جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره 71855/ت 20692ه 12/2/1378

وزارت کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 25/1/1378بنابه پیشنهادشماره 12360/42/4/1مورخ 5/10/1377وزارت کشورودراجرای ماده (4)قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری -مصوب 1362-وتبصره (5)الحاقی به ماده فوق -مصوب 1371-وبه استنادماده (13)قانون مذکورتصویب نمود:
روستای هرآبال مرکز بخش بیضاءازتوابع شهرستان سپیدان دراستان فارس به شهرتبدیل وبه عنوان شهرهرآبال شناخته شود.
محدوده این شهربراساس تبصره 1ماده (4)قانون فوق تعیین خواهدشد.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15785
تاریخ تصویب :
1378/01/25
تاریخ ابلاغ :
1378/02/20
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :