جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


شماره 4930/ت 20273ه 12/2/1378

وزارت فرهنگ وآموزش عالی
هیات وزیران درجلسه مورخ 27/1/1378بنابه پیشنهادشماره 9750/ومورخ 28/6/1377وزارت فرهنگ وآموزش عالی وبه استنادبندالف تبصره 49 قانون بوجه سال 1364کل کشورتصویب نمود :
حق ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی دانشگاههاوموسسات آموزش عالی داخلی واعزام به خارج شرح زیرتعیین می شود:
1-حق ثبت نام داوطلبان درآزمون سراسری 13000 ریال
2-حق ثبت نام داوطلبان درآزمون کاردانی پیوسته 13000 ریال
3-حق ثبت نام داوطلبان دانشگاه پیام نور مرکزتربیت معلم ومراکز آموزش عالی غیرانتفاعی درهرمورد-علاوه برحق ثبت نام در آزمون سراسری 3000 ریال
4-حق ثبت نام داوطلبان درآزمون دوره کارشناسی ناپیوسته 15000ریال
5-حق ثبت نام داوطلبان درآزمون دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل 25000 ریال
6-حق ثبت نام داوطلبان درآزمون دکترای داخل 50000ریال
7-حق ثبت نام داوطلبان درآزمون دکترای اعزام 40000 ریال
این متن جایگزین تصویبنامه شماره 71388/ت 18963ه مورخ 17/9/1376 می شود .
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15785
تاریخ تصویب :
1378/01/27
تاریخ ابلاغ :
1378/02/20
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :