×

بر اساس تبصره 3 قانون متمم بودجه سال 1362 کل کشور هشت ماه کار در طول سال کافی برای استحقاق مستخدم برای دریافت عیدی است هرچند در اسفندماه اشتغال نداشته باشد

بر اساس تبصره 3 قانون متمم بودجه سال 1362 کل کشور هشت ماه کار در طول سال کافی برای استحقاق مستخدم برای دریافت عیدی است هرچند در اسفندماه اشتغال نداشته باشد

بر-اساس-تبصره-3-قانون-متمم-بودجه-سال-1362-کل-کشور-هشت-ماه-کار-در-طول-سال-کافی-برای-استحقاق-مستخدم-برای-دریافت-عیدی-است-هرچند-در-اسفندماه-اشتغال-نداشته-باشد

وکیل


تاریخ 7/3/70 شماره دادنامه 28 کلاسه پرونده 70/32

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظرباینکه براساس تبصره 3 قانون متمم بودجه سال 1362 کل کشور پرداخت عیدی به مستخدمینی که حقوق ودریافتی آنان کمترازهفت هزار تومان ولااقل هشت ماه سابقه کارداشته باشندتعلق می گیردبنابمراتب وبا عنایت به اینکه باملاحظه سوابق مشخص می گرددکه شاکیان درپرونده های مورد بحث هردودارای شرایط مندرج درتبصره 3 قانون مذکوربوده اند،دادنامه شماره 444 مورخ 24/5/69 صادره ازشعبه ششم دیوان عدالت اداری ،ازاین جهت که متضمن این معنی می باشد،موافق موازین واصول قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق قسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :رئیس سازمان جهادسازندگی یزد
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب پنجم و ششم دیوان عدالت اداری
مقدمه -الف -شعبه پنجم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/1270 موضوع شکایت خانم ملکه کارگربیده ،بطرفیت :جهادسازندگی استان یزدبخواسته : ندادن سکه عیدی درسال 62 بشرح دادنامه شماره 172 مورخ 18/2/69 باتوجه به مصوبات هیئت وزیران درعدم پذیرش لیست طلبکاران سکه بهارآزادی از سال 1362 و1363 وپایان مهلت پرداخت آن وتوجهابه دستورالعمل جهاد سازندگی درشرط اشتغال دراسفندماه 62 شکایت شاکی راواردندانسته لذا حکم به ردشکایت شاکی صادرواعلام نموده است .
ب - شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/691 موضوع شکایت آقای علی اصغرزارع نبارکوکی بطرفیت :جهادسازندگی استان یزد،بخواسته :سکه بهارآزادی پاداش عیدی سال 62 بشرح دادنامه شماره 444 مورخ 24/5/69 چنین رای صادرنموده است :نامبرده درسال 62 مدت ده ماه درجهادسازندگی استان یزداشتغال داشته ومصوبه هیئت وزیران بشماره 86914-9/12/62و تبصره 3 ماده واحده قانون متمم بودجه سال 1362 کل کشور حاکی ازاین است که برای دریافت عیدی مورد نظرکارمند باید درپایان سال 62 درسازمان متبوعه مشغول کارباشدوهشت ماه کاردرطول سال 62 برای دریافت عیدی کافی می باشد وتلکس شماره 5656/ط -6/12/62 امورجهادگران دفترمرکزی جهادسازندگی هم ناشی ازتصویبنامه هیئت وزیران وقانون متمم بودجه فوق الذکرمی باشد، ونمی تواندمخالف آن باشد فلذا شکایت مطروحه واردتشخیص ورای به حقانیت شاکی دایربه اخذیک سکه بهارآزادی صادرواعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 366 تا367
روزنامه رسمی شماره 13558-6/7/1370

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 28

تاریخ تصویب : 1370/03/07

تاریخ ابلاغ : 1370/07/06

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع : مالیات -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.