جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.شماره :47165/ت 19885ه 9/2/1378

وزارت کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 25/1/1378بنابه پیشنهادشماره 2277/42/4/1مورخ 28/3/1377وزارت کشورودراجرای ماده (4)قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری -مصوبه 1362-تبصره (5)الحاقی به ماده فوق - مصوبه 1371واستنادماده (13)قانون مذکورتصویب نمود:
روستای مهرآبادمرکزبخش بهمن ازتوابع شهرستان ابرکوه دراستان یزد باروستاهای نصرت آبادوآردی دریکدیگرادغام وبه عنوان شهرمهردشت شناخته شود.
محدوده شهربراساس تبصره 1ماده (4)قانون فوق تعیین خواهدشد.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15784
تاریخ تصویب :
1378/01/25
تاریخ ابلاغ :
1378/02/19
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :