جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره 30081/ت 18542ه 9/2/1378

وزارت بازرگانی -وزارت کشور-وزارت اموراقتصادی ودارایی
هیات وزیران درجلسه مورخ 25/1/1378به استنادماده (11)قانون مقررات صادرات ووارادات -مصوب 1372-تصویب نمود: متن زیربه انتهای بند(2)تصویبنامه شماره 18191/ت 18542همورخ 24/3/1377اضافه می شود:
درمواردی که کالای وارده به بازاچه های مرزی ،ازبازارچه مرزی طرف مقابل تامین نشودوارائه فاکتورفروش امکان پذیرنباشد،قیمت کالاهای وارداتی توسط گمرک تایین می شود0
معاون اول رییس جمهور -حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15782
تاریخ تصویب :
1378/01/25
تاریخ ابلاغ :
1378/02/16
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :