جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


شماره 76741/ت 20328ه 9/2/1378

وزارت کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 25/1/1378بنابه پیشنهادشماره 6708/42/4/1 مورخ 5/7/1377وزارت کشورودراجرای ماده (4)قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362-وتبصره (5)الحاقی به ماده فوق -مصوب 1371-وبه استنادماده (13)قانون مذکورتصویب نمود:
روستازرین آبادمرکزبخش بزینه رودشهرستان خدابنده دراستان زنجان به شهرتبدیل وبه عنوان شهرزرین رودشناخته شود0
محدوده این شهربراساس تبصره یک ماده (4)قانون فوق تایین خواهد شد
معاون اول رییس جمهور -حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15782
تاریخ تصویب :
1378/01/25
تاریخ ابلاغ :
1378/02/16
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :