جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 3003-ق 25/2/1378

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 43081/20004مورخ 24/6/1377دولت درمورداجازه اختصاص سودویژه عملکردشرکتهای برق منطقه ای تابعه وزارت نیروسازمان برق ایران سازمان آب وبرق خوزستان وتوانیربرای انجام هزینه های سرمایه ای درسال 1373که یک فوریت آن درجلسه علنی روزیکشنبه مورخ 22/1/1378مجلس شورای اسلامی بااصلاحاتی تصویب وبه تاییدشورای نگهبان رسیده است دراجرای اصل 123قانون اساسی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی -علی اکبرناطق نوری

شماره 5410 15/2/1378

وزارت نیرو
قانون اجازه اختصاص سود ویژه عملکردشرکتهای برق منطقه ای تابعه وزارت نیرو،سازمان آب وبرق خوزستان وتوانیربرای انجام هزینه های سرمایه ای 1373که درجلسه علنی روزیکشنبه مورخ بیست ودوم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 29/1/1378به تاییدشورای نگهبان رسیده بودوطی نامه شماره 3003-ق مورخ 5/2/1378 واصل گردیده است ،به پیوست جهت اجراءابلاغ می گردد.

رئیس جهمور-سیدمحمدخاتمی

ماده واحده -اجازه داده می شودتمام سودویژه مربوطبه عملکردسال 1373 شرکتهاب برق منطقه ای وتوانیروسازمان برق ایران وسازمان آب وبرق خوزستان تاسقف ششصدوپانزده میلیارد(615000000000)ریال باتصویب مجامع عمومی شرکتهای یادشده جهت انجام هزینه های سرمایه ای طرح های شرکتهای مذکوراختصاص یابد.
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه علنی روزیکشنبه مورخ بیست ودوم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 29/1/1378به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
رئیس جمهورشورای اسلامی -علی اکبرناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15789
تاریخ تصویب :
1378/01/22
تاریخ ابلاغ :
1378/02/25
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :