراییه آن همراه بانظریه به جلسات شورا حداکثرظرف یک هفته پس ازدریافت صورت حساب 0
ماده 9-جلسات شورابعدازاولین جلسه وبصورت عادی هرماه دوباردر محل شوراتشکیل می شود0
تبصره -شورادرصورت درخواست کتبی فرماندارویابخشدارذی ربط مشتمل برزمان دستوروضرورت تشکیل جلسه موظف به تشکیل جلسه فوق العاده است همچنین شورامی تواندبه درخواست کتبی شهدار ویاتشخیص خودبه صورت فوق العاده تشکیل جلسه دهد 0
ماده 10-شورابایدبلافاصله پس ازرسمیت یافتن اقدام به انتخاب شهرداربارعایت مقررات قانونی درخصوص دوره خدمت شهرداروآیین نامه احرازتصدی شهرداربنمایدوشهردارمنتخب رادرشهرهای مرکزاستان و شهرهای بالای دویست هزار نفرجمعیت به وزارت کشوروسایرشهرهابه استانداری برای صدورحکم پیشنهادکند.
ماده 11-جلسات عادی وفوق العاده شوراباحضورحداقل دوسوم اعضای اصلی وبه تعدادذیل :
الف -درشوراها(5)نفره باحضور(4)نفر.
ب-درشوراهای (9)نفره باحضور6نفر.
ج-درشوراهای (11)نفرباحضور(8)نفر.
ه-درشوراهای شهرتهران باحضور(10)نفر.
رسمیت می یابدوتصمیمات به حداکثرمطلق آرای حاضرین معتبر است .
1-جلسات شورعلنی وحضورمستمع بانظررییس شورامجازخواهدبودولی به تقاضای کتبی شهردارونیزفرماندارویابخشدارذی ربطوموافقت اکثریت مطلق اعضای حاضرمی تواندجلسه غیرعلنی تشکیل شود.
2-اعضای شورابایددرتصمیمهای خودقوانین ومقررات مربوط رامورد توجه قراردهند.
3-اعضای شوراموظفندقبل ازاخذتصمیم نهایی پیرامون موضوع یاموضوعاتی که در دستورکارجلسه قرارگرفته است .بحث وبررسی به عمل آورند. به همین منظوربه ازای هرنفرموافق یک نفرمخالف نیزحق صحبت به میزان برابروبه مدتی که رییس شوراتعیین میتماید خواهدداشت .درموقع استیضاح شهردارحق داردبه اندازه مجموع زمان صحبت موافقین و مخالفین از خوددفاع نماید.
4-رای درجلسات شوراعلنی است وبابلندکردن دست ویاورقه اخذمی شود ولی به تقاضای اکثریت مطلق اعضای حاضر درجلسه ممکن است رای با ورقه به صورت مخفی گرفته شودمگردرامورمالی لیکن درانتخابات حتما بایدرای مخفی گرفته شود.
5-شورابرای جلسات عادی وفوق العاده ونیزکمیسیونهای شورابرای جلسات خودباید دفترثبت صورتجلسات داشته وصورتجلسات به امضای اعضا اعم ازمخالف یاموافق برسد.دفاترمذکورتوسط منشی تهیه وقبل ازثبت اولین صورتجلسه صفحه اول آن باذکرشماره صفحات به امضای رییس شوراوحسب مورداعضای شوراویاکمیسیونهای مربوطبرسد.صورتجلسات شورا بایدبه گونه ای تنظیم شودکه درتاریخ ودستورکارهرجلسه واسامی اعضای حاضروغایب وآرای مثبت ومنفی اعضاءمربوطبه هریک ازموضوعات به همراه خلاصه مفیدی از بحث وگفتگوی حاضرین وتصمیم یاتصمیمات متخذه ومصوب آمده باشد.
6-جلسات شوراوکمیسیونهای آن درمحل مخصوصی که توسط شهرداری در اختیارشوراقرارمی گیردتشکیل خواهدشد.جلسات شورادرغیرمحل وموعد مقرررسمیت نداشته وتصمیماتش معتبرنخواهدبود.
ماده 12-مصوبات شوراپس ازده روزازتاریخ ابلاغ قابل اجرااست مگر آنکه ظرف مدت مزبورمسوولان اجرایی ذی ربط به مصوبه اعتراض نمایند که دراین صورت طبق ماده (80)قانون شوراهای اسلامی کشورعمل خواهدشد
تبصره 1-مصوبه شوراتاتعیین تکلیف قطعی توسط هیات مرکزی حل اختلاف متوقف خواهدماند.
تبصره 2-چنانچه هیات حل اختلاف استان ظرف (15)روزاعلام نظرننمایدمصوبه شورالازمالاجراست .
تبصره 3-چنانچه نظرهیات حل اختلاف استان درجهت لغومصوبه شوراباشدان رابه هیات مرکزی حل اختلاف پیشنهادمی کندوهیات مرکزی حل اختلاف پیشنهاد می کندوهیات مرکزی نیز موظف استحداکثرظرف (20)روزنظرقطعی و نهایی خودرااعلام نماید.
چنانچه هیات مرکزی ظرف این مدت نظرخودرااعلام ننمایدمصوبه شورا لازم الاجراست .
ماده 13-شورامی توانددرارتباط باوظایف خود اطلاعات موردنیازرااز دستگاههای ادارات وسازمانهای دولتی درخواست نمایدوآنان همکاری لازم رابه عمل خواهدآورد.
ماده 14-شورامی تواندحسب نیازباتشکیل کمیسیونهایی باشرکت اعضای خودموافقت کرده وتعدادآنهاراافزایش یاکاهش دهد.
1-عده اعضای هرکمیسیون ازسه تاپنج نفربوده وهریک ازاعضای شورا موظف است حداقل عضویک کمیسیون باشداعضای کمیسیون به پیشنهاد رییس شوراتوسطشورابرای مدت یک سال انتخاب می شوند.
2-جلسات کمیسیون باحضورحداقل دوسوم اعضاءرسمیت می یابدوتصمیمات بارای اکثریت مطلق اعضای حاضراتخاذ می شود.
3-هریک ازکمیسیونهادراولین جلسه ازبین خودیک رییس یک نایب رییس ویک نفرمنشی انتخاب خواهدکرد.منشی کمیسیون مخبرکمیسیون نیزخواهدبود.
4-رییس شوراپیشنهادهای رسیده راباتوجه به موضوع آن باتعیین مهلت برای اعلام نظربه کمیسیون مربوط ارسال می دارد ومقررمی کند که همزمان نسخه ای ازپیشنهادات مذکور در اختیارسایر اعضای شورا نیزقرارگیردتا هرکس نظری داردبه کمیسین مربوط ارایه نماید.
5-هریک ازکمیسیونهامکلفندنسبت به موضوعات احاله شده ازطرف شورا ظرف مهلت تعیین شده ازطرف رییس شوراودرصورت تعیین مدت ازطرف رییس شورا حداکثر ظرف یکماه اعلام نظرنمایند.درصورتی که کمیسیون برای بررسی موضوعی نیازمندمهلت بیشتری باشدبادرخواست ازرییس شورااقدام خواهد کرد.کمیسیونهامی توانندبرای بررسی مطالب محوله نظرات کارشناسان ومشاورانی که دعوت می نمایندبهره مند شده و اندالاقتضاءحق الزحمه مناسبی نیزباتصویب شورابه آنان پرداخت کنند.
6-پیشنهادات واصله به کمیسیون درصورتیکه مرتبط باشهرداری باشد باحضورشهردارویانماینده وی که بدون حق رای وبرای ادای توضیحات درجلسات شرکت می کندرسیدگی خواهدشد
ماده 15-نحوه انجام معاملات ومقررات مالی شوراطبق آیین نامه مالی شهرداری هاست وبه جای شهرداررییس شوراوبه جای رییس حسابداری خزانه دار شورا اقدام خواهدکرد.
تبصره -درشهرتهران شورا از مقررات آیین نامه معاملات شهرداری تهران استفاده خواهد کرد.
ماده 16-کلیه پرداختهای شورادرحدودبودجه مصوب شورابااسنادمثبته وبارعایت مقررات آبیین نامه مالی شهرداریهابه عمل خواهدآمداین اسنادبایدبه امضای رییس شوراوخزانه دار یاقایم مقام آنان که مورد تاییدشوراباشدبرسد.
تبصره -کلیه دریافتهاوپرداختعای شورامنحصراازطریق حساب بانکی که به نام شورا افتتاح می شودصورت خواهدپذیرفت .
ماده 17-اعضای شورابرای شرکت درجلسات شوراحق حضوردریافت خواهد داشت ونحوه ومیزان حق حضور براساس بودجه مصوبه شوراوطبق دستور- العملی است که توسط وزارت کشورتهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهدرسید.آن دسته ازکارکنان دولت یاموسسات عمومی غیردولتی که عضویت شورادرآمده وبه وجودتمام وقت آنان نیازباشدمی توانندبه عنوان مامور به خدمت درشوراهاانجام وظیفه نمایند.مدت عضویت جزءسوابق مرتبط خدمتی آنان محسوب می شودوحقوق ومزایای آنان برابرآخرین حکم استخدامی (یابرابرآنچه که شورادربودجه مصوب خودمقررمی نماید) ازبودجه شوراپرداخت شده ودراین صورتمشمول دریافت حق حضورنخواهندبود
ماده 18-شورامی بایدصورت جامع درآمدوهزینه مصوب خودراهر6ماه یک باربه ضمیمه صورت جامع درآمدوهزینه شهرداری برای اطلاع عموم اهالی به طریق ممکن انتشار دهد.
ماده 19-شوراموظف است همزمان بابررسی بودجه شهرداری باتوجه به برنامه - های 4ساله دوره خود بودجه سال آینده شوراراباعنایت به اعتبارات پیش بینی شده دربودجه شهرداری برای شوراتنظیم وتصویب نمایدو نسخه ای ازبودجه تصویبی شهرداری وشوراراجهت اطلاع به فرماندارو بخشدارحوزه انتخابییه خودونیزوزارت کشورارسال نماید.
ماده20-کلیه اموال شورااعم ازمنقول وغیرمنقول که در اختیارشورا قرارمی گیردمتعلق به شهرداری مربوط است وبایدطی صورت مجلسی توسط ذی حسابان شهرداری تحویل رییس وخزانه دار شوراگردد.
ماده 21-رییس وخزانه دارشوراموظفنددرپایان دوره فعالیت خودویا شورامشخصات کاملی ازکلیه اموال وداراییهایی مه دراختیارشوراقرار گرفته تنظیم وطی صورت مجلسی به ذی حسابان شهرداری تحویل ونسخه هایی ازآن رابرای وزارت کشوروفرمانداری ارسال نماید.
ماده 22-هرگونه بهره برداری شخصی توسط عضویااعضای شوراازاموال عمومی ممنوع بوده وبافردیاافرادخاطی مطابق مقررات قانونی برخورد خواهد شد.
ماده 23-تعطیلی شوراهای شهردرهرسال 30روزاست که زمان آن باتشخیص شورا تعیین می شوددرصورت ضرورت رییس شورا می تواندباتقاضای دوسوم اعضاءیاتقاضای فرمانداریابخشدارذی ربط یاشهرداردراوقات تعطیلی یاذکردلیل شورارابطورفوق العاده دعوت به تشکیل جلسه نماید
ماده 24-به هیچ عضوی ازاعضای شورادرسال بیش ازیک ماه مرخصی متوالی یامتناوب داده نخواهدشد0
ماده 25-شرکت اعضابه عنوان نماینده رسمی شورادردعوتهای رسمی به صورت فردی یادسته جمعی بایدباموافقت وتصویب شوراباشد0
ماده 26-عضوی که شش (6)جلسه متوالی ویادوازده (12)جلسه غیرمتوالی ازاوقات رسمی شوراوکمسیون رابدون عذرموجه (به تشخیس شورا)دریک غیبت نمایدموضوع برای سلب عضویت وی به هیات حل اختلاف موضوع ماده (28)قانون شوراهای اسلامی کشورارجاع خواهدشد
تبصره -درصورتی که شورابه علت فوت واستعفاویاسلب عضویت (اخراج ) بیش از یک سوم مجموع اعضای اصلی وعلی البدل فاقدنصاب لازم برای تشکیل جلسه شودبراساس مفادماده (31)قانون شوراهای اسلامی کشورعمل خواهدشد.
ماده 27-به منظوراجرای هماهنگ قانون شوراهای اسلامی کشوردرکلیه شهرها وزارت کشورمسوول آموزشهای لازم اعضای شوراهاونیزمجریان قانون مذکوربوده ونیزموظف است آیین نامه های اجرایی موردنیازراتهیه وپس از تصویب هیات وزیران برای اجراءابلاغ نماید.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15770
تاریخ تصویب :
1378/01/11
تاریخ ابلاغ :
1378/01/31
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :