جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


شماره 879/ت 21120ه 29/1/1378

وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
هیات وزیران درجلسه مورخ 25/1/1378بنابه پیشنهادشماره 38506/1مورخ 26/12/1377وزارت فرهنگ وارشاداسلامی وبه استنادماده (12)قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف وامورخیریه -مصوب 1363-وتبصره ماده (34)آیین نامه اجرایی قانون یادشده تصویب نمود:سازمان اوقاف و امورخیریه که دراین تصویبنامه به اختصارسازمان نامیده می شود مجازاست مبلغ ده میلیاردوسیصدمیلیون (10300000000)ریال وجوهی راکه ازمحل هدایای مستقل حق التولیه وحق النظاره واداره امور اماکن مذهبی دریافت میکنددرسال 1378 به شرح زیرراساهزینه نماید
الف درآمد
1-مانده وصولی حق التولیه درحساب (21)خزانه در پایان سال 1377 مبلغ 10000000 ریال
2-مانده وصولی حق النظاره درحساب (23)خزانه در پایان سال 1377 مبلغ 5000000 ریال
3-مانده وصولی وجه حاصل ازبابت اداره اموراماکن مذهبی درحساب (25)خزانه درپایان سال 1377 مبلغ 10000000ریال
4-مانده وصولی وجوه حق التولیه وحق النظاره واداره اموراماکن مذهبی (تفکیک نشده )درحساب (91062) بانک ملی شعبه دولتی درپایان سال 1377 -------
5-برآوردبرگشتی ازاعتبارات حواله شده به واحدهای استانی وشهرستانی --------
6-پیش بینی وصولی حق التولیه درسال 1378 مبلغ 4920000000ریال
7-پیش بینی وصولی حق النظاره درسال 1378 مبلغ 1340000000ریال
8-پیش بینی وصولی وجوه حاصل ازبابت اداره امور اماکن مذهبی درسال 1378ازنذورات مطلقه مبلغ 4015000000ریال ----------------------
جمع (ده میلیارد وسیصدمیلیون ریال ) مبلغ 10300000000ریال
ب - هزینه
1-تبلغ ونشرمعارف اسلامی مبلغ 2232408391 ریال
2-حفظعین ومنافع واحیاءموقوفات وشناسایی آنهامبلغ 7502591609 ریال
3-حق الزحمه یاپاداش هیاتهای اماکن مذهبی اسلامی مبلغ 370000000 ریال
4-حق الزحمه هیات امناوحق النظاره نظارموقاف مبلغ 195000000ریال -------------------
جمع (ده میلیارد وسیصدمیلیون ریال ) مبلغ 10300000000ریال
تبصره 1-چنانچه میزان وصولی درآمد بیش ازدرآمدبیش بینی شده در قسمت الف این تصویبنامه باشدسازمان میتواندمازاددرآمدراازخزانه دریافت وبه نسبت اعتبارردیفهای بند(ب )این تصویبنامه هزینه نماید
تبصره 2-تبلیغ ونشر معارف اسلامی (موضوع این تصویبنامه )شامل فعالیتهای است که برای کمک به ترویج وتعظیم شعائراسلامی وآموزش قران کریم انجام میشودمانند چاپ واهدای قرآن کریم کتب ونشریات دیگرتشکیل کلاسهای آموزش وبرگزاری مسابقات حفظقرائت قرآن کریم انتخاب واعزام قاریان وداوران به تجهیزکتابخانه اهدای جوایز نقدی وغیرنقدی اغزام مبلغ مذهبی به مناطق محروم وغیره .
تبصره 3-حفظ عین منافع واحدای موقوفات (موضوع بند(2)قسمت (ب ) این تصویبنامه )شامل کمک وپرداخت وجوه لازم برای انجام امورثبتی قضایی عمران تعمیرواحیای رقبات غیره بارعایت صرفه وصلاح موقوفات همچنین تهیه وسایل امکانات وساختمان برای استقرارادارات اوقاف وامورخیریه دراستانهاشهرستانهاومرکزوپرداخت اجرت ومزایای کارکنان غیررسمی (موضوع قسمت آخرتبصره (3)تصویبنامه شماره 71976/ت 496 مورخ 25/6/1366مربوط به بوجه سال 1366سازمان )وحق بیمه است
تبصره 4-سازمان می تواند ازمحل اعتبارردیفهای (3)و(4)قسمت (ب )این تصویبنامه :
الف -ازمحل اعتبارردیف (3)حق الزحمه یاپاداش مقررامین وهریک از اعضای هئات امنای اماکن مذهبی اسلامی رابارعایت ماده (8)آیین نامه اجرایی ماده (5)قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف وامورخیریه وسایرمقررات پرداخت کند.
ب -ازمحل اعتبارردیف (4)حق الزحمه هیات امناءوحق النظاره نظار موقوفات راباتوجه به مفادماده (33)آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف وامورخیریه وتبصره (2)آن وماده (19) آیین نامه اجرایی ماده (5)قانون یاد شده حسب مورد پرداخت کند
تبصره 5-فعالیتهای پیش بینی شده درتبصره های (2)(3)(4)این تصویب نامه با توجه به ضرورت واولویت درحدوداعتبارمصوب انجام خواهدشد تشخیص ضرورت واولویت هزینه های موضوع تبصره های فوق باسرپرست سازمان یامقام مجازازطرف وی خواهدبود .
تبصره 6-تعهدات دوره مالی سال قبل نسبت به تبصره های (2)(3)و(4) این تصویبنامه باموافقت سرپرست سازمان یا مقام مجاز ازطرف وی قابل پرداخت است .
تبصره 7-مانده درآمدسازمان درپایان سال به درآمد سال بعد منتقل ومنظورخواهد شد.
تبصره 8-سال مالی سازمان ازاول فروردین ماه تاپایان اسفندماه است
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

مقایسه بودجه حق التولیه ژحق النظاره واداره اموراماکن مذهبی سال 1378نسبت به سال 1377
ردیف شرح بودجه مصوب سال بودجه وصوب سال
1376 1377
الف -درآمد
1-وصولی وجوه حق التولیه 000/645/402/4 000/000/770/4
2-وصولی وجوه حق النظاره 000/662/277/1 000/000/330/1
3-وصولی اداره اماکن مذهبی اسلامی 000/575/222/4 000/000/000/4
4-مانده وصولی درپایان سال قبل 000/000/20 391/408/197
**جمع درآمد 000/882/922/9 391/408/297/10
بودجه پیشنهادی سال افزایش یاکاهش بودجه درصدشدبودجه سال

1378 سال 1378نسبت به سال 1378نسبت به سال
1377 1377
000/000/920/4 000/000/150 14/3%
000/000/340/1 000/000/10 75/0/%
000/000/015/4 000/000/15 37/0%
000/000/25 391/408/172- 3/87%-
000/000/300/10 609/591/2 02/0%
ب -هزینه
شرح بودجه مصوب سال 1376 بودجه مصوب 1377
1-تبلیغ ونشرمعارف اسلامی 000/000/080/2 391/408/232/2
2-حفظ عین ومنافع و 000/882/292/7 000/000/500/7
احیاءموقوفات
3-حق الزحمه یاپاداشت 000/000/360 000/000/370
هیاتهای امناءاماکن
مذهبی اسلامی
4-حق الزحمه هیات امناء 000/000/190 000/000/195
وحق النظاره نظاره
موقوفات
جمع هزینه 000/882/922/9 391/408/297/10

بودجه پیشنهادی 1378 افزایش یاکاهش بودجه درصدرشدبودجه سال
سال 1378نسبت به سال 1378نسبت به سال
1377 2377
391/408/232/2 ***** *****
609/591/502/7 609/591/2 03/0%
000/000/370 ***** *****
000/000/195 ***** *****
000/000/300/10 609/591/2 02/0%

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15774
تاریخ تصویب :
1378/01/25
تاریخ ابلاغ :
1378/02/05
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :