جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره 3205/ت 15413 ه 15/2/1378

وزارت معاون وفلزات -وزارت صنایع -وزارت اموراقتصادی ودارایی هیات وزیران درجلسه مورخ 22/1/1378بنابه پیشنهادوزارت صنایع وبه استناد اصل یکصد وسی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
وزارتخانه های صنایع ومعادن وفلزات باتوجه به شرایط زیرنسبت به مصاله حقوقی دارندگان سهام شرکتهای موضوع بندالف ماده (1)قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران -مصوب 1358-درصورت موافقت دارندگان سهام یادشده اقدام نمایند.
1-حقوق صاحبان سهام واجدشرایط که تا تاریخ ابلاغ این تصویبنامه حقوق خود رادریافت نکرده اندبرمبنای روش مندرج دربند زیرمحاسبه و پرداخت گردد .
2-ارزش روزغرامت پرداختنی به سهامداران واجدشرایط شرکتهای فوق الذکر برمبنای میانگین ارزش ویژه سهام درپایان دودوره مالی مخت وم به سالهای 1355و1356مندرج درظهارنامه مالیاتی تسلیم شده به وزارت امور اقتصادی ودارایی با استفاده از نرخ رشد شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری محاسبه گردد.
3-ارزش ویژه سهام ،عبارتست از مجموع سرمایه ثبت وپرداخت شده و اندوخته های آزاد قابل تقسیم ومانده حساب سود وزیان سنواتی . 4-به ازای هر سال تاخیرتادیه براساس نرخ رشد شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری طی سالهای تاخیردر پرداخت غرامت پرداخت گردید.
5-کل مبلغ پرداختی نهایی به صاحبان سهام مذکور نبایدازکل ارزش اسمی سهام آنان کمتر باشدودر مواردیکه میانگین ارزش ویژه سهام در سالهای 1355و1356از ارزش اسمی آن کمترباشدارزش روز غرامت پرداختی بر مبنای ارزش اسمی سهام با استفاده ازنرخ رشدشاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی درمناطق شهری محاسبه وپرداخت گردد.باشدارزش روز غرامت پرداختی برمبنای ارزش اسمی سهام بااستفاده ازنرخ رشد شاخص بهای کالاها خدمات مصرفی درمناطق شهری محاسبه وپرداخت گردد 6-وزارتخانه های صنایع ومعادن وفلزات موظفندحداکثرظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به مصالحه بادارندگان سهام واجد شرایطدرصورت رضایت آنان اقدام وتسویه حساب نمایند.
7-وزارتخانه های صنایع ومعادن وفلزات می توانندباموافقت صاحب سهم بجای پرداخت وجه نقدمعادل ارزش روزغرامت محاسبه شده ،سهام شرکتهای در اختیاررابه قیمت بورس درتاریخ واگذاری ،واگذار نمایند.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15789
تاریخ تصویب :
1378/01/22
تاریخ ابلاغ :
1378/02/25
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت معادن و فلزات
موضوع :