جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


رای شماره : 118-16/4/1341

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
"چون تبصره 4 قانون بودجه سال 1334 مورد استناد سازمان جنگلبانی ایران که اجازه داده است مطالبات دولت از اشخاص و شخصیت های حقوقی اعم ازاینکه مطالبات مزبور بابت مالیات یا عوارض و جرائم و یا حقوق و عوارض گمرکی باشد طبق آئین نامه اجرائی مالیاتها وصول شود درقانون بودجه سالهای 35 و 36 تایید شده در قانون بودجه سال 37 تایید و تنفیذ نگردیده پیش آگهی که درسال 37 ابلاغ شده است مستند و ارزش قانونی نداشته و نظربه اینکه طبق ماده 761 قانون آئین دادرسی مدنی فقط مطالبه خواسته به واسطه دادخواست یا اظهارنامه قانونی قاطع مرورزمان است نمی توان پیش آگهی موصوف را قاطع مرورزمان دانست بنابراین رای شعبه پنجم دیوانعالی کشورصحیح صادرشده وبه اکثریت آراءتاییدمی شود و طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328برای دادگاهها لازم الاتباع است ."

* سابقه *
جنگلها
قطع مرورزمان در مورد عوائد جنگل

دادستان کل کشوربشرح زیرنظرهیئت عمومی دیوان عالی کشوررادرمورد مرورزمان مطالبه عوائدجنگلی درخواست نموده است .
وزارت کشاورزی بموجب نامه شماره 25036-9/9/40وبااستنادبه قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328اظهارداشته که سازمان جنگلبانی ایران بابت عوارض چوبهای صادراتی به استنادمقررات تبصره 33 قانون بودجه سال 1328وتعهدات کتبی صادرکنندگان مطالباتی ازاشخاص داشته که به استنادتبصره 4قانون بودجه 1334که درقانون بودجه سالهای 1335و1336نیز تاییدشده براساس مقررات آئین نامه اجرائی مالیاتهادرمقام وصول برآمده وپیش آگهی صادرورسمامطالبه کرده است وچون اجراءثبت واجراءدادگستری اقدام به وصول نکرده اندبه ناچارازطریق تقدیم دادخواست به دادگاه مطالبه حق شده است ودادگاه استان درهردوموردی که برای دوموضوع مختلف احقاق حق شده بوده بعلت ایرادوکیل خوانده موردرامشمول مرورزمان اعلام داشته و ارسال پیش آگهی ومراجعه به اجراءثبت واجراءدادگستری راقاطع مرورزمان ندانسته اندوبراثرفرجامخواهی شعبه 5 دیوان عالی کشورقرارمرورزمان رااستواوشعبه 10دیوان عالی کشورقراررانقض کرده اندوجناب آقای وزیر کشاورزی تقاضاکرده اندکه چون نسبت به مواردمشابه ازشعب دیوان عالی کشور رویه های مختلف اتخاذشده است موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح ون ظریه اعلام گرددولذاباپیوست نامه وزارت کشاورزی ورونوشت احکام مذکور دربالادرخواست داردنظرهیئت عمومی راابلاغ فرمایند.
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده باکسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی براینکه :
"چون تبصره 4 قانون بودجه سال 1334که صرفا مربوط به امر بودجه نیست ومتضمن حکم کلی درخصوص مطالبه و وصول مطالبات دولت می باشد و مادامی که فسخ نشده لازم الاتباع است عوارض مورد بحث طبق آئین نامه اجرائی مالیات قابل مطالبه بوده و بموجب آئین نامه مزبور مطالبه بایدبه وسیله ارسال پیش آگهی برای مودی بعمل آیدوابلاغ آن به مودی قاطع مرورزمان است ونظربه اینکه باوجودورقه پیش آگهی که متضمن تمام مشخصات ورقه اظهارنامه است و باصرف نظرازتبصره 4قانون بودجه سال 1334اظهاریه قانونی مندرج دربندیک ماده 761 قانون آئین دادرسی مدنی رامی توان درچنین موردی به پیش آگهی تفسیرنموده بنابراین ابلاغ پیش آگهی به متعهددرقضیه موردبحث قاطع مرور زمان بوده ورای صادرازشعبه دهم دیوان عالی کشورصحیح بوده وقابل ابرام است ."مشاوره نموده وبه اکثریت آراءبشرح زیررای داده اند:

مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم 1353 صفحه 511-512


20

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
118
تاریخ تصویب :
1341/04/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :