×

تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدم دولت بدون این که واجد شرایط و اوصاف خاص ماموریت موقت باشد از مصادیق انتقال قطعی مستخدم محسوب و موجب پرداخت فوق العاده محرومیت است

تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدم دولت بدون این که واجد شرایط و اوصاف خاص ماموریت موقت باشد از مصادیق انتقال قطعی مستخدم محسوب و موجب پرداخت فوق العاده محرومیت است

تغییر-محل-جغرافیایی-خدمت-مستخدم-دولت-بدون-این-که-واجد-شرایط-و-اوصاف-خاص-ماموریت-موقت-باشد-از-مصادیق-انتقال-قطعی-مستخدم-محسوب-و-موجب-پرداخت-فوق-العاده-محرومیت-است
تاریخ 20/1/70 شماره دادنامه 2 کلاسه پرونده 69/116

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بند(پ ) ماده 39 لایحه قانونی استخدام کشوری مصرح است باینکه :
(فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی به مستخدمینی که درنقاطی خدمت می کنندکه فاقد تسهیلات لازمه زندگی است قابل پرداخت است .)وبموجب ماده 4 آئین نامه شماره 37724 مورخ 8/10/53 نقاط مختلف کشورازنظر برخورداری ازتسهبلات بهداشتی ودرمانی وفرهنگی وسایرعوامل لازم زندگی طبق جدول مربوط به نه گروه تقسیم شده وپرداخت فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی به تناسب درجه بندی نقاط محروم کشورموردتاکیدقرار گرفته است .نظرباینکه تغییرمحل جغرافیایی خدمت مستخدم دولت بدون این که واجدشرایط واوصاف خاص ماموریت موقت باشدازمصادیق انتقال قطعی مستخدم محسوب می شودومجردوتقاضای مستخدم درخصوص انتقال سالب حق استفاده اوازفوق العاده های قانونی وازجمله فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی به سبب خدمت درنقاط محروم نیست . لذادادنامه شماره 496 مورخ 23/10/64 درپروتده کلاسه 63/370 شعبه نهم دیوان عدالت اداری که بر این مبناصادرگردیده است موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.
این رای طبق قسمت ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایرمراجع مربوط درمورد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :خانم اعظم اعوانی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب نهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری
مقدمه -الف -شعبه نهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 63/370 موضوع شکایت خانم سوسن عبدوی بطرفیت :وزارت آموزش وپرورش بخواسته :
فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی بشرح دادنامه شماره 496-23/10/64 چنین رای صادرنموده است :محل خدمت شاکی ازتاریخ 1/7/63 شهرستان سمنان تعیین شده است بنابراین استحقاق اوبه استفاده ازفوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی به اخذمقرردرموردشهرستان سمنان بشرح فهرست درجه بندی نقاط کشورمنضم به آئیننامه شماره 37724-8/10/53 محرزوشکایت به این کیفیت وتااین حدوارداست .
ب -شعبه چهاردهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/868موضوع شکایت خانم اعظم اعوانی بطرفیت اداره آموزش وپرورش امیرآباددامغان بخواسته :برقراری فوق العاده بدی آب وهواوفوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی بشرح دادنامه شماره 648-14/8/69 چنین رای صادرنموده است :باتوجه به متن دادخواست ولایحه جوابیه دائربراینکه پرداخت فوق العاده های بدی آب وهواومحرومیت ازتسهیلات زندگی براساس بند2 بخسنامه شماره 15-18/12/62 به مشارالیه مقدورنیست وباتوجه به نامه شماره 1/10296/710- 16/9/68اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان دائر براینکه خانم اعظم اعوانی بعلت گرفتاریهای خاص خودطی شماره 29328- 10/7/64 تقاضای ماموریت خدمتی ازشهرستان شاهرودبه منطقه امیرآبادرا نمودکه این اداره کل به منظوررفاه حال مشارالیهاباماموریت خدمتی وی موافقت وبراساس بخشنامه شماره 15/1د-18/2/62 صرفاحقوق وفوق العاده شغل وی راپرداخت نموده است لذاتخلفی ازقوانین ومقررات مشهودنیست و حکم به ردشکایت شاکی صادرواعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 367 تا369
روزنامه رسمی شماره 13557-4/7/1370

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 2

تاریخ تصویب : 1370/01/20

تاریخ ابلاغ : 1370/07/04

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع : شورای اسلامی كار -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.