جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


شماره 9299/ت 21298ه 6/5/1378

وزارت فرهنگ وارشاداسلامی -وزارت مسکن وشهرسازی -وزارت کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 23/4/1378بنابه پیشنهادمشترک وزارتخانه - های فرهنگ وارشاداسلامی کشورومسکن شهرسازی (موضوع نامه شماره 3795/1مورخ 25/2/1378وزارت فرهنگ وارشاداسلامی )به استنادبند(د) تبصره (30)قانون بودجه سال 1378کل کشور،آیین نامه اجرایی تبصره یادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1-تعریف اصطلاحات مندرج دراین آیین نامه به شرح زیراست : الف -زمین مناسب :به زمینی اطلاق می شودکه ضمن داشتن ابعادمناسب برای احداث سینما،درنزدیکی مراکزپرترددمردمی مانندمراکزخریدو بوستانهای بزرگ شهری ،برخیابانهای اصلی ،ودورازمراکزصنعتی و بزرگراههای شهرواقع شده باشد.
ب -سینمایاتالارنمایش :به محلی اطلاق می شودکه حداقل دارای 180 صندلی بوده وباداشتن امکانات نمایش فیلم 35یا70میلیمتری سینمایی حداقل سه نوبت درروزاقدام به نمایش فیلم برای عموم نماید.
ج -مجتمع فرهنگی :به بنایی اطلاق می شودکه علاوه برداشتن حداقل یک سالن سینمایی ،دارای اماکنی برای ارایه خدماتی باشدکه نظارت بر آن فعالیتها برعهده وزارت فرهنگ وارشاداسلامی وستزمانهای تابعه آن قراردارد.
د-حداقل سهم بابت زمین :
اجاره بهای سالانه معادل زمینهای موقوفه همان منطقه یااحداث یک مترفضای تجاری توسط شهرداری به ازای هر50مترمربع زمین واگذار شده می باشد.
ه -سینماومجتمع فرهنگی مستهلک شده :به سینمایامجتمع فرهنگی اطلاق می شودکه دارای زمین مناسب باشد،امابه دلیل قدمت وفرسودگی بناو تجهیزات ویابه دلایلی مانندآتش سوزی وتعطیل عمدی ،قابلیت ازبهره - برداری ازظرفیت اسمی آن موجودنباشد.
و-سینما:مرادازسینمادراین آیین نامه هریک ازمحلهای موضوع بندهای (الف ،ب وج )این ماده می باشد.
ز-سرانه قابل قبول سینمایی :وجودیک صندلی سینمایی به ازای هریکصد نفرجمعیت شهری است .
ماده 2-تسهیلات تبصره (30)قانون بودجه سال 1378کل کشور،به منظور تشویق وترغیب سرمایه گذاری درامرساخت وبازسازی سینماها،گسترش امکانات وفضاهای سینمایی وفرهنگی وجبران عقب ماندگی کمی وکیفی دراین زمینه ،کمک وبه باورنمودن اوقات فراغت شهروندان به ویژه نسل جوان ، مقابله موثرباتهاجم فرهنگی ازطریق اشاعه محصولات فرهنگی وسینمایی ایرانی وکلاباهدف نیل به سرانه قابل قبول سینمایی درسطح کشور،مصرف می شود
ماده 3-تامین زمین مناسب برای احداث یابازسازی سینماهابه یکی ازصورتهای زیرانجام می گیرد:
الف -درشهرکهای جدیدالاحداث ،فروش زمین مناسب توسطوزارت مسکن وشهرسازی ودرطرحهای توسعه شهری ،فروش زمین مناسب توسطشهرداری بادریافت بهای منطقه ای زمین دراقساطده ساله انجام می گیرد.
ب -واگذاری زمین مناسب توسطشهرداری به متقاضی احداث سینما،بدون انتقال مالکیت زمین ،به مدت 25سال وبادریافت حداقل سهم بابت زمین انجام می گیرد.
ماده 4-به منظورتسهیل وحمایت ازاحداث وبازسازی سینماهاودرصورت هماهنگی طرح باطرحهای جامع شهری ،شهرداریهای مشمول تبصره (30)قانون بودجه سال 1378کل کشور،موظفندحداکثرمعادل زیربنای سالنهای نمایش فیلم ، مجوزساخت تجاری وخدماتی صادرنمایندوبرای این مجوزهاوصدورپروانه ساخت وپایان کارهیچ نوع هزینه وعوارضی دریافت نکنند،درمقابل سازندگان سینمامی بایست متعهدشوندبه مدتهای زیرازسینمابهره برداری فعال سینمایی نمایند:
الف -سازندگانی که درزمین خریداری شده ازوزارت مسکن وشهرسازی یا شهرداری ،سینمااحداث کنند،حداقل تاده سال ازتاریخ انتقال قطعی زمین به نام آنان .
ب -سازندگانی که زمین متعلق به شهرداری رابدون انتقال به خودمورد بهره برداری سینمایی قرارمی دهند،به مدت 25سال ازآغازبهره برداری سینمایی .
ماده 5-چنانچه دریافت کننده تسهیلات ازمتعلق به خودبرای احداث یا بازسازی استفاده کند،تاده سال ازآغازبهره برداری سینمایی حق تغییر کاربری ندارد.
ماده 6-چنانچه متقاضی اززمین شهرداری برای احداث سینمااستفاده کند وبعداتصمیم به خریداری زمین ازشهرداری بگیرد،تاتاده سال پس ازتاریخ انتقال قطعی زمین به نام وی ،حق تغییرکاربری آن راندارد.
ماده 7-دستگاههای دولتی وغیردولتی می توانندآن دسته ازسالنهای خود راکه به تائیدوزارت فرهنگ وارشاداسلامی حائزشرایطلازم باشند،بااستفاده ازتسهیلات تبصره (30)قانون بودجه سال 1378کل کشوربه سینماتبدیل نمایند، دراین صورت صاحبان سالن هابایدتعهدکنندحداقل به مدت ده سال ،ازآنها بهره برداری سینمایی نمایند.
ماده 8-چنانچه شهرداری هاودستگاههای دولتی بااستفاده ازتسهیلات تبصره (30)قانون بودجه سال 1378کل کشوراقدام به ساخت سینماکنند،می توانند درساعاتی که به نمایش فیلم اختصاص ندارد،بارعایت مقررات مربوط، سینمارابرای انجام مراسم وگردهم آیی هامورداستفاده قراردهند.
ماده 9-تکمیل واتمام سینماهای نیمه تمام ،تبدیل سالنهای فوق الذکر به سینماوبازسازی سینماهای مستهلک شده دراولویت می باشند.
ماده 10-طرح های بازسازی شده واحداث سینماهاازنظرنمای بیرونی وداخلی وتجهیزات موردنیاز،براساس ضوابطی خواهدبودکه ازسوی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی تهیه وابلاغ می گردد.
ماده 11-متقاضیانی که شرایطمندرج دراین آیین نامه راداراهستند، می توانندمطابق باضوابط مقرردراین آیین نامه اجرایی تبصره (3)قانون بودجه سال 1378کل کشورازتسهیلات پیش بینی شده درردیف متمرکزبرای طرح های ساخت مراکزفرهنگی وسینمایی وازاعتباربخش خدمات سهم هراستان استفاده کنند.
ماده 12-تسهیلات آیین نامه تبصره (30)قانون بودجه سال 1378کل کشور به متقاضیانی تعلق می گیردکه علاوه برداشتن سایرشرایطحداقل بیست و پنج درصد(25%)هزینه طرح موردنظرراتامین نمایند. تعاونیهایی که به منظوراحداث یابازسازی سینماهاتشکیل شده باشند دراولویت قرارمی گیرند.
ماده 13-گنجایش سینماهایی که بااستفاده ازتسهیلات این آیین نامه ساخته می شوندنمی تواننداز180صندلی کمترواز400صندلی بیشترباشد.
ماده 14-مسئولیت تاییدطرح های احداث وبازسازی ازنظراستانداردها، تطابق باجمعیت شهرها،تعدادبهینه سینمادرهرشهروظرفیت بهینه هرسینما وهمچنین تشخیص تطابق هرطرح باآیین نامه شماره 6626مصوب 6/7/1345 به عهده وزارت فرهنگ وارشاداسلامی است .ادارات کل فرهنگ وارشاداسلامی موظف اندصرفاطرح هایی راازاین نظرموردبررسی قراردهندکه کلیات آن قبلابه تصویب رسیده باشد.
ماده 15-مسئولیت هدایت ونظارت براجرای این آیین نامه به عهده کمیته گسترش سینماکه درهراستان به ریاست استانداری یامعاونت وی وعضویت مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی ورئیس سازمان مسکن وشهرسازی تشکیل می شود، می باشد.وزارت فرهنگ وارشاداسلامی موظف است ،درظرف مدت حداکثر30روز ازتاریخ تصویب این آیین نامه ،گزارش وضعیت موجودسینماهای هراستان رابه تفکیک شهرها،درجه کیفی سینماها،عمرسینماها،مالکیت وظرفیت هرسینمابه انضمام پیشنهادهای خوددرزمینه حداقل سینماهای موردنیاز هرشهروظرفیت بهینه هرسینماتهیه وجهت اقدامات بعدی دراختیارکمیته های یادشده هراستان قراردهد.
ماده 16-کمیته گسترش سینمادرهراستان ظرف حداکثردوماه ازتاریخ دریافت گزارش وزارت فرهنگ وارشاداسلامی ،تصمیمات لازم راجهت رفع کمبودهااز طریق بازسازی یااحداث سینماهای جدیددرهریک ازشهرهای بابیش از 15000نفرجمعیت باحضورشهردارویارییس شورای اسلامی شهرمربوط اتخاذ نموده وبه شهرداری برای اجراوبه کلیه دستگاههای ذی ربطبرای همکاری ابلاغ می نماید.
ماده 17-شهرداران کلیه شهرهای مشمول تبصره (30)قانون بودجه سال 1378 کل کشورموظفند،حداکثرتاسه ماه پس ازدریافت تصمیمات کمیته های گسترش سینما،کلیه اقدامات لازم راجهت انتشارمزایای تبصره (30)قانون یاد شده ،فراخوان علاقمندان ،تعیین زمین مناسب اعلام ،شرایط،مطالعه وپیشنهاد- هاوطرحهای واصله ،انتخاب طرح های مناسب ،واعلام نوع تسهیلاتی که برای اجرای هرچه بهترتبصره (30)قانون یادشده واین آیین نامه ضروری است به انجام برسانندبه نحوی که درپایان این مهلت بتوانندطرحهای پیشنهادی خودراجهت تصویب به کمیته گسترش سینمای هراستان ارایه نمایند. ماده 18-کمیته گسترش سینماهای هراستان موظف است باتوجه به گزارش وزارت فرهنگ وارشاداسلامی وسرانه قابل قبول سینمایی ،نظرخودرادرباره طرحهای پیشنهادی شهرداری هرشهر،ظرف مدت 15روزازتاریخ وصول اعلام کندوباتخصیص وام تبصره (3)قانون بودجه سال 1378کل کشوربه طرحهای موردتایید،طرح راجهت تصویب به وزارت فرهنگ وارشاداسلامی ارسال نماید. ماده 19-وزارت فرهنگ وارشاداسلامی موظف است ظرف 15روزطرح دریافتی راازنظرتطابق باآیین نامه های مربوط وگزارش موضوع ماده (15)این آیین نامه بررسی ونظرخودرامبنی برتصویب یاردطرح به کمیته گسترش سینمای مربوط اعلام نماید.
ماده 20-درصورتی که ایجادتمام یابخشی ازظرفیت سینمایی دریک شهر بدون داوطلب بماند،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مربوط موظف است که درصورت تقاضای شهرداری مربوط ایجادحداقل پنجاه درصد(50%) ظرفیت موردنظررابه عهده شهرداری آن شهرقراردهدتاراساوبااستفاده ازتسهیلات مقرردرقانون بودجه سال 1378کل کشوربه احداث سینماهای موردنیازاقدام نماید.
ماده 21-اتخاذتصمیم درکلیه مواردی که دراین آیین نامه پیش بینی نشده است ،به عهده کمیته گسترش سینماهای هراستان می باشد.
این آیین نامه ازتارخ تصویب لازم الاجرااست .
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15861
تاریخ تصویب :
1378/04/23
تاریخ ابلاغ :
1378/05/20
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :