جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


شماره 10060/ت 21533ه 26/4/1378

وزارت بازرگانی -وزارت صنایع
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوردرستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بنابه پیشنهادوزارت بازرگانی ،براساس اصل 127قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبه استنادتصویب نامه شماره 64545/ت 18583ه مورخ 15/6/1376درجلسه مورخ 8/4/1378ستادیادشده به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذشده است ،به شرح زیرجهت اجراابلاغ می گردد: بهای فروش پودرهای شوینده دستی وماشینی برای مصرف کننده به شرح زیرتعیین می شود:

1-پودردستی درجعبه 480گرمی 1295ریال
2- پودرماشینی باماده فعال کنندD.E.A.Tدرجعبه 500گرمی 2050ریال
3-پودرماشینی معمولی درجعبه 500گرمی 1940ریال
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15847
تاریخ تصویب :
1378/04/08
تاریخ ابلاغ :
1378/05/04
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
موضوع :