جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 5883/ت 20414ه 15/2/1378
وزارت فرهنگ وآموزش عالی -وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی

هیات وزیران درجلسه مورخ 1/2/1378بنابه پیشنهادمشترک وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی وبهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وبه استنادتبصره (2) ماده واحده قانون الزام به پذیرش افرادواجدشرایط استفاده ازسهمیه ایثارگران دردانشگاههاوموسسات آموزش عالی کشور-مصوب 1377-آیین - نامه اجرایی قانون مذکوررابه شرح زیرتصویب نمود.

ماده 1-کلیه افرادواجدشرایطاستفاده ازسهمیه (40)درصدایثارگران (موضوع قانون مصوب 30/11/1367واصلاحات بعدی آن )که تاکنون ازاین استفاده نکرده اندطی سالهای 1378و1379دردانشگاههاوموسسات آموزش عالی کشورپذیرش می شوند.
ماده 2-افرادواجدشرایطماده (1)که مایل به استفاده ازتسهیلات قانون الزام به پذیرش افرادواجدشرایطازسهمیه هستندبایددریکی ازآزمونهای سراسری سالهای 1378و1379شرکت کنند.
ماده 3-کلیه داوطلبانی که درآزمون سراسری 1378شرکت می کننددرصورتی که حدنصاب علمی لازم راداشته باشندبراساس رشته های انتخابی گزینش می شوندسازمان سنجش به داوطلبانی که فاقدحدنصاب لازم دررشته های انتخابی خودهستند،تمامی رشته هایی که انتخاب نکرده اماحدنصاب لازم رادارند، تعیین ءاعلام می کندوداوطلب می تواندیکی ازرشته های اعلام شده راانتخاب کندویامجددادرآزمون سال 1379شرکت نماید.
ماده 4-کلیه داوطلبان واجدشرایط که درآزمون سراسری 1378شرکت ننموده اند ویادررشته های داری حدنصاب مایل به ادامه تحصیل نیستند،درصورت تمایل به استفاده ازتسهیلات قانون ،ملزم به شرکت درآزمون سال 1379می باشند.
این داوطلبان مجازبه انتخاب کلیه رشته محلهای موجوددرگروه آزمایشی خودمی باشند.دراین صورت به اولین رشته انتخابی که حدنصاب آن رادارند، معرفی می گردندودرصورتی که درهیچ رشته محل دارای حدنصاب نباشند،به رشته ای که نزدیکترین نمره آنراداشته باشند،معرفی خواهندشدوداوطلبان موظف به ثبت نام دررشته های معرفی شده هستند،درغیرانصورت منصرف از استفاده ازسهمیه تعیین شده شناخته میشوند.
تبصره -چنانچه تعدادداوطلبان واجدحدنصاب یک رشته محل بیش ازظرفیت اختصاص یافته درطی آزمونهای سه سال اخیراین سهمیه باشد،داوطلبان مازاد به صورت ظرفیت اضافی ودرصورت لزوم دردوسال متوالی به دانشگاههاو موسسات آموزش عالی موردنظرمعرفی خواهندشد.
ماده 5-ازسال 1380پنج درصدظزفیت دانشگاههاوموسسات آموزش عالی کشور به فرزندان وهمسران شهداوجانبازان بالای پنجاه درصدوهمسران آزادگان باسنوات (4)سال اسارت به بالا،که حدنصاب علمی لازم راکسب می کنند، اختصاص می یابد.درصورت عدم تکمیل ظرفیت ،باقیمانده آن به فرزندان و همسران جانبازان بالای (25)درصدودارای حدنصاب علمی لازم (به ترتیب اولویت درصدجانبازی )تخصیص می یابد.
تبصره 1-داوطلبان واجدشرایط استفاده ازسهمیه 40%(به استثنای فرزندان وهمسران شهداوجانبازان بالای 50%)که درسالهای بعدازسال 1379موفق به اخذدیپلم می شوندنیزمشمول ماده (5)خواهندبود.
تبصره 2-این ظرفیت باموافقت وزارتین فرهنگ وآموزش علی وبهداشت ودرمان وآموزش پزشکی میتوانداضافه برظرفیت اعلام شده دردفترچه آزمون سراسری باشد.
ماده 6-حدنصاب علمی لازم همان حدنصاب تعیین شده درماده (9)آیین نامه اجرایی مصوب 18/2/1368هیات وزیران می باشد.
ماده 7-دانشگاههای پذیرنده داوطلبان این سهمیه ،براساس اعلام سازمان سنجش ،ملزم به برگ زاری آمادگی وجبرانی دروس مشخص شده ،قبل ازشروع کلاسهای رسمی دوره تحصیلی می باشند.
ماده 8-کلیه هزینه های ناشی ازاجرای این قانون حسب مورددربوجه سالانه وزارتین فرهنگ وآموزش عالی وبهداشت درمان وآموزش پزشکی علاوه بربودجه مصوب سالانه منظورمیشود.
ماده 9-این آیین نامه به آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات ورود رزمندگان وجهادگردان داوطلب بسیجی به دانشگاهها وموسسات آموزش عالی الحاق می شود.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15789
تاریخ تصویب :
1378/02/01
تاریخ ابلاغ :
1378/02/25
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :