جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره 27015/ت 21675ه 7/6/1378

وزارت کشور-سازمان برنامه وبودجه
هیات وزیران درجلسه مورخ 27/5/1378بنابه پیشنهادشماره ب /31/2386 مورخ 27/5/1378وزارت کشورآیین نامه اجرایی اعتبارات جبران خسارات خشکسالی موضوع قانون جبران وپیسشگیری عوارض ناشی از خشکسالی مصوب 1378-رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1-به استنادتبصره (4)قانون یادشده سه درصد(3%)ازاعتبارات مصوب عمرانی استانی وملی (اعتبارات عمرانی وردیفهای متفرقه ) قانون بودجه سال 1378کل کشوربه استثنای اعتبارات تبصره (37)بدون الزام به اصلاح موافقتنامه ذی ربط کسرودرردیف (503361)تحت عنوان پیشگیری وجبران خسارتهای ناشی ازخشکسالی وسایرحوادث غیرمترقبه منظورواعتبارات ردیف مذکوربه شرح جداول پیوست تعیین می گردد:
الف -سهم اعتبارات ملی هردستگاه موضوع جدول شماره (1)پیوست به پیشنهاددستگاه اجرایی مربوط (حسب مورد)وباتوافق سازمان برنامه وبودجه به طرحهاوفعالیتهای مربوط به خشکسالی اختصاص می یابدتا پس ازمبادله موافقتنامه باسازمان برنامه وبودجه به مصرف برسد. اعتبارمتمرکزمندرج درجدول شماره (1)به پیشنهادستادحوادث غیرمترقبه کشوروتاییدسازمان برنامه وبودجه برای طرحهای مربوط به خشکسالی اختصاص می یابد.
ب -اعتبارردیف (6)جدول شماره (1)باهماهنگی سازمان برنامه وبودجه به مصرف جبران خسارت سیل اخیروحوادث احتمالی آینده خواهدرسید.
ج -سهم اعتبارات هراستان موضوع جدول شماره (2)پیوست به پیشنهاد استانداردیادستگاههای ذی ربط توسط ستادحوادث غیرمترقبه استان به طرحهای مربوط اختصاص می یابدتاپس ازمبادله موافقتنامه باسازمان برنامه وبودجه استان به مصرف برسد.
تبصره -صددرصد(100%)اعتبارات موضوع این ماده براساس تخصیص اعتبار وبدون رعایت قانون محاسبات عمومی کشوروسایرقوانین ومقررات عمومی هزینه می شود.
ماده 2-اعتبارمربوط به جبران خسارات واردشده به کشاورزان دامداران آبزی پروران عشایرمندرج درجدول شماره (3)پیوست ازطریق صندوق کمک به خسارت دیدگان کشاورزی ودامی طبق آیین نامه صندوق به صورت کمک بلاعوض به خسارت دیدگان ناشی ازخشکسالی پرداخت می گردد.
سهم هرشهرستان باتوجه به میزان خسارات واردشده توسط ستادحوادث غیرمترقبه استان تعیین خواهدشد.
ماده 3-مبلغ نهصدمیلیارد(90000000000)ریال تسهیلات موضوع تبصره (1) قانون جبران وپیشگیری عوارض ناشی ازخشکسالی به شرح جدول شماره (4)پیوست این آیین نامه ازطریق بانک کشاورزی به کشاورزان دامداران آبزی پروران وعشایرخسارت دیده پرداخت می گردد.صددرصد(100%)این تسهیلات دراختیارخسارت دیدگان ناشی ازخشکسالی قرارمی گیرد.همچنین صدمیلیارد(100000000000)ریال ازتسهیلات تبصره مذکوربه پیشنهاد وزارت کشوراختصاص خواهدیافت .
تبصره 1-سهم تسهیلات بانکی هرشهرستان باتوجه به میزان خسارت وارد شده توسط ستادحوادث غیرمترقبه استان تعیین وابلاغ می گردد.
تبصره 2-تشخیص میزان خسارات وتعیین مبلغ تسهیلات بانکی قابل پرداخت به خسارت دیدگان به عهده ستادمذکورخواهدبود.
تبصره 3-مبلغ هشتادمیلیارد(80000000000)ریال مندرج درجدول شماره (4)پیوست به عنوان سرمایه درگردش دراختیارشرکت خدمات حمایتی قرار می گیردتابرای خریدبذرموردکشاورزان دیم کارعلاوه برمیزان پیش بینی شده دربرنامه شرکت به مصرف می رسد.شرکت موظف است درسال 1379این تسهیلات رابازپرداخت کند.
ماده 4-مبلغ دویست میلیارد(200000000000)ریال تسهیلات مربوط پیشگیری ازخسارت ناشی ازخشکسالی ازطریق بانک کشاورزی طبق دستورالعملی که توسط وزارتخانه های کشورنیروکشاورزی وجهادسازندگی تهیه می شود. به طرحهای ذی ربط اختصاص خواهدیافت .
ماده 5-کمیته ای متشکل ازنمایندگان تام الاختیارسازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت کشاورزی وزارت جهاد سازندگی وزارت نیرو و وزارت کشورضوابط وسهم هراستان ازتسهیلات قابل استمهال موضوع تبصره (2)قانون جبران وپیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی راتعیین می نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم هر یک از بانکهای عامل رابر اساس ارقام تعیین شده ابلاغ خواهدکرد.بانکهای عامل درهراستان موظفندنسبت به استمهال تسهیلات باهماهنگی استانداری وسازمانهای جهادسازندگی کشاورزی استان آب منطقه ای اقدام نمایند.
ماده 6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه های مربوط به استمهال وامهای یادشده راحداکثرتاپایان مهرماه سال جاری به سازمان برنامه وبودجه اعلام می کندوسازمان برنامه وبودجه نسبت به پیش بینی اعتبار معادل مبالغ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در لایحه بودجه سال 1379درردیف خاص منظورمی نماید.
معون اول رییس جمهور- حسن حبیبی
جدول شماره (1)
(ارقام به میلیون ریال )
ردیف - دستگاه اجرایی - عمرانی - جاری
1 - وزارت کشاورزی - 9000 - -
2-وزارت کشاورزی -یارانه نهاده ها - - - 23400
3 - وزارت نیرو - 126900 - -
4 - سازمان دامپزشکی کشور - 4500 - -
5-میزان جبران خسارت دامی وکشاورزی - - - 378000
6 - وزارت کشور - 96600 - -
7 - اعتبارمتمرکز - 36000 - -
جمع - 273000 - 401400
جدول شماره (2)
لیست وتوزیع اعتبارات عمرانی سهمیه هراستان موضوع قانون جبران و پیشگیری ازخشکسالی مصوب 15/4/1378مجلس شورای اسلامی
(ارقام به میلیون ریال )
نام استان میزان اعتبار ملاحظات

آذربایجان شرقی 16000
آذربایجان غربی 14600
اصفهان 9000
اردبیل 11500
ایلام 6000
بوشهر 9000
چهارمحال وبختیاری 4600
تهران 6000
خراسان 26000
خوزستان 16000
سیستان وبلوچستان 11500
سمنان 4600
فارس 16000
قزوین 6000
قم 6000
کردستان 13000
گیلان 13000
گلستان 11500
کرمانشاه 13000
کهکیلویه وبویراحمد 5000
لرستان 10000
مازندران 11500
مرکزی 8000
هرمزگان 10000
همدان 8800
یزد 6000
زنجان 11500
کرمان 7500
جمع 291600
جدول شماره (3)
لیست توزیع کمک بلاعوض به خسارت دیدگان ناشی ازخشکسالی (بخش مردمی )موضوع قانون جبران وپیشگیری ازخشکسالی مصوب 15/4/1378 مجلس شورای اسلامی
ارقام به میلیون ریال
ردیف نام استان میزان اعتبار
1 - آذربایجان شرقی 28000
2 - آذربایجان غربی 20000
3 - اصفهان 11500
4 - اردبیل 19000
5 - ایلام 12000
6 - بوشهر 5500
7 - چهارمحال وبختیاری 5500
8 - تهران 4000
9 - خراسان 32000
10- خوزستان 22500
11 - سیستان وبلوچستان 7600
12 - سمنان 5000
13 - فارس 22500
14 - قزوین 7500
15 - قم 3000
16 - کردستان 21000
17 - گیلان 17000
18 - گلستان 13000
19 - کرمانشاه 20500
20 - کهکیلویه وبویراحمد 7600
21 - لرستان 22300
22 - مازندران 15000
23 - مرکزی 7600
24 - هرمزگان 66000
25 - همدان 15100
26 - یزد 3000
27 - زنجان 17700
28 - کرمان 6000
جمع 378000
جدول شماره (4)
لیست توزیع تسهیلات بانکی به خسارت دیدگان ناشی ازخشکسالی بخش مردمی موضوع قانون جبران وپیشگیری ازخشکسالی مصوب 15/4/1378مجلس شورای اسلامی
(ارقام به میلیون ریال )
ردیف نام استان میزان اعتبار
1- آذربایجان شرقی 61500
2- آذربایجان غربی 43460
3- اصفهان 24600
4- اردبیل 41000
5- ایلام 25420
6- بوشهر 11480
7- چهارمحال وبختیاری 11480
8- تهران 8200
9- خراسان 69700
10- خوزستان 49200
11- سیستان وبلوچستان 16400
12- سمنان 10660
13- فارس 49200
14- قزوین 16400
15- قم 5740
16- کردستان 45920
17- گیلان 36900
18- گلستان 28700
19- کرمانشاه 45100
20- کهکیلویه وبویراحمد 16400
21- لرستان 48380
22- مازندران 32800
23- مرکزی 16400
24- هرمزگان 13940
25- همدان 32800
26- یزد 6560
27- زنجان 38540
28- کرمان 13120
جمع 820000
29- شرکت خدمات حمایتی 80000
جمع کل 900000

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15885
تاریخ تصویب :
1378/05/27
تاریخ ابلاغ :
1378/06/17
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :