جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره 3206-ق 26/4/1378
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 12356/21319مورخ 9/4/1378دولت درخصوص جبران وپیشگیری عوارض ناشی ازخشکسالی که دوفوریت آن درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 13/4/1378مجلس تصویب شده بوددرجلسه علنی روزسه شنبه مورخ 15/4/1378مجلس شورای اسلامی بااصلاحاتی تصویب وبه تاییدشورای نکهبان رسیده است دراجرای اصل یکصدوبیست وسوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی -علی اکبرناطق نوری

شماره 22157 6/5/1378
وزارت کشاورزی
قانون جبران وپیشگیری عوارض ناشی ازخشکسالی که درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم تیرماه یکهزاروسیصدوهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب وبه تاریخ 16/4/1378به تاییدشورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 3206-ق مورخ 26/4/1378واصل گردیداست به پیوست جهت اجراءابلاغ می گردد.
رئیس جمهور- سدمحمدخاتمی

ماده واحد-مبلغ یکهزارودویست میلیارد(1200000000000)ریال به سقف مانده تسهیلات تکلیفی موضوع بند(ج )تبصره (3)قانون بودجه سال 1378کل کشوراضافه می شود.
تبصره 1-مبلغ یک هزارمیلیارد(1000000000000)ریال اعتبارفوق برای اعطای تسهیلات جدیدبه کشاورزان دامداران وعشایرمشمول این قانون دراختیاربانک کشاورزی قرارگیردومبلغ دویست میلیاردریال (200000000000)آن برای پیشگیری ناشی ازخسارات خشکسالی اختصاص خواهدیافت .
تبصره 2-مهلت بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی ازسوی بانک کشاورزی وسایربانکهابه کشاورزان دامداران وعشایرکه درسال جاری به واسطه خشکسالی وسایربلایای طبیعی ازقبیل سرمازدگی سیل تگرگ وزلزله خسارت دیده اندبه مدت یک سال تمدیدمی گردد.
تبصره 3-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه مربوط به کارمزد تمدیداقساط اصلی وهزینه های سوداقساط تمدیدشده تاتاریخ سررسید سال بعد رابه سازمان برنامه وبودجه اعلام تاسازمان اعتبارمربوط رادربودجه سال 1379منظورکند.
تبصره 4-به دولت اجازه داده می شودحداکثرسه درصد(3%)ازاعتبارات عمرانی قانون بودجه سال 1378کل کشوررابه منظورانجام فعالیت های مربوط به پیشگیری وجبران خسارت های ناشی ازمشکلات خشکسالی وسایر حوادث غیرمترقبه (ازقبیل آبرسانی به شهرهاوروستاهاپرداخت خسارت به کشاورزان ودامداران و...)کسرودرردیف 503461تحت عنوان پیشگیری وجبران خسارت های ناشی از خشکسالی وسایرحوادث غیرمترقبه منظورو هزینه کند.
اعتبارفوق ازشمول قانون محاسبات عمومی کشوروسایرقوانین ومقررات عمومی دولت مستثنی می باشد.
تبصره 5-حداقل نوددرصد(90%)تسهیلات ونوددرصد(90%)اعتبارموضوع این قانون به منظورجبران خسارت واجرای طرح های مربوط به خشکسالی منظور می شود .
تبصره 6-اعتباروتسهیلات موضوع این قانون حتی الامکان به نسبت خسارت واده بین استان های مختلف توزیع می گردد.
آیین نامه اجرائی این قانون حداکثرظرف یک ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل برواحده وشش تبصره درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانردهم تیرماه یکهزاروسیصدوهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 16/4/1378 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبرناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15857
تاریخ تصویب :
1378/04/15
تاریخ ابلاغ :
1378/05/15
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :