×

مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان اندیمشک

مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان اندیمشک

مصوبه-شورای-عالی-شهرسازی-ومعماری-ایران-راجع-به-طرح-جامع-شهرستان-اندیمشک

وکیل


شماره 4604/310 25/12/1378

استاندارمحترم ورئیس شورای استان خوزستان
شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران دربیست ودومین جلسه سال جاری درجلسه مورخ 16/12/1378طرح جامع شهرستان اندیمشک راکه درجلسه مورخ 29/7/ 77به تاییدشورای شهرسازی استان خوزستان رسیده بود، برای افق زمانی سال 1395باجمعیت معادل 243600نفر(3/76درصدشهری و 7/23درصدروستایی )برای پایان دوره طرح درمحدوده ای مشتمل بریک شهر(اندیمشک )ودوبخش (ال وارگرمسیری ومرکزی )وچهاردهستان ودویست وشانزده آبادی درمساحت بالغ 3206کیلومترمربع بارعایت مواردذیل موردتصویب نهائی قرارداد:
1-اراضی پشمینه زاربعنوان اراذخیره توسعه بلاندمدت شهراندیشمک و پیش بینی استقرارصنایع مجازشهری درمحدوده ای تاحداکثر50هکتار شامل (صنایع کدالف وب سازمان حفاظت محیط زیست )0
2-حرایم راههای منطقه بویژه جاده اهواز-اندیشمک رعایت وازپیش بینی هرگونه تاسیسات درحرایم مذکوربرخلاف سیاست های وزارت راه و ترابری خودداری گردد0
3-شورایعالی بررعایت ضوابط وعناوین سطح بندی خدمات روستایی مصوب 6/10/78ولحاظ آن درطرح تاکیدنمود0
4-حرایم زیست محیطی وفیزیکی رودخانه ها ودریاچه های واقع در محدوده شهرستان اندیشمک درنقشه منعکس وازپیش بینی هرگونه کاربریهای نامناسب درآنهاخودداری گردد0
اسنادطرح به شرح زیراست :
1-نقشه منطقه بندی وکاربری اراضی (سندشماره 1): شامل مناطق زیربعنوان راهنمایی تعیین کاربری های عمده :
-مزروعی (اراضی زراعت آبی ،دیمکاری گسترده ،باغات )
-ارتفاعات (اراضی کوههای سنگی کم پوشش ویابدون پوشش خاکی )
-مراتع (اراضی مراتع طبیعی دیم پراکنده ومحدوده ،احیاءمراتع )
-آبخیزداری (اراضی جنگل کاری )
-فعالیتهای متنوع (اراضی مسکونی ،صنعتی ،انبار،پایانه ،دام و طیورصنعتی )
2-ضوابط نحوه استفاده ازاراضی (سندشماره 2): شامل ضوابط استفاده ازاراضی وکاربریهای مجازدرهریک ازمناطق پنجگانه فوق 0
3-گروهبندی مراکزجمعیتی (سندشماره 3): که جزیات آن درزمان ابلاغ مدارک واسنادطرح ،اعلام خواهدگردید0 اسنادومدارک طرح متعاقباجهت اجراابلاغ خواهدشد0
معاون وزیرودبیرشورایعالی -جلیل حبیب اللهیان

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1378/12/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.