جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


شماره 5824/ت 20956ک 5/5/13787

وزارت کشور
وزرای عضوکمیسیون سیاسی دفاعی هیات دولت درجلسه مورخ 29/2/1378 بنابه پیشنهادشماره 13066/42/4/1مورخ 3/12/1378وزارت کشوربا رعایت تصویب نامه شماره 5453/ت 21162ه مورخ 13/2/1378به موجب ماده (4)قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری -مصوب 1362-وتبصره (5)الحاقی به ماده فوق -مصوب 1371-وباستنادماده (13)قانون فوق تصویب نمودند..
روستای چلگردمرکزبخش کوهرنگ ازتوابع شهرستان فارسان دراستان چهارمحال وبختیاری به شهرتبدیل وبه عنوان شهرچلگردشناخته می شود. محدوده این شهربراساس تبصره 1ماده 4 قانون مذکورتعیین خواهدشد. این تصویب نامه درتاریخ 29/4/1378به تاییدمقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1378/02/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :