جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


شماره 71162/ت 20659ه 11/2/1378

وزارت اموراقتصادی ودارایی -سازمان برنامه بوجه
هیات وزیران درجلسه مورخ 25/1/1378باتوجه به نظرریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 2106ه /ب مورخ 29/9/1377) تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی تبصره 35قانون بوجه سال 1377موضوع تصویبنامه های شماره 38819/ت 19714همورخ 14/6/1377و4320/19714مورخ 5/7/1377 به شرح زیراصلاح میشود:
1-متن زیرجانشین ماده 5وتبصره های آن می گردد:ماده 5-تصمیم گیری درموردواگذاری سهامی که سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به عنوان سهام اصالتی دراختیارداردویاسهامی که برای واگذاری به کارگران شاغل درواحدهای موردواگذاری خریداری نمودو روشهاوسیاستهااجرایی واگذاری سهام مزبورباکمیته می باشدسهام وکالتی موجودنزدسازمان یادشده ازایین نامه مستثنی است .
2-درماده 9قبل ازعبارت بایدحسب مورددرچهارچوب عبارت پس ازوضع مالیات برعملکردشرکت ذی ربط اضافه میشود.
3-درماده 12عبارت هیات وزیران جانشین کلمه کمیته می شود.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15785
تاریخ تصویب :
1378/01/25
تاریخ ابلاغ :
1378/02/20
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :