جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.شماره 72020/ت 20823ه 9/2/1378

وزارت کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 25/1/1378بنابه پیشنهادشماره 10477/42/4/1مورخ 18/7/1378وزارت کشورودراجرای ماده (4)قانون تعارف وضوابطتقسیمات کشوری -مصوب 1362-وتبصره (5)الحاقی به ماده فوق -مصوب 1371-وبه استنادماده (13)قانون مذکورتصویب نمود:
روستای گوهروازتوابع بخش کیارشورستان شهرکرددراستان چهارمحال وبختیاری ،به شهرتبدیل وبه عنوان شهرگهروشناخته شود.
محدوده این شهربراساس تبصره 1ماده (4)قانون فوق تعیین خواهدشد.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15782
تاریخ تصویب :
1378/01/25
تاریخ ابلاغ :
1378/02/16
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :