جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.



شماره 49887/ت 20272ه 8/2/1378

وزارت کشور
هیات وزیران درجلسه مورخه 25/1/1378بنابه پیشنهادشماره 7237/42/4/1مورخ 24/6/1377وزارت کشوردراجرای ماده (4) قانون تعارف وضوابط تقسیمات کشوری -مصوب 1362-وتبصره (5) الحاقی به ماده فوق -مصوب 1371-وبه استنادماده (13)قانون مذکورتصویب نمود:
روستای محمودآبادنمونه مرکزدهستان اقبال غربی ازتوابع بخش مرکزی شهرستان قزوین ،دراستان قزوین به شهرتبدیل وبه عنوان شهرمحمودآبادنمونه شناخته شد0
محدوده این شهربراساس تبصره یک ماده (4)قانون فوق تعیین خواهد شد0
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15782
تاریخ تصویب :
1378/01/25
تاریخ ابلاغ :
1378/02/16
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :