جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 2172/ت 21154ه 14/2/1378

سازمان برنامه وبوجه
هیات وزیران درجلسه مورخ 5/2/1378بنابه پیشنهادشماره 127/42 243/102مورخ 22/1/1378سازمان برنامه وبوجه وبه استنادجزء(1) بندب تبصره 13 قانون بوجه سال 1378کل کشورآیین نامه اجرایی جزء یادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1-مرکز امارایران می تواندبرای تهیه اجراوبرنامه تولیدآمار واستخراج نتایج آن ازخدمت کارکنان دولت استفاده کرده وحق الزحمه آنهاراعلاوه برحقوق ومزایای دریافتی ازدستگاه مربوطبراساس مفاد این آیین نامه پرداخت نماید.
ماده 2-استفاده ازخدمات مستخدمین دستگاههای مشمول ماده (1)این آیین نامه پس ازکسب نظرموافق دستگاه مربوطتوسطمدیراجرایی برنامه تولیدوخدمات آماری مرکزآمارایران یانماینده مجازمرکزایران در استانهامیسرخواهدبود.
ماده 3-ملاک درپرداخت حق الزحمه تهیه اجراواستخراج برنامه های آماری میزان کارمفیدانجام شده شامل تعیین اقلام آماری طراحی جداول نهایی وتهیه وتدوین تعارف ومفاهیم طراحی فرمهاوپرسشنامه ها تهیه برنامه های کارازجمله تهیه نرم افزارهای موردنیازبرای عملیات استخراج ماشینی ومراجعه به واحدهای آماری وتکمیل پرسشنامه های آماری تهیه یاتکمیل برگه های نقشه ومدیریت ونظارت براجرای تولید وخدمات آماری می باشدومستلزم گواهی کارازجانب دستگاههایی است که درهرموردمرکزآمارایران تعیین می کند.
ماده 4-مرکزآمارایران مجازاست درازای انجام فعالیتهای مذکوردر ماده (3)این آیین نامه وسایر خدمات ذی ربط روزانه حداکثر تاسقف مبالغ مندرج دربندهای ذیل اقدام به پرداخت حق الزحمه نماید:
الف - مامور آمارگیر 30000ریال
ب - بازبین 25500ریال
ج - مسئول گروه 32000ریال
د - کارشناس 35000ریال
ه - مامورتهیه واصلاح نقشه 25500ریال
و - مسئول گروه نقشه 30000ریال
ز - مسئول اداری ومالی 25000ریال
ح - ناظر 40000ریال
ط - مدیریت اجرا 40000ریال
ی - ایاب وذهاب درنقاطشهری 5000 ریال
ک - عوامل اجرای عملیات فرابری داده ها 30000ریال
ل - سایرعوامل اجرایی وخدماتی 20000ریال
تبصره -تعدادپرسشنامه هایی که هر مامور آمارگیربایدروزانه تکمیل نماید وحجم کارروزانه سایر رده های فوق الذکر حسب شرایط برنامه اجرایی وجغرافیایی و همچنین میزان پرداخت تاسقف مبالغ مندرج در این ماده توسط مرکز آمار ایران تعیین وابلاغ می گردد.
ماده 5-استفاده ازتسهیلات این آیین نامه شامل کارکنان ومدیران مرکزآمار وسایردستگاههای اجرایی که درراه انجام وظایف سازمانی خوددراجرای طرحهای آماری مرکزآمارایران دخالت دارندنخواهدشد. تبصره -به کارکنانی که ازمزایای این آیین نامه استفاده می نماید حق ماموریت اضافه کارو عناوین مشابه جهت انجام فعالیتهای منظور دراین آیین نامه تعلق نمی گیرد.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15789
تاریخ تصویب :
1378/02/05
تاریخ ابلاغ :
1378/02/25
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :