جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره 78173/ت 20722ه 9/2/1378

وزارت اموراقتصادی ودارایی -وزارت صنایع -سازمان تربیت بدنی
هیات وزیران درجلسه مورخ 22/1/1378بنابه پیشنهادشماره 41749/1 مورخ 13/10/1378سازمان تربیت بدنی ودراجرای ماده (4)آیین نامه اجرایی قانون تامین اعتباراحداث ،تکمیل ،توسعه وتجهیزاماکن ورزشی ،تصویب نمود:
درمتن ماده (1)آیین نامه اجرایی قانون تامین اعتباراحداث تکمیل توسعه وتکمیل اماکن ورزشی (موضوع تصویب نامه شماره 23443/ت 19667ه مورخ 27/4/1377)عبارتهای پانزده (15)ریال وهفت ونیم (5/7)ریال به ترتیب به هجده (18)ریال ونه (9)ریال اصلاح می گردد.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15782
تاریخ تصویب :
1378/01/22
تاریخ ابلاغ :
1378/02/16
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :