جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره 14548شماره /ت 21422ه 28/4/1378

سازمان برنامه وبودجه
هیات وزیران درجلسه مورخ 9/4/1378بنابه پیشنهادشماره 715/42- 1408/102مورخ 18/3/1378سازمان برنامه وبودجه ،به استنادماده (23) قانون برنامه وبودجه -مصوب 1351-وبندع تبصره (2)قانون بودجه سال 1378کل کشور،تصویب نمود:

بند(2)تصویب نامه راجع به مقررات مربوط به اخذتضمین انجام تعهدات موضوع تصویب نامه شماره 33767/ت 325ه مورخ 12/7/1371-به شرح زیر اصلاح می شود:
2- تضمین انجام تعهدات
2-1-میزان تضمین انجام تعهدات برای انعقادپیمانهای سی میلیارد ریال وکمتر،معادل پنج درصد(5%)مبلغ مندرج درپیمان است که به یکی ازصورتهای زیرلزسوی پیمانکارنزدکارفرماتودیع می گردد.
الف -سپرده نقدی که بایدبه حساب بانکی کارفرماواریزشود.
ب-ضمانت نامه بانکی .
پ -ضمانت نامه های صادرشده ازطرف موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوزلازم ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
ت -مطالبات قانونی قطعی شده قراردادهابه میزان موردتاییددستگاه اجرایی وذی حساب مربوط.
ج-وثیقه ملکی معادل نوددرصد(90%)ارزش کارشناسی رسمی آن .
چ-اوراق قرضه دولتی .
ح-اسنادخزانه .
خ -اوراق مشارکت (بی نام )منتشرشده ازسوی دولت (وزارتخانه هاوموسسات دولتی )،شرکتهای دولتی ،شهرداریهاوموسسات عمومی غیردولتی .
د-سهام شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران به ماخذهفتاددرصد(70%)ارزش روزآن .
2-2-میزان تضمین انجام تعهدات درانعقادپیمانهای سی الی هفتاد میلیاردریال ،برای سی مسلیاردریال اول مانندبند(2-1)ونسبت به مبلغ مازادبرآن دوونیم درصد(5/2%)یکی ازانواع تضمین های موضوع بند(2-1)ودوونیم درصد(5/2%)به صورت سفته یاظهرنویسی صاحبان امضای مجازپیمانکار.
2-3-میزان تضمین انجام تعهدات درانعقادپیمانهای هفتادمیلیارد ریال وبالاتربرای هفتادمیلیاردریال اول مانندبند(2-2)ونسبت به مبلغ مازادبرآن یک ونیم درصد(5/1%)یکی ازانواع تضمین های موضوع بند(2-1)وسه نیم درصد(5/3%)به صورت سفته باظهرنویسی صاحبان امضای مجازپیمانکاری .
2-4-دستورالعمل مربرط به مقررات نحوه تودیع نگهداری واسترداد اوراق موضوع بند(2-1)این تصویب نامه حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه توسط کمیته بامسئوولیت سازمان برنامه وبودجه و متشکل ازنمایندگان وزارت اموراقتصادی ودارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وسازمان بورس واوراق بهادرتهران تهیه وبرای اجرا اعلام می گردد .
2-5-سایرمراتب مربوط به تضمین انجام تعهدات ازجمله مدت اعتبار چگونگی تمدیدبااستردادومانندآن تابع مفادپیمان وشرایط عمومی پیمان ومقررات مربوط می باشد .
دستگاههای اجرایی می توانددرموردخدمات مهندسی مشاوروکارهای مطالعاتی تحقیقاتی ومدیریت اعم ازقردادهای منعقدشده یاقراردادهای که درآینده منعقدمی شودبه جای ضمانتنامه بانکی سفته باامضای مجاز شرکت مربوط رابه عنوان تضمین بازپرداخت مبالغ کسرشده درمورد حسن انجام تعهدات ونیزتادیه مبالغ پیش پرداخت بپذیرند.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15853
تاریخ تصویب :
1378/04/09
تاریخ ابلاغ :
1378/05/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :