جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.شماره 1761/ت 21068ه 24/1/1378

هیات وزیران درجلسه مورخ 11/1/1378بنابه پیشنهادوزارت کشورو به استنادماده (94)قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی وامورمالی شوراهای اسلامی بخش رابه شرح زیرتصویب نمود :

ماده 1-دراین آیین نامه جهت رعایت انتصاربه جای عبارت قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375عبارت قانون شوراهای اسلامی کشوروبه جای عناوین شورای اسلامی بخش وحوزه انتخابی بخش به ترتیب ازکلمه های شوراوبخش استفاده می شود.
ماده 2-اعضای شوراموظفندظرف یک هفته پس ازانتخاب ازسوی اعضای شورای اسلامی روستای متبوع خوددرتاریخی که بخشداربه طورکتبی اعلام می نماید به ریاست مسن ترین عضووباحضورحداقل دوسوم نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی روستایی وبخشدارتشکیل جلسه دهندوازبین خودهیات رییسه شوراراانتخاب نمایند0
ماده 3-سمت اعضادرشوراعبارت ازریس نایب رییس وحداقل یک منشی می باشدکه برای مدت دوسال ازسوی اعضاانتخاب می شوند0
ماده 4-سلب عضویت هرعضوشورای اسلامی بخش ازشوراهای اسلامی روستای ذی ربط باعث سلب عضویت اوازشورای اسلامی بخش نیزخواهدشد0
ماده 5-فردیاافرادی که ازعضویت شوراخارج می شوندموظفندحداکثر ظرف مدت یک هفته پس ازقطعیت یافتن خروج ازشوراکارت عضویت خودرا تحویل بخشداری ذی ربط نمایدورسیددریافت دارند0
ماده 6-مهرشوراحداکثرمدت یک هفته پس ازشروع بکاررسمی شوراتوسط بخشدارتحویل رییس شوراخواهدشد0
ماده 7-اعضای شوراحق تفویض اختیارات خودبه سایرین اعم ازعضوو غیرعضوراندارد0
ماده 8-رییس شورامانندسایراعضادارای یک حق رای می باشدووضایف اوعبارت ازمسوولیت اموراداری ومالی شوراتنظیم بودجه تعین زمان واداره جلسات عادی وفوق العاده شوراودرصورت لزوم دعوت ازاعضا جهت شرکت درجلسات تقسیم کاربین اعضابرای پیگیری مصوبات دفاع از حقوق ومنافع شورادرمقابل غیرواقامه دعوی درخواست گزارش کاراز اعضاامضاومهرکردن اسنادومکاتبات شوراایجادهماهنگی باشوراهای اسلامی روستایی حوزه بخش وارتباط بین شورابادهداری بخشداری و سایردستگاهای اجرایی می باشد0
تبصره -درصورت عدم حضوررییس شوراوضایف اورانایب رییس شوراانجام می دهد0
ماده 9-وظایف منشی یامنشیان شوراعبارت ازتهیه وتدوین صورتجلسات تهیه متن نامه هاثبت وشماره گذاری آنهاتهیه گزارش عملکردشورا حفظ ونگهدای دفاتروصورتجلسات درمحل شوراانجام امورخزانه داری شوراازقبیل مسوولیت حسابداری همکاری بارییس شورادرتنظیم بودجه واصلاح یامتمم آن تنظیم صورتهای مالی شوراثبت وضبط صورت کلیه اموال وداراییهای شوراحسابرسی اولیه ازفعالیتهای مالی شورااز قبل درآمدهاهزینه هاوموجودی درپایان هرسال مالی برطبق فرمهای دریافتی می باشد0
تبصره -درصورت غیبت منشی یامنشیان شوراوظایف آنان توسط نایب رییس شوراانجام می شود.
ماده 10-جلسات شوراباحضورحداقل (4)عضوتشکیل می شودوتصمیمات آن حداقل با(3)رای موافق معتبرمی باشد.
ماده (11)تشکیل جلسات شوراوهمچنین حفظونگهداری دفاتراسنادومدارک واموال شورابایددرمکان مشخص ومناسب وباهماهنگی شورای بخش تعیین شود.
ماده 12-جلسات شورابه طورمستمرماهی دوبارتشکیل می شودودرصورت نیازجلسات فوق العاده واضطراری شوراباپیشنهادفرماندار،بخشدار، رییس شوراویاسه نفرازاعضاتشکیل می گردد.
ماده 13-هرگاه شورااطلاع ویانظرخواهی ازشوراهای اسلامی روستایی رادر زمینه موضوع یاموضوعاتی ضروری تشخیص دهدمی توانداقدام به تشکیل جلسه عمومی نماید.
ماده 14-شورابارعایت مصالح نظام وتاییدبخشداری ذی ربط،می تواند فعالیتهای سالانه وهمچنین برنامه های آتی شوراراکه جنبه عمومی دارد باوسایل ممکن به اطلاع اهالی روستاها برسانند.
ماده 15-موضوع یاموضوعات مختلف قابل طرح درشوراباتشخیص رییس ،درخواست هریک ازاعضاءویاتقاضای کتبی فرماندارویابخشدارذی ربط ویاسایر دستگاههای دولتی وظیفه منددربخش وروستادردستورکارشوراقرارمی گیرد
ماده 16-صورتحساب شورابایدبه گونه ای تنظیم شودکه درآن تاریخ ودستور کارهرجلسه ،اسامی اعضای حاضروغایب تعدادآرای مثبت ومنفی اعضاءبه هر یکارموضوعات موردبحث ،اسامی مدعوین وحاضرین به همراه ریوس مطالب مطروحه درجلسه وتمامی مصوبات آمده باشد.
تبصره 1-کلیه اعضای حاضرحاضربایدذیل صورتجلسات شوراراامضاویامهر نمایند.
تبصره 2-مدعوین حاضر،درصورت تشخیص شورامی توانندذیل صورتجلسات راامضاء،انگشت ویامهرنمایند.
ماده 17-شوراموظف است درپایان هرجلسه نسخه ای ازکلیه مصوبات خود درآن جلسه ودرصورت نیاز به پیوست سوابق ومطالب مفیددیگررا،جهت اطلاع بخشداری ذی ربط ارسال دارد.همچنین نسخه ای ازمصوباتی که مربوط به دستگاههای دیگراست رابه آن دستگاه ارسال نمایند.
ماده 18-شوراموظف است درپایان نیمه دوم فروردین هرسال گزارش کار سالیانه خودراطبق فرمهای دریافتی دردونسخه تنظیم ونسخه اصل را جهت اطلاع بخشداری محل ونسخه دوم رابه عنوان سابقه دربایگانی شوراثبت ونگهداری نمایند.
ماده 19-تمامی مکاتبات شورابایدطبق فرمهای دریافتی دارای تاریخ شماره ثبت دردفترشورا،نام کامل گیرنده وموضوع نامه باشدوحداقل درسه نسخه تنظیم شود ونسخه اول برای اداره یاسازمان موردنظرو نسخه دوم جهت بخشداری محل ارسال ونسخه سوم به عنوان سابقه در بایگانی شورانگهداری شود.
ماده 20-تمامی مکاتبات شورابایددرسربرگ رسمی وممهوربه مهرشوراو امضای رییس ودرصورت غیبت اوامضای نایب رییس شوراباشد.
ماده 21-ش ورامی تواندبامسولین اجرایی تاسطح شهرستان مستقیما مکاتبه نمایدودرصورتنیازبه مکاتبه بامسوولین بالاترازطریق فرمانداری محل اقدام نماید.
ماده 22-شورابایددارای دفاترمجزایی جهت ثبت صورتجلسات وحضورو غیاب اعضاءدرجلسات ونامه های دریافتی وارسالی ،طبق دستورالعملهای مربوطه باشد.
ماده 23-مصوبات شوراپس از(10)روزازتاریخ ابلاغ قابل اجراست .مگر آنکه درظرف مزبورمسئولان اجرائی مربوطبه مصوبات اعتراض نمایندکه در این صورت بارعایت ماده (80)قانون شوراهای اسلامی کشورعمل خواهدشد نظرهیات حل اختلاف استان مبنی برتاییدیاردمصوبه قطعی ولازم الاجراست چنانچه هیات حل اختلاف استان ظرف (15)روزنظرخودرااعلام ننماید مصوبه لازم الاجرامی گردد0
ماده 24درصورت نیازبه حضوربخشدارویادهداران مربوطه درجلسات شورا می تواندطی دعوتنامه کتبی وباتعیین زمان ودستورکارجلسه جهت شرکت دعوت به عمل آوردوبخشداریاهریک ازدهداران موظف به شرکت درجلسه مزبور می باشد.
تبصره -درصورت خودداری بخشدارویاهریک ازدهداران ازشرکت درجلسه بدون عذرموجه شورامی ت واند طی درخواست کتبی ازمقام بالاترتقاضای تذکربه بخشدارویادهداررابنمایدودرصورت تکرارمجدددرخواست توبیخ وی راازمقام ذی ربط نماید.
ماده 25-درصورت درخواست کتبی فرماندارویابخشدارذی ربط شورامبنی برتشکیل جلسه شامل زمان دستورکاروضرورت تشکیل جلسه شوراموظف به برگزاری جلسه فوق العاده می باشد.
ماده 26-شورادرصورت نیازوبامسئولیت خودمی تواندبه منظورمشورت در زمینه موضوع یاموضوعاتی که دردستورکارخودقرارداده است ازنماینده دستگاههای دولتی ذی ربطویاشخص ویااشخاص غیرعضو دعوت به همکاری نماید.
ماده 27-شورامی توانددرارتباط باوظایف خوداطلاعات موردنیازرااز دستگاهها،ادارات وسازمانهای دولتی درخواست نمایدوآن ادارات و سازمانهاموظف به همکاری می باشند.
ماده 28-شوراموظف است یک ماه قبل ازانقضای مدت قانونی خود،صورتی از کلیه فعالیتها،طرحهاوبرنامه هایی که درطول دوره فعالیت قانونی به اجراگذارده است ویادردست اجرادارددردونسخه تهیه ونسخه اول رابرای بخشداری ذی ربطارسال ونسخه آخررابرای ثبت درسوابق شورانگهداری نماید.
ماده 29-درصورتیکه هر یک از اعضاءبنابه دلایلی ازعضویت شوراخارج شودشوراموظف استدراولین جلسه پس از قطعیت یافتن خروج آن عضو مراتب راکتبابه بخشداری محل گزارش دهدتابخشداری ازاعضای علی البدل بااحتساب آراآنان دعوت به شرکت درجلسات وطی مراحل موردنیازمانند صدورکارت شناسایی واطلاع ازسمت عضوجدیددرشورارابنماید.
تبصره -درصورتیکه عضوخارج شده ازشورارییس ونایب رییس شوراباشدشورا بایدبایددرجلسه ای باهماهنگی بخشداروباحضوروی ،رییس یانایب رییس رابرای مدت باقیمانده هیات رییسه انتخاب نماید.
ماده 30-هرگاه عضوی بیش از6جلسه متوالی ویا12جلسه غیرمتوالی درطول یک سال بدون داشتن عذرموجه (به تشخیص شورا)درجلسات شوراشرکت نکند موضوع برای سلب عضویت وی به هیات حل اختلاف استان ،موضوع ماده (82) قانون ارجاع می شود.
ماده 31-هرگونه فعالیت مالی توسط شوراوبرداشت ازحسابهای آن باید قبلابه تصویب شورارسیده باشد.
ماده 32-ش ءرامی تواند درصورت تمایل اهالی وسایراشخاص حقیقی و حقوقی وموسسات دولتی وغیردولتی به پرداخت کمک بلاعوض برای اجرای برنامه هاوطرح های شورااین کمکها راازطریق واریزبه حسابهای افتتاح یافته دریافت نماید.
تبصره -کمکهای نقدی می بایدازسوی اهالی به حسابهای تعیین شده واریزوکمکهای غیرنقدی درزمره اموال دراختیار شوراویاسایرمصارف منظورشده دربدودریافت ثبت شود.
ماده 33-تمامی درآمدهای شورااعم ازکمکهای بلاعوض مردم عوارض دریافتی از اهالی درصورت تخصیص کمکهای دولتی برای اجرای برنامه های عمرانی وسایرردیفهای دریافتی بایدبرطبق برنامه هایی که قبلا به صورت بودجه سالانه ودرقالب طرح های عمرانی ویامصارف جاری به تصویب شورا رسیده است وبارعایت قوانین ومقررات مربوطه به مصرف عمران وآبادانی روستاهای بخش برسد.
تبصره -درصورت نیازبه اجرای برنامه جدیددرطی ایام سال وپس ازتصویب بودجه سالانه شورا می تواندبه صورت الحاق به بودجه سالانه آن برنامه راتنظیم واجرانماید.
ماده 34-شوراموظف است به منظورحفظ ونگهداری کلیه وجه دریافتی ودر آمدهایی که درطول هردوره فعالیت قانونی تحصیل می نماندحسابی رادر نزدیکی ازشعب بانکهای کشوردرمرکزبخش به نام شوراافتتاح نمایدو تمامی وجوه نقدرابه محض وصول به آن حساب واریز نماید.
ماده 35-هرگونه برداشت ازحساب موجودی واعتبارات شورابایددرقالب بودجه سالانه وطرح هاومخارجی که ازقبل به تصویب شورارسیده است وبا امضای رییس ومنشی شوراومهرشوراباشد.
ماده 36-شورامکلف است کلیه فعالیتهای مالی خوداعم ازدرآمدمخارج ومانده حسابهارابهطورنوبه ای وبرطبق فرمهای دریافتی بهاطلاع بخشداری وشوراهای اسلامی روستاهای مربوطه برسانند.
ماده 37-شورابایددرپایان هرسال مالی ترازنامه مالی خودراطبق فرمهای دریافتی برای اطلاع عموم اهالی به طریق ممکن انتشاردهد
ماده 38-شوراموظف است درپایان هر سال شمسی وباتوجه به برنامه های 4ساله دوره خودوبرآوردعوایدودرآمدهای سال آتی بودجه جاری وعمرانی شورابرای سال آینده رادردونسخه تنظیم نمایدودر15اسفندهمان سال نسخه اصلی رابرای بخشدارورونوشت آن رابرای شوراهای اسلامی روستاهای مربوطه ارسال ونسخه دوم رابه عنوان سابقه دردفاتر شورابایگانی نماید.
تبصره -بخشدارمربوطه می تواندنظرات اصلاحی وتکمیلی خودراحداکثرتا یک هفته پس ازدریافت به شورااعلام نمایدتادرصورت تجدیدنظرآن رادر شورامطرح وپس ازتصویب به صورت متمم بودجه درمتن آن بگنجاند.
ماده 39-تمامی اموال شورااعم ازمنقول وغیرمنقول تحویل شورامی باشد واعضای شورادرمقابل حفظ ونگهداری آن مسئول می باشد.
ماده 40-خریدیافروش کلیه اموال منقول وغیرمنقول اجاره مکانهای لازم برای شورایاکرایه دادن اماکن متعلق به شوراباتصویب دوسوم کل اعضاءورعایت ضوابط قابل اجرامی باشد.
تبصره -عواید حاصل ازفروش ویااجاره داراییهای شورابایدازطریق حساب مالی شوراصورت گیرد.
ماده 41-مخارج اداری شوراازقبیل تهیه اثاثیه ووسایل اداری ودفاتر ازبودجه شوراخواهدبود0
تبصره -نحوه ومیزان حق الزحمه شرکت اعضادرجلسات وحق ماموریت اعضا ازمحل بوجه شوراوطبق دستورالعملی خواهدبودکه توسط وزارت کشور تهیه وبه تصویب هیات وزیران می رسد.
ماد42-شورابایددرپایان دوره انتخابیه خودصورت کاملی ازکلیه اموال و داراییهای شوراتنظیم ودراولین روزشروع به کاررسمی دوره جدیدآن رابه اعضای جدیدطبق صورت مذکورتحویل نمایدونسخه ای ازآن برای بخشداری محل ارسال کند.
ماد43-به منظوراجرای مطلوب وهماهنگ قانون شورای اسلامی دربخشها وزارت کشورمسئول آموزشهای لازم برای اعضای شوراهاونیزمجریان این قانون بوده ونیزموظف است آیین نامه های اجرایی موردنیازراتهیه وپس ازتصویب هئات وزیران برای اجراابلاغ نماید.
معاون اول جمهور-حسن حبیبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15770
تاریخ تصویب :
1378/01/11
تاریخ ابلاغ :
1378/01/31
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :