جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


شماره 80599/ت 20961ه 22/12/1377

وزارت اموراقتصادی ودارایی
هیات وزیران درجلسه مورخ 12/12/1377بنابه پیشنهادوزارت اموراقتصادی ودارایی وبه استنادبند(ک )تبصره (2)قانون بودجه سال 1378کل کشور، آیین نامه اجرایی بندیادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1-هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه هاموسسات دولتی وشرکتهای دولتی اهدامی شود،مشمول بند(ک )تبصره یادشده و مصرف آن طبق مقررات آیین نامه خواهدبود.
ماده 2-برای واریزهدایای نقدی موضوع این آیین نامه ،حساب بانکی نزدشعب یکی ازبانکهای مجازتوسط خزانه بادرخواست ذی حساب ودرمورد دستگاههایی که طبق قانون فاقدذی حساب هستندبادرخواست مسوول امور مالی که توسط دستگاه ذی ربط به وزارت اموراقتصادی ودارایی معرفی شده یاخواهدشد،افتتاح می شودوهریک ازدستگاههای مذکورمکلفندکلیه وجوه اهدایی موضوع ماده (1)این آیین نامه رابه حساب مذکورواریز نمایند.
تبصره -مانده وجوه مصرف نشده موضوع تصویبنامه شماره 72962/ت همورخ 17/12/1373ازتاریخ ابلاغ این آیین نامه به حسابهای مفتوح یاد شده منظورمی شودوبراساس مفاداین ایین نامه قابل مصرف خواهدبود.
ماده 3-وجوه مربوط به هدایابرای مصارف خاص پس ازواریزبه حساب یادشده باحداقل دوامضای مجازکه یکی ازآنهاحسب موردامضای ذی حخساب یا مسوول امور مالی خواهدبودقابل استفاده است .
ماده 4-هدایای نقدی اهدا شده موضوع این ایین نامه تنهادرمواردتعیین شده توسط اهدا کننده قابل مصرف است .
ماده 5-مسوولیت -تشخیص وتعهدوتسجیل وصدورحواله به عهده وزیریابالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا مقام های مجازازطرف انهاست .
ماده 6-نصاب ونحوه انجام معاملات بارعایت صرفه وصلاح ،همچنین میزان پیش پرداخت وتنخواه گردان وسپرده حسن انجام کارونوع ومیزان تضمین پیش پرداخت وحسن انجام کارونیزمدارک لازم برای اسنادهزینه های انجام شده ازمحل وجوه موضوع آیین نامه مطابق مقررات پیش بینی شده درقانون (نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی وسایرمقررات عمومی دولت مستثنی هستند)مصوب 1364-وآیین نامه های اجرایی مربوط خواهدبود.
ماده 7-هدایای نقدی اهدایی به واحدهای آموزشی وپرورشی وزارت آموزش وپرورش به حساب دولتی واحدمربوط واریز می شودومصرف آن تابع دستورالعمل موضوع ماده واحده قانون راجع هزینه سرانه های واحد- های آموزشی وابسته به آموزش وپرورش -مصوب 1360-می باشد.
ماده 8-اموالی که ازمحل هدایای نقدی موضوع این آیین نامه خریداری می شودجزءاموال دولتی محسوب شده ،مشمول مقررات آیین نامه اموال دولتی است .
ماده 9-دستگاههای موضوع ماده (1)این آیین نامه موظفندحسابهای هدایای موضوع ماده یادشده هرشش ماه یکباربه طورجداگانه ازحساب - های بودجه برنامه ای تهیه وتنظیم وپس ازتایید بالاترین مقام دستگاه مربوط نگهداری نماید.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15861
تاریخ تصویب :
1377/12/12
تاریخ ابلاغ :
1378/05/21
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :