جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


شماره 1763/ت 21068ه 24/1/1378

وزارت کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 11/1/1378بنابه پیشنهادوزارت کشوروبه استنادماده (94) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی امورمالی ووظایف واختیارات شوراهای اسلامی شهرک رابه شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1-دراین آیین نامه برای رعایت اختصار به جای عبارت قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 31/5/1375عبارت قانون شوراهای اسلامی کشوروبه جای عناوین شورای اسلامی شهرک وحوزه انتخابیه شورای اسلامی شهرک به ترتیب کلمه های شورا وشهرک استفاده می شود.
ماده 2-سمت اعضاءدرشوراهای باپنج عضوعبارت ازرییس نایب رییس وحداقل یک منشی ودرشوراهای دارای سه عضورییس ونایب رییس ومنشی می باشد که برای مدت دوسال بارای اعضاءانتخاب می شوند.
ماده 3-فردیاافرادی که ازعضویت شوراخارج می شوندموظفند حداکثرظرف مدت دوروزپس ازقطعیت خروج کارت عضویت خودراتحویل بخشداری ذی ربط نمایندورسیددریافت دارند.
ماده 4-مهرشورا حداکثرظرف مدت یک هفته پس ازشروع به کار رسمی شورا توسط فرماندارتحویل رییس شورامی شود.
ماده 5-اعضاء شوراحق تفویض اختیارات خودبهسایرین اعم از عضووغیر عضوراندارند.
ماده 6)اعضاء شوراموظفندحداکثرظرف مدت یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات درروزی که فرماندار به طورکتبی اعلام می دارداولین جلسه خود رادرحضور نماینده فرمانداروبه ریاست مسن ترین عضوحاضرتشکیل دهند وبه شرح زیرسوگندیادکنندآن راامضاءنمایند.
من دربرابرکلام ا... مجیدبه خداوندمتعال سوگندمی کنم وباتکیه برشرف انسانی خویش تعهد می نمایم که درحفظ امانت وانجام هرچه بهتروظایفم وخدمت به مرءم کوشاباشم وقانون اساسی وسایرقوانین ومقررات کشور رادرچارچوب وظایف واختیارات خودمراعات نمایم ودرهرزمینه هاعدالت وانصاف رادرنظرداشته ومادام درشورای اسلامی شهرک عضویت دارم در رعایت صرفه وصلاح وپیشرفت امورشهرک انتمام نمایم .
تبصره 1-پیروان اقلیتهای دینی رسمی به جای کلام ا...مجید به کتاب خود سوگند یاد می کنند.
تبصره 2-هرگاه فردجدیدی به عضویت اصلی شوراداخل شودموظف است .در اولین جلسه حضوردرشورابه ترتیب مذکوردرمتن ماده سوگندیادنماید
ماده 7-دراولین جلسه شوراپس ازانجام مراسم تحلیف درحضورنماینده و فرمانداراعضای حاضربایداقدام به برگزاری انتخابات داخلی نموده واز بین خودهیات رییسیه شوراموضوع ماده (3)این آیین نامه راانتخاب نمایند.
ماده (8)-رییس شورامانند سایر اعضاءدارای یک حق رای می باشدو وظایف اوعبارت است ازمسوولیت اموراداری ومالی شوراتنظیم بودجه شورا تععین زمان واداره جلسات عادی ،فوق العاده شوراودرصورت لزوم دعوت ازاعضاجهت شرکت درجلسات ،تقسیم کاربین اعضاءبرای پیگیری مصوبات ، دفاع ازحقوق ومنافع شورادرمقابل مقام قضایی واقامه دعوی ،درخواست گزارش کارازاعضاء،امضاءومهرکردن کلیه مکاتبات شورا،ایجادهماهنگی وارتباط بابخشداری وفرمانداری وسایردستگاههای اجرایی می باشد تبصره -درصورت عدم حضوررییس شورامسوولیت اداره جلسات شوراوسایر وظایف به عهده نایب رییس آن می باشد.
ماده 9-وظایف منشی ویامنشیان شوراعبارت ازتهیه وتدوین صورتجلسات، تهیه متن نامه ها،ثبت وشماره گذاری آنها،تهیه گزارش ازعملکرد شوراوحفظ ونگهداری دفاتروصورتجلسات درمحل شورا،انجام امورخزانه - داری شوراازقبیل مسوولیت حسابداری شوراهمکاری بارییس شورا،درتنظیم بودجه واصلاح یامتتمم آن تنظیم صورتهای مالی شورا،ثبت وضبط فهرست کلیه اموال وداراییهاوحسابرسی اولیه ازفعالیتهای مالی شورااز قبیل درآمدها،هزینه هاوموجودی درپایان هرسال مالی برطبق فرمهای دریافتی می باشد.
تبصره -درصورت غیبت منشی ویامنشیان شوراوظایف آنان ازسوی نایب رییس شورا انجام میشود.
ماده 10-جلسات شورا باحضورحداقل 10نفردرشوراهای دارایی 3عضوو چهارنفردرشوراهای دارایی 5عضو وتصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضرین معتبرمی باشد.
تبصره -حداقل آرای لازم برای تصویب تصمیمات درجلساتی که با5یا4نفر تشکیل می شود،سه رای ودرجلساتی که با3ویا2نفرتشکیل می یابددورای می باشد.
ماده 11-تشکیل جلسات وهمچنین حفظ ونگهداری دفاتراسنادومدارک شورا بایددرمکان ثابت ومناسب باشد0
ماده 12-جلسات شورابه طورمستمرماهی دوبارتشکیل می شودودرصورت نیازجلسات فوق العاده واظطراری شوراباپیشنهادبخشدار،فرماندار رییس شوراویاسه نفرازاعضاءدرشوراهای دارای پنج عضوودونفرازاعضا درشوراهای دارای سه عضوتشکیل خواهدشد0
ماده 13-شورابارعایت مصالح نظام وتاییدفرمانداری ذی ربطمی تواند مصوبات وفعالیتهای سالانه وهمچنین برنامه های آینده شوراکه جنبه عمومی داردراباوسایل ممکن به اطلاع اهالی شهرک برساند0
ماده 14-هرگاه شورانظرخواهی ازاهالی حوزه انتخابیه خوددرزمینه موضوع یاموضوعاتی راضروری تشخیص دهدباتاءیدبخشدارذی ربط،می توان اقدام به تشکیل جلسه عمومی ازاهالی نماید0
ماده 15-موضوع یاموضوعات مختلف قابل طرح درشوراباتشخیصر رییس درخواست هریک ازاعضاویاتقاضای کتبی بخشدارویافرماندارذی ربط دردستورکارشوراقرارگیرد0
ماده 16-صورتجلسات شورابایدبه گونه ای تنظیم شودکه درآن تاریخ ودستورکارهرجلسه اسامی اعضای حاضروغایب ،آرای مثبت ومنفی اعضا به هریک ازموضوعات موردبحث ،اسامی مدعوین وحاضرین به همراه رءوس مطالب مطروحه درجلسه وتمامی مصوبات برطبق فرمهای دریافتی ،آمده باشد
تبصره 1-کلیه اعضای شورابایدذیل صورتحساب شوراراامضاویامهر نمایند0
تبصره 2-مدعوین وحاضرین درصورت تشخیص شورامی توانندذیل صورتجلسات راامضاءانگشت ویامهرنمایند0
ماده 17-شوراموظف است درپایان هرجلسه نسخه ای ازکلیه مصوبات خود درآن جلسه ودرصورت نیازبه پیوست سوابق ومطالب مفیددیگررابرای اطلاع فرمانداروهمچنین سازمانهاوادارات ذی ربط دیگرکه آن مصوبه به آنهامربوط می شودارسال دارد0
ماده 18-شوراموضف است درپایان نیمه دوم فروردین هرسال گزارش کار سالانه خودراطبق فورمهای دریافتی دردونسخه تنظیم ونسخه اصل را جهت اطلاع فرماندارمحل ارسال کندونسخه دوم رابه عنوان سابقه در بایگانی شوراثبت ونگهداری نماید.
ماده 19)تمامی مکاتبات شوراهابایدطبق فرمهای دریافتی ،دارای تاریخ ، شماره ثبت دردفترشورانام کامل گیرنده وموضوع نامه باشدوحداقل درسه نسخه تنظیم شودونسخه اول برای اداره یاسازمان موردنظرونسخه دوم جهت فرمانداری محل ارسال ونسخه سوم به عنوان سابقه دربایگانی شورانگهداری شود.
ماده 20-تمامی مکاتبات شورابایدممهوربه مهرشوراوامضای رییس ودر صورت غیبت اونایب رییس شوراباشد.
ماده 21-شورامی تواندبامسوولین اجرایی تاسطح شهرستان مستقیمامکاتبه نمایدودرصورت نیازبهمکاتبه بامسوولین بالاترازطریق فرمانداری محل اقدام نماید.
ماده 22-شورابایددارای دفاترمجزایی جهت ثبت صورتجلسات حضوروغیاب اعضاءدرجلسات ونامه های دریافتی وارسالی ،طبق دستورالعملهای مربوطه باشد.
ماده 23-مصوبات شوراپس از10روزازتاریخ ابلاغ قابل اجراست .مگرآنکه درظرف مدت وزبورمسوولان اجرایی مربوط به مصوبه اعتراض نمایندکه دراین صورت طبق ماده (80)قانون شوراهای اسلامی کشورعمل خواهدشد.نظر هیات حل اختلاف استان مبنی برتاییدیاردمصوبه قطعی ولازم الاجراست . چنانچه هیات حل اختلاف استان ظرف مدت (15)روزنظرخودرااعلام ننماید، مصوبه لازم الاجراست .
ماده 24-درصورت نیازبه حضوربخشدارویافرمانداردرجلسات شورامی تواند طی دعوتنامه کتبی وباتعیین زمان ودستورکارجلسه ازاوجهت شرکت در جلسه دعوت به عمل آوردوبخشدارویافرماندارموظف به شرکت درجلسه مزبورمی باشد.
تبصره -درصورت خودداری بخشدارویافرماندارازشرکت درجلسه ،بدون عذر موجه شورامی تواندطی درخواست کتبی ازمقام بالاترتقاضای تذکربه بخشدارویافرمانداررابنمایدودرصورت تکرارمجدددرخواست توبیخ وی را ازمقام ذی ربط بنماید.
ماده 25-درصورت درخواست کتبی فرماندارویابخشدارذی ربطازشورابرای تشکیل جلسه شامل زمان دستورکاروضرورت تشکیل جلسه شوراموظف است به برگزاری جلسه فوق العاده می باشد.
ماده 26-شورادرصورت نیازوبامسوولیت خودمی تواندبه منظورمشورت در زمینه موضوع یاموضوعاتی که دردستورکارخودقرارداده است ازشخص یااشخاص غیرعضودعوت به همکاری نماید.
ماده 27-شورامی توانددرارتباط باوظایف خوداطلاعات موردنیازرااز دستگاههای ادارات وسازمانهای دولتی ،درخواست نمایدوآن ادارات و سازمانهاموظف به همکاری می باشند.
ماده 28-درصورتی که هریک ازاعضاءبنابه دلایلی ازعضویت شوراخارج شودشوراموظف است دراولین جلسه پس ازقطعیت یافتن خروج آن عضومراتب راکتبابه فرمانداری ازاعضای علی البدل بااحتساب آراآنان دعوت به شرکت درجلسات وطی مراحل موردنیازمانندصدورکارت شناسایی و اطلاع ازسمت عضوجدیددرشورابنماید.
تبصره -درصورتی که عضوخارج شده ازشورارییس ویانایب رییس آن باشد بایددرجلسه ای باهماهنگی فرمانداروحضورنماینده وی رییس ویانایب رییس رابرای دوره باقی مانده هیات رییسه انتخاب نماید.
ماده 29-هرگاه عضوی بیش از6جلسه متوالی و12جلسه غیرمتوالی درطول یکسال بدون داشتن عذرموجه (به تشخیص شورا)درجلسات شوراشرکت نکند، موضوع برای سلب عضویت وی به هیات حل اختلاف استان ،موضوع ماده (82) قانون ارجاع می شود.
ماده 30-هرگاه شورادراثرفوت استعفاویاسلب عضویت اعضای اصلی وعلی البدل وموارددیگر حدنصاب لازم مندرج درماده (10)این آیین نامه رابرای تشکیل جلسات ازدست دهدطبق ماده (31)قانون عمل خواهدشد.
ماده 31-به استثنای مواردی که مربوط به شهرداری می باشد،موضوع ماده (76)قانون مصوب 1/3/75وظایف شورای اسلامی شهرک عبارت است از: شورامکلف استطی بررسی وشناخت ازکمبودها،نیازهاونارساییهای اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی ،بهداشتی ،اقتصادی وسایراموررفاهی شهرک ودر صورت نیازباراهنمایی ومشاوره افرادمطلع وصاحب نظرطرحهای اجرایی تهیه وبه همراه پیشنهادهای اصلاحی وراه حلهای کاربردی درزمینه طرحهای مزبورجهت برنامه ریزی به مسوول ذی ربط ارایه نماید. تبصره -طرحهاوبرنامه های پیشنهادی شورابایدبه گونه ای باشدکه حتی المقدوروبااستفاده ازمنابع وامکانات موجوددرشهرک قابل اجراباشد
2-طرحهای پیشنهادی شورابایدبه گونه ای باشدکه بیشترین همکاری و مشارکت در زمینه راجلب نماید.
3-شوراحق نظارت برحسن اجرای مصوبات خودوطرحهای دردست اجرای سایر سازمانهای خدماتی درسطح شهرک ،بدون دخالت درامورجاری آنهارادارد 4-شوراموظف است جهت پیشبرداهداف ،برنامه های اجتماعی ،فرهنگی ، آموزشی ،اقتصادی وعمرانی شهرک درصورت درخواست مسوولین اجرایی ویا نهادهاوسازمانهای دولتی دراین زمینه ها همکاری لازم رامبذول دارد
5-درصورت درخواست مسوولین اجرایی شوراموظف به همکاری باآنان در انجام اموری همچون آمارگیری ،انجام تحقیقات محلی ویاتوزیع ارزاق عمومی ومانندآن درحدتوان می باشد.
6-شورامی تواندباموافقت سازمانهای ذی ربط جهت مشارکت هرچه بیشتر اهالی درزمینه خدمات اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،فرهنگی ،آموزشی وسایر اموررفاهی شهرک ،مردم رابه تشکیل نهادهاوسازمانهای داوطلبانه دراین زمینه هدایت وحمایت نماید.
7-شورامی توانددرصورت احساس کمبودمراکزتفریحی ،ورزشی ،فرهنگی ، مردم راجهت ایجاد،تکمیل ویارفع کسری این گونه مراکزتشویق وترغیب نماید،طرحهایی باهماهنگی دستگاههای ذی ربط به این منظورتهیه نماید
8-درصورت وجودنیازشهرک به تاسیس تعاونیهای تولیدوتوزیع ومصرف ، شورامی تواندباهماهنگی دستگاههای ذی ربط واهالی اقدام به تاسیس آن برطبق ضوابط ومقررات بنماید0
9-درصورت نیاز،شورامی تواندباتشویق مردم اقدام به تشکیل انجمنها ونهادهای اجتماعی ،امدادی وارشادی باتوافق دستگاهای ذی ربطاجرایی بنماید0
تبصره -اداره اینگونه مراکزوانجمنهاپس ازتشکیل ازسوی افرادی که مقررات مربوطه اجازه خواهددادصورت گیرد0
10-شوراموظف است به چگونگی رعایت بهداشت درشهرک نظارت داشته باشدودرصورت نیازوبامشاوره افرادمطلع نسبت به رفع وپیشگیری ازمشکلات احتمالی درزمینه بهداشت محیط اقدام لازم رابعمل درآورد
11-شوراموظف به نظارت کامل برنحوه فعالیت اماکن عمومی که ازسوی بخش خصوصی ،تعاونی ویادولتی اداره شود،می باشدودرصورت نیاز می تواندباوضع مقررات خاصی برای حسن فعالیت ،نظافت وبهداشت این قبیل اماکن وبااتخاذتدابیرپیشگیرنده ازخطرات احتمالی همچون ات ش سوزی ،وباهمکاری وهماهنگی دستگاهای ذی ربط اقدام نماید0
12-شوراموظف است باهماهنگی دستگاهای ذی ربط نسبت به سازماندهی اراضی غیرمحصورداخل محدوده شهرک به لحاظ بهداشت ،آسایش عمومی و عمران وزیباسازی ،درحدودوظایف خودازطریق ممکن اقدام به تصویب و اجرای مقررات خاصی برآن بنماید0
13-درصورت شهرک به گورستان ،شوراموظف است نسبت به تامین اصول بهداشتی درمکان یابی جهت ایجادگورستان ،غسالخانه ووسایل حمل اموات ،مطابق بااستانداردهای ارایه شده ازسوی مسوولین درزمینه توسعه شهری وبهداشت اقدام لازم رامعمول دارد0
14-شوراموظف است بالحاظ کردن ضوابط وقوانین درزمینه حفرمجاری ومسیرتاسیسات عمومی شهرک اقدامات لازم راوضع نمایدوبرای اجرای آن نظارت کامل داشته باشد0
15-شوراموظف است نظارت کامل براجرای طرحهای مربوط به توسعه معابر،خیابانها،میادین فضای سبزوتاسیسات عمومی شهرک برطبق مقررات دراین زمینه هاراداشته باشد0
16-هرگونه نامگذاری ویاتغییر نام معابرخیابانهاومکانهای عمومی شهرک بایدبارعایت مقررات وتصویب شوراانجام پذیرد0
17-شوراموظف به وضع مقررات برای هرگونه الصاق نوشته آگهی وتابلو برروی دیوارهاومعابرعمومی شهرک بارعایت مقررات دراین زمینه می باشد تبصره -شوراموظف است مقررات مصوب خوددراین زمینه رابه نحومقتضی به اطلاع عموم اهالی برساند0
18-شوراموظف به همکاری بامسوولین ذی ربط درزمینه تعیین نرخ کرایه وسایل نقلیه عمومی شهرک می باشد0
19-درصورت نیازاهالی به ایجادمیدانهای عمومی خریدوفروش مایتاج ونمایشگاهای کشاورزی ،هنری بازرگانی ومانندآن شورامکلف به وضع مقررات درزمینه نحوه ایجادواداره آن باهمکاری دستگاهای ذی ربط می باشد0
20-شورامکلف است یک ماه قبل از انقضای مدت دوره قانونی خودصورتی ازکلیه فعالیتهاطرحهاوبرنامه هایی که درطول دوره فعالیت قانونی به اجراگذارده است ویادردست اجرادارددردونسخه تهیه ونسخه اصل را برای فرمانداری محل ارسال ونسخه دوم راحهت ثبت درسوابق شورا نگهداری نماید0
ماده 32-هرگونه فعالیت مالی ازسوی شوراوبرداشت ازحسابهای آن بایدقبلا به تصویب شورارسیده باشد0
ماده 33-شورامی تواندبه استنادبند(16)ماده (71)قانون وماده (77) قانون ورعایت آیین نامه های اجرایی وسایرقوانین ومقررات وموضوعات متناسب باامکانات اقتصادی وتولیدات ودرآمدهای اهالی وطبق ایین نامه مصوب هیات وزیران عوارض وضع نماید0
ماده 34-شورامی بایست ترتیبی اتخاذنمایدتاضمن ارسال قبوض ازاهالی درخواست نمایدعوارض پیش بینی شده رادرحسابهایی که ازقبل به این منظوردرنظرگرفته شده است واریزنمایدوقسمت مخصوص ازبرگ عوارض را برای شوراارسال نماید0
ماده 35-شورامی توانددرصورت تمایل اهالی به پرداخت کمک بلا عوض جهت اجرای برنامه هاوطرحهای شورااین کمکهاراراازطریق واریزبه حسابهای افتتاح یافته دریافت نماید0
تبصره -کمکهای نقدی می بایدازسوی اهالی به حسابهای تعیین شده واریزوکمکهای غیرنقدی درزمره اموال دراختیارشوراویاسایرمصارف منظورشده دربدودریافت ثبت شود.
ماده 36-تمامی درآمدهای شورااعم ازکمکهای بلاعوض مردم درصورت تخصیص کمکهای دولتی وسایرطرحهای عمرانی ویامصارف جاری که تصویب شورارسیده است بارعایت قوانین ومقررات مربوطه بایدبه مصرف عمران وآبادی شهرک برسد.
تبصره -درصورت نیازبه اجرای برنامه جدیددرطی ایام سال وپس ازتصویب بودجه سالانه شورامی تواندبه صورت الحاق به بودجه سالانه آن برنامه راتنظیم وپس ازآن اجرانماید.
ماده 37-درمواردی که طرحهای مشترک به وسیله شورای شهرک به اتفاق شورای روستاهاوشهرهای مجاورشهرک اجرامی شودبایددرقالب برنامه های مصوب شورابه نحوی که حقوق شهرک درآن ملحوظ شده باشدصورت پذیرد.
ماده 38-شوراموظف است به منظورحفظ ونگهداری کلیه وجوه دریافتی و درآمدهایی که درطول دوره فعالیت قانونی تحصیل می نمایدحسابی رادر نزدیکی ازشعب بانکهای کشوربه نام شوراافتتاح نمایدوتمامی وجوه نقد رابه محض وصول به آن حساب واریزکند.
ماده 39-هرگونه برداشت ازحساب موجودی واعتبارات شورابایددرقالب بودجه سالانه وطرحهاومخارجی که قبلابه تصویب شورارسیده است وبادو امضای رییس ومنشی اول ءیامنشی ومهرشوراصورت گیرد.
ماده 40-شورامکلف است کلیه فعالیتهای مالی خوداعم ازدرآمد،مخارج ومانده حسابهارابه طورنوبه ای وبرطبق فرمهای دریافتی به اطلاع فرماندار محل برساند.
ماده 41-شورابایددرپایان هرسال مالی ،ترازنامه مالی خودراطبق فرمهای دریافتی جهت اطلاع عموم اهالی به طریق ممکن انتشاردهد.
ماده 42-شوراموظف است درپایان هرسال شمسی وباتوجه به برنامه های چهارساله دوره خودوبرآوردعوایدودرآمدهای سال آتی بودجه جاری وعمرانی شورابرای سال آینده رادرنسخه تنظیم نمایدودراولین روزاسفندماه سال نسخه اصلی رابرای فرمانده محل ونسخه دوم رابه عنوان سابقه دردفاتر شورانگهداری نماید.
تبصره -فرمانداردی ربط می تواندنظرات اصلاحی وتکمیلی خودراحداکثر تادوهفته قبل ازپایان سال به شورااعلام نمایدتادرصورت تجدیدنظر،آنرا درشورامطرح وپس ازتصویب به صورت متمم بودجه به مرجع مذکورارسال دارد
ماده 43-تمامی اموال شورااعم ازمنقول وغیرمنقول تحویل شورامی باشد درمقابل حفظ ونگهداری آن مسوول می باشد.
ماده 44-خریدیافروش اموال منقول واجاره مکانهای لازم برای شوراویاکرایه دادن اماکن متعلق به شوراباتوجه به صرفه وصلاح وتصویب دوسوم کل اعضاءوطی ضوابط قانونی قابل اجرامی باشدوخریدیافروش اموال غیرمنقول شوراباتصویب دوسوم کل اعضاءوتوافق فرمانداربایدصورت گیرد. تبصره -عوایدحاصل ازفروش واجاره داراییهای شورابایدبهمحض دریافت به حساب بانکی شوراواریز شود.
ماده 45-مخارج اداری شوراازقبیل تهیه اثاثیه ووسایل اداری ودفاتراز بودجه شوراکه قبلابه تصویب شورارسیده است .خواهدبود.
تبصره -حق الزحمه شرکت اعضادرجلسات وحق ماموریت اعضاازمحل بودجه شوراوطبق دستورالعملی است که وزارت کشورتهیه وبه تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 46شوراموظف است درپایان دوره انتخابی خودصورت کاملی ازاموال ودارییهای شوراتنظیم نمایدودراولین روزشروع به کاررسمی دوره جدید شوراآن رابه اعضای جدیدطبق صورت مذکورتحویل نمایدونسخه ای ازآن را به شورای جدیدونسخه ای از آن رابرای فرماندارمحل ارسال دارد.
ماده 47-شوراموظف است گزارشهای مورددرخواست فرمانداری راتهیه ودر موعدمقرربرای آن ارسال نماید.
ماده 48-شورابایدتابلویی ازساعات حضوروکارخوددرمحل شوراجهت اطلاع اهالی درمکانی مناسب نصب نماید.
ماده 49-به منظوراجرای مطلوب وهماهنگ قانون شوراهای اسلامی در شهرکها، وزارت کشورمسوول آموزشهای لازم اعضای شوراهاونیزمجریان قانون مذکوربوده ونیزموظف است آیین نامه های اجرایی موردنیازراتهیه وپس ازتصویب هیات وزیران برای اجراابلاغ نماید.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15770
تاریخ تصویب :
1378/01/11
تاریخ ابلاغ :
1378/01/31
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :