جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 19036/ت 18863ه 9/2/1378

وزارت کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 25/1/1378بنابه پیشنهادشماره 36/4417/160مورخ 14/8/1376وزارت کشورتصویب نمود: متن زیربه عنوان تبصره به ماده (27)آیین نامه استخدام شهرداریهای کشوراضافه می شود:
تبصره -حقوق ومزایای مدیران مناطق مختلف شهرداری تهران همانند حقوق ومزایای شهرهای درجه 12کشوروبراساس آیین نامه حقوق ومزایایه شهرداران وتغییرات بعدی آن محاسبه وقابل پرداخت می باشد دستورالعمل نحوه پرداخت توسط شهرداری تهران تهیه وپس از تصویب شورااسلامی شهراجراءخواهدشد0
معاون اول رییس جمهور -حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15782
تاریخ تصویب :
1378/01/25
تاریخ ابلاغ :
1378/02/16
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :