جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


شماره 61954/ت 20496 ه 15/2/1378

وزارت امور اقتصادی ودارایی -وزارت بازرگانی -وزارت تعاون -
سازمان برنامه وبوجه -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران درجلسه مورخ 25/1/1378بنابه پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

بند(16)تصویبنامه شماره 30918/ت 19883ه مورخ 14/5/1377 به شرح زیر اصلاح می شود:
16-گمرکات کشوروسازمان برنامه بوجه موظفند نسبت به استردادحقوق وعوارض گمرکی سودبازرگانی ومابه التفاوت دریافتنی ازکالاهای وارداتی که درمحصولات صادراتی به کارمی روددرصورتی که بیش ازسه سال از تاریخ ورود آنها به کشورنگذشته باشدحداکثربه میزان وجوه دریافتی اقدام نماید.درمواردی که محاسبه اقلام خارجی بکار رفته درکالاهای صادراتی مقدور نباشد ووزارتخانه تولیدی ذی ربطی وجود نداشته باشد گمرک جمهوری اسلامی ایران ازمرکزتوسعه صادرات ایران استعلام وبر اساس آن نسبت به استردادوجوه اقدام می نماید.
معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15789
تاریخ تصویب :
1378/01/25
تاریخ ابلاغ :
1378/02/25
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت تعاون
موضوع :