جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.شماره 2428/ت 21123ه 30/1/1378
سازمان برنامه وبودجه
هیات وزیران درجلسه مورخ 18/1/1378بنابه پیشنهادسازمان برنامه و بودجه وبه استناداصل 138قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبند(و) تبصره (13)قانون بودجه سال 1378کل کشورضوابط اجرایی بودجه کل یاد شده رابرای وزارتخانه ها،موسسات دولتی وسازمانهایی که مشمول مقررات عمومی درموردآنهامستلزم ذکرنام می باشدودراین تصویبنامه دستگاه اجرایی نامیده می شوند،به شرح زیرتصویب نمود:

1-گسترش تشکیلات اداری وایجادپستهای سازمانی جدیدممنوع است ودرموارد ضروری باپیشنهادسازمان اموراداری واستخدامی کشوروتصویب هیات وزیران امکان پذیرمی باشد.
تبصره -درموردواحدهای خارج ازکشورهماهنگی باوزارت امورخارجه الزامی است .
2-استخدام رسمی وغیررسمی درسال 1378بارعایت محدودیتهای قانونی ودر صورت تاییدسازمان برنامه وبودجه مبنی بروجوداعتباربارعایت مفاد تبصره (78)قانون بودجه سال 1363باپیشنهادسازمان اموراداری واستخدار کشوروتصویب هیات وزیران امکان پذیرمی باشدوبه کارگیری نیروی انسانی ازمحل طرح های عمرانی برای فعالیتهای جاری وکاردرادارات (به خصوص ازمحل طرح های مطالعاتی )مموع است .
تبصره 1-به کارگیری افراددرطرح های تحقیقاتی وقراردادهای مشاوره یاتحقیق وسایرطرح های عمرانی درقالب پروژه های مربوط وهمچنین استخدام ازمحل مجوزهای صادرشده سالهای قبل مشروطبه وجوداعتبارو پیش بینی درموافقتنامه متبادله باسازمان برنامه وبودجه می باشد
تبصره 2-تمدیدقراردادافرادغیررسمی شاغل درسال 1378بلامانع است .
تبصره 3-برگزاری دوره های آموزشی که منجربه تعهداستخدامی درسالهای بعدمی شودمنوط به اخذمجوزازسازمان اموراداری واستخدامی کشوروتایید سازمان برنامه وبودجه ازنظروجوداعتبارمی باشد.
3-درموردوزارتخانه های آموزش وپرورش ،فرهنگ وآموزش عالی وبهداش درمان وآموزش پزشکی اجازه داده می شوددرصورتی که برای استخدام جدیددرسال 1378 اعتباری درقانون بودجه پیش بینی شده باشددر قبال عدم استخدام باتایین سازمان اموراداری واستخدامی کشورپنجاه در صد(50%)ازاعتبارمذکوردراختیاروزرای مربوط قرارگیردتاازطریق پرداخت حق التدریس یااضافه کار(حسب مورد)برای حل مشکل کمبودنیروی انسانی اقدام نمایند.
4-به منظورایجادانعطاف وامکان تغییرات لازم درتشکیلات وزارتخانه ها ودستگاههای اجرایی (باحفظ وسطح پستهای سازمانی )اختیارات لازم به پیشنهادوزراءوروسای دستگاههای یادشده به ایشان تفویض می شود.
5-علاوه براین توصیه می شود:
الف -درخریدومصرف موادمصرفی اداری ،سوخت وتعمیرات خودروهاصرفه جویی شودودراستفاده ازخودروهاواکانات اداری برای مسوولان وکارکنان دولت مراقبت لازم به عمل آید.
ب -مدیران ودستگاههایی که باحفظ میفیت اجرای برنامه ها،صرفه جویی می نمایندبه صورت بارزودرمقایسه بادستگاههای دیگرموردتشویق قرارگیرند
ج -به منظورتسریع درتصمیم گیریهای دولت ،دستگاههای اجرایی پیشنهادها ودرخواستهای خودرابادرنظرگرفتن سیاستهای وذکوردرفوق ارایه نمایند
6-پرداخت اضافه کارهردستگاه ،حداکثردرحدارقام پرداختی سال 1377 ودرسقف 120ساعت مجازمی باشد.
تبصره 1-سقف مذکورباتاییدسازمان برنامه وبودجه تابیست درصد(20%) قابل افزایش است .
تبصره 2-مجوزهای قبلی دولت برای پرداخت اضافه کاربیش از120ساعت ، عینادرسال 1378نیزمجری می باشد.
7-باتوجه به آیین نامه تبصره (35)قانون برنامه دوم ،حداکثرمعادل یک درصد(1%)برای بالابردن بهره وری دردستگاههای اجرایی قابل هزینه خواهدبود.
8-هیچگونه مجوزی برای افزایش حقوق ومزایاوفوق العاده هاجزدرحدتغییر ضریب وافزایش سنواتی برای هیچ گروه ازکارمندان دولت صادرنمی شود
9-اعتبارات فصل سوم (خریدهای سرمایه ای )حداکثرمعادل عملکردسال 1377خواهدبود.
تبصره -درموردردیفهایی که اعتبارآنهاکلادرفصل سوم منظورشده است ، اعتبارفصل سوم براساس موافقتنامه متبادله باشازمان برنامه وبودجه تعیین می شود.
10-یارانه غذای کارکنان دولت برای دستگاههایی که ساعات کارآنهاحداقل تاساعت (4)بعدازظهراست ،همچنین درموردمستخدمانی که وضع کارآنهاایجاب نمایدشب یاایام تعطیل رادرمحل کارحضوردارند،حسب موردبرای تامین هرنوبت غذا،حداکثرمعادل سه هزار(3000)ریال به ازای هرنفرخواهدبود غذای سایرافراد(مهمانان سایرکارکنان طرف قراردادوغیرآنها)به قیمت تمام شده عرضه خواهدشد.
11-حداکثرمصرف مربوطبه سوخت ،آب ،برق وتلفن درحدعملکردسال 1377می باشد. تبصره -سقف مذکوردراین بند،باتاییدسازمان برنامه وبودجه تا20% قابل افزایش می باشد.
12-تعدادنفر-روزماموریت خارج ازکشوردستگاههای اجرایی حداکثر معادل عملکردسال 1377خواهدبود.
تبصره 1-موارداستثناءبه تاییدهیات نظارت برسفرهای خارجی کارکنان دولت خواهدرسید.
تبصره 2-سفرهای که هزینه های آن توسط سازمانهای بین المللی یاکشور دعوت کننده تامین می شود،ازمحدودیت مقرردراین بندمستثنی می باشد.
13-اعتبارجهت پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران می رسدوپیش بینی وپرداخت هرگونه پاداش یاوجهی درپایان سال علاوه برآن به هرعنوان ممنوع است
14-دریافت هرگونه وجه ازمردم به هرعنوان درقبال ارایه خدمات ویاوضع هرگونه عوارض ،خودیاری وغیرآن صرفادرچهارچوب ق ءانین ومقررات وبا کسب مجوزهای مربوط مجازاست .
15-به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شودتسهیلات وامکانات لازم را برای استفاده کارکنان ازمهدکودک بانرخ مناسب فراهم نمایند.
16-خرید،احداث واجاره ساختمان ،انبار،توقفگاه ،مزرعه ،باغ ونظارت آن ازمحل اعتبارات جاری صرفابراساس شرح عملیات موافقتنامه های متبادله باسازمان برنامه وبودجه مجازمی باشد.
17-به منظورصرفه جویی درهزینه های مربوطبه تاسیسات رفاهی ،فرهنگی ، ورزشی ازقبیل زائرسرا،مهمانسرا،باشگاه ،ورزشگاه ،تیمهای ورزشی وموارد مشابه مقررمی گردد:
الف -پرداخت هرگونه وجهی ازمحل درآمدعمومی (بودجه جاری )جهت احداث و توسعه وتشکیل مواردفوق حتی ازمحل اعتبارات خارج ازشمول ممنوع می باشد
تبصره -سازمان تربیت بدنی وسایردستگاههایی که دارای قانون خاص می باشنددرموردتاسیسات ورزشی ازشمول این جزءمستثنی می باشند.
ب -هزینه های ضروری جهت نگهداری وبهره برداری ازمواردفوق حداکثرتا میزان پرداختی سال 1377قابل تامین می باشد.
ج -واحدهای نیمه تمام فوق بارعایت قوانین ومقررات مربوط به بخش غیردولتی واگذارگردد.
18-گردهمایی هاوهم اندیشیهابایدبارعایت اصل سادگی وبه دورازهرگونه تجمل برگزارشودومحل برگزاری گردهمایی بایدمتناسب باموضوع ورعایت اصل صرفه جویی انتخاب گردد.
19-هرگونه سرمایه گذاری توسط دستگاههای اجرایی اعم ازکشوری ،لشکری جهت ساخت وتوسعه واحدهای جدیددرمانی ممنوع می باشد.
وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ازشمول این بندمستثنی می باشد
20-این تصویبنامه ازاول سال 1378لازم الاجراست ومفادآن شامل شرکتهای دولتی ازجمله آن دسته ازشرکتهای یادشده که شمول قوانین ومقررات عمومی برآنهامستلزم ذکرنام است نمی شود.
معاون اول ریس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15777
تاریخ تصویب :
1378/01/18
تاریخ ابلاغ :
1378/02/15
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :