جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره 11571/ ت 21524ه 24/4/1378

وزارت بازرگانی -وزارت دادگستری -وزارت صنایع
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوردرستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازارکه بنابه پیشنهادوزارت صنایع ،براساس اصل یکصدوبیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبه استنادتصویب نامه شماره 64545/ت 18583ه مورخ 15/6/1376،درجلسه مورخ 8/4/1378ستادیادشده به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذشده است ،به شرح زیرجهت اجرا ابلاغ می گردد:

1-کاغذهای الوان وکاغذهای باگراماژ50تا70گرمی ازفهرست کالاهای مشمول طرح تنظیم بازارحذف می شوند.
2-شرکت کاغذپارس موظف است باتوجه به ارزتخصیصی درسال 1378،نسب به تولیدچهل هزار(40000)تن کاغذچاپ ،طبق تعهدات به عمل آمده اقدام نماید.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15847
تاریخ تصویب :
1378/04/08
تاریخ ابلاغ :
1378/05/04
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
موضوع :