جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


شماره 305/5705 14/2/1378

جناب آقای فلاح
دبیرمحترم مبارزه باموادمخدرعطف به نامه شماره 20215/4405/210 مورخ 27/12/77موضوع آیین نامه پیشگیری ازاعتیادودرمان معتادان به موادمخدروحمابت ازافراددرمعرض خطراعتیادمصوب جلسه شصت وسوم ستادمبارزه باموادمخدر(مورخ 6/11/77)،باعنایت به این که متن تدوین شده منطبق بامصوبات جلسات ستادمی باشدوبه تاییدجناب آقای محمدهاشمی معاون محترم اجرایی وجانشین رییس جمهوردرستادمبارزه باموادمخدررسیده ،مراتب جهت اجراوابلاغ به اعضاءستادومبادی ذیربط ارسال می گردد،ضمنا مسولیت پیگیری ونظارت برحسن اجرای آیین نامه مذکوربه عهده دبیرخانه ستاداست .
مشاورورییس دفترمعاون رییس جمهوردراموراجرایی -اسماعیلی

بسمه تعالی
باتوجه به رشدفزاینده ونگران کننده میزان مصرف اعتیادبه موادمخدر علم به گسترش این آفت اجتماعی که تهدیدی جدی برای سلامت وسعادت جامعه به شمارمی رودباتمایل برخوردجدی وباعلل ریشه ای سوءاستفاده ازموادمخدرولزوم اتخاذتدابیروتمهیداتی برای کنترل ،تهدیدومحو اعتیاددرجامعه وهمچنین بادرک اهمیت همکاری کلیه ارگانهای دولتی وغیردولتی دراین زمینه (پیش نویس آیین نامه پیش گیری اراعتیاد، درمان معتادان به موادمخدروحمایت ازافراددرمعرض خطراعتیاد)به شرح زیرتصویب وابلاغ می گردد.

ماده 1-دراجرای مواد33و34قانون اصلاح قانون مبارزه باموادمخدرو الحاق موادی به آن مصوب 18/7/76مجمع تشخیص مصلحت نظام وبه منظور:
1-پیشگیری ازاعتیادبه موادمخدروداروهای روانگردان 2-درمان وباز- پروری معتادان 3-تمهیدات لازم پس ازآزادی 4-اتخاذتدابیرمناسب به منظورمصون سازی افراددرمعرض خطروانجام اعتقادات فرهنگی ،ارشادی ، تبلیغی ومعاضدتی جهت کاهش تقاضای موادمخدر،اعضای ستادمبارزه با موادمخدروسایروزارتخانه ها،سازمانها وموسسات دولتی وغیردولتی ضمن جلب حمایت مردمی موظفندبه شرح موادآتی اقدام نمایند.
ماده 2-وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی موظف است باهماهنگی دبیرخانه ستادمبارزه باموادمخدرنسبت به انجام مواردذیل الذکر اقدام نماید:
1-توسعه وتجهیزمراکزتخصصی برای درمان معتادان خودمعرف وارایه تسهیلات ویژه درمانی به منظورترغیب بخش خصوصی به ایجادمراکزترک اعتیاد،
2-فراهم آوردن تسهیلات وامکانات لازم (ازجمله داروهای موردنیاز) برای فعال کردن شبکه بهداشتی ودرمانی کشوربه منظورترک اعتیاد معتادین ،
3-تامین وتربیت کادرتخصصی مراکزدرمانی وبازپروری وایجادواحدهای درسی تخصصی ویژه درچارچوب آموزشهای دانشگاهی برای پزشکان ،روان - پزشکان ،روانشناسان ومددکاران اجتماعی درزمینه آسیب شناسی روانی وبهبودوضعیت معتادان ،
4-ادغام برنامه های پیشگیری ودرمان اعتیاددرنظام بهداشتی ودرمانی کشور،
5-طراحی واجرای منطقه ای برنامه های جامع پیشگیری ازاعتیاد،
6-انجام تمهیدات لازم برای نهادینه کردن آموزش دانشجویان رشته های پزشکی وپیراپزشکی وبازآموزی مداوم روانپزشکان پزشکان وکادرپیراپزشکی
7-برقراری دوره های آموزش تکمیلی وروانپزشکی اعتیادورشته های تخصصی باگرایش اعتیادبرای رشته های مربوطه پیراپزشکی ،روانشناسی وجامعه شناسی ،
8-تولیدمجموعه های آموزشی وبرگزاری دوره ای آموزشی برای گروههای مختلف هدف شامل :کودکان ونوجوانان ،کادرآموزش وپرورش ،والدین ، مربیان ورابطین بهداشت ،
9-طراحی واجرای برنامه های مبارزه بامصرف سیگار،
10-گسترش کمی وکیفی مراکزمشاوره ای وحمایتی برای گروههای در معرض خطروخطوط تلفنی مداخله دربحران برای اعتیاد،
11-طراحی برنامه های آزمایش تصادفی اعتیادبرای مراکزدولتی و کارگاههای تابع قانون کار،
12-تمهیداقدامات لازم برای گسترش مشارکتهای مردمی درامرپیشگیری ودرمان اعتیادبویژه گروههای خودیاری معتادان باهماهنگی وزارت کشور،
13-انجام اقدامات لازم برای اجرای کنوانسیون 1961،1971،1988در خصوص نظارت برموادوداروهای اعتیادآور،
14-فراهم نمودن امکان درمان معتادان درکایه درمانگاههای عمومی وامکان بستری معتادان نیازمندبه درمان به شیوه بستری ،گسترش مراکزخاص درمان وبازتوانی معتادان وتمهیدتسهیلات لازم برای راه - اندازی کلینیک های خصوصی ترک اعتیاد،تامین داروهاوکیت های تشخیصی موردنیاز،
15-فراهم نمودن امکانات لازم برای کاهش آسیبهای بهداشتی ناشی از اعتیاد،
16-ایجادبانک اطلاعات اعتیادواجرای برنامه های سالانه همه گیرشناسی اعتیاد،
17-ارتباط باسازمانهای بین المللی مرتبط باکاهش تقاضای موادمخدر وتمهیددریافت امکانات وکمکهای مربوط ازآنان باهماهنگی ستاد، تبصره 1-وزارت بهداشت موظف است درفاصله زمانی یکسال باهماهنگی سازمان اموراستخدامی نسبت به ایجادتشکیلات مناسب به نحوی که بتواند مرجعیت وتمرکزاقدامات کاهش تقاضادرکشورواهداف پیش بینی شده دراین آیین نامه راتامین نماید،اقدام وبه تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره 2-دستورالعمل اجرائی ماده 2وتبصره های مربوطه طبق جدول زمانبندی توسط وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی تدوین وپس از تصویب وزیرمتبوع جهت اجراءابلاغ خواهدشد.
ماده 3-کمیته امدادامام خمینی (ره )دربودجه سالانه خوداعتبارلازم جهت اعطای پوشش مناسب مالی وحمایتی ،برای خانواده های معدومین (کودکان ،همسران وافرادتحت تکفل )باکمک موسسات خیریه ،عام المنفعه وافرادنیکوکارپیش بینی می نماید.
تبصره -آیین نامه مربوط به طرزتامین بودجه ونحوه اختصاص آن به خانواده های تحت پوشش ونیزافرادمشمول این ماده توسط کمیته امداد امام خمینی (ره )باهماهنگی دبیرخانه ستادتدوین وبه تصویب ستاد مبارزه باموادمخدرخواهدرسید.
ماده 4-دبیرخانه ستادمبارزه باموادمخدرموظف است باکمک وزارت امور خارجه نسبت به جذب کمکهای آموزشی ومالی ازسازمانهای بین المللی منطقه ای وسایرکشورهاجهت پیشگیری ،درمان وآموزش عمومی اقدام نماید
ماده 5-وزارت آموزش وپرورش موظف است بااتخاذتدابیرلازم نسبت به اجرای مواردذیل دروزارتخانه وادارات تابعه اقدام نماید.
1)ارائه واجرای طرحهایی به منظورپیشگیری ازاعتیادوآلودگی به مواد مخدروافزایش آگاهیهای پرسنل (اداری وآموزشی )،دانش آموزان وانجمن اولیاءومربیان .
2)شناسایی دانش آموزان درمعرض آسیب (دانش آموزانی که سرپرست یا والدین آنهاقاچاقچی ،معتاد،زندانی یافراری هستند)واتخاذتدابیر مقتضی نسبت به معرفی آنان به مراجع پیشگیری وحمایتی ودرصورت لزوم انجام مشاوره وآموزشهای لازم برای این نوع دانش آموزان .
3)شناسائی دانش آموزان معتاد،مصرف کننده یاتولیدکننده موادمخدر واتخاذتدابیرلازم جهت اقدامات درمانی ،حمایتی ،تامینی وقانونی برای آنها.
تبصره -انجام مواردمذکوربایدبه نحوی صورت پذیردتاآسیب روانی و اجتماعی به اینگونه دانش آموزان واردنیاورد. 4)فراهم آوردن زمینه اجرای برنامه های آموزشی ،فرهنگی ،تبلیغاتی ازطریق مقتضی .
5)اجرای برنامه های فرهنگی وتجهیزکتابخانه های مدارس ونیزگسترش مراکزمشاوره برای اوقات فراغت دانش آموزان .
6)تهیه وانتشاربروشورهای تبلیغی به منظورآگاهی دانش آموزان و خانواده آنهاازاثرات ومضرات اعتیاد.
ماده 6-وزارت فرهنگ وارشاداسلامی موظف است نسبت به مواردذیل اقدام نماید:
1)اتخاذتدابیرلازم برای آموزش عمومی (ازجمله درج آگهی های آموزشی باتخفیف ویژه )ازطریق رسانه های نوشتاری (مجلات /روزنامه /کتب و...) وایجادزمینه مناسب جهت تسهیل انتشارکتب آموزشی مربوطه .
2)فراهم آوردن زمینه مناسب جهت ساخت فیلمهای کوتاه وبلندمدت سینمائی ،آموزشی یاهشداردهنده وکمک به اجرای تئاترهای مختلف وانجام برنامه های هنری وتشویق هنرمندان متعهدومجرب کشورجهت شرکت در برنامه های پیشگیرانه .
3)تخصیص بخشی ازاقلام فرهنگی بایارانه به متقاضیان بخش خصوصی و دولتی فعال درامرپیشگیری باهماهنگی دبیرخانه ستادمبارزه بامواد مخدر.
ماده 7-سازمان صداوسیمامکلف است باهماهنگی ستادمبارزه باموادمخدر درصدی ازبرنامه های خودرادرقالب فیلم ،سریال ،پیامهای آموزشی و هشداردهنده وآموزشهای تخصصی ازشبکه سراسری وشبکه های استانی در زمینه پیشگیری ودرمان اعتیاداختصاص دهد.
ماده 8-سازمان تبلیغات اسلامی موظف است باتوجیه مبلغین اعزامی به اقصی نقاطکشورتمهیدات لازم رابرای فراگیرکردن امرپیشگیری ازاعتیاد و...فراهم آورد.
ماده 9-بکارگیری واستخدام معتادین اصلاح شده درصورتی که منع قانونی دیگری برای اشتغال نداشته باشندبلامانع است .وزارت کارواموراجتماعی سازمان اموراداری واستخدامی ،هیاتهای گزینش وهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلف هستندتدابیرلازم رادراین خصوص اتخاذنمایند.
ماده 10-ازآنجاکه عمده فعالیتهای عمرانی شهرداریهاتاثیرمستقیمی درپیشگیری ازوقوع بزه وبویژه اعتیاددارد،لذابه منظورجهت دهی این اقدامات برای پیشبردامرپیشگیری ازاعتیاد،شهرداران سراسرکشور به عنوان اعضای شوراهای هماهنگی استانهاوشهرستانهادرجلسات مذکور شرکت خواهندنمود.
ماده 11-ستادکل نیروهای مسلح وکلیه وزارتخانه ها،ارگانها،نهادها موسسات وشرکتهای دولتی موظفندباهماهنگی ستادمبارزه باموادمخدر ضمن تخصیص بخشی ازفعالیتهای تبلیغی وفرهنگی خودبابرگزاری جلسات آموزشی درون سازمانی ،پرسنل ذیربط وخانواده آنهاراازلحاظ اقدامات کاهش تقاضاتحت پوشش قرارداده وتسهیلات لازم رانیزجهت ترک اعتیاد پرسنل معتادفراهم نمایند.
ماده 12-سازمان زندانهاواقدامات تامینی وتربیتی باهماهنگی وهمکاری وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وسازمان تربیت بدنی موظف است باانجام فعالیتهای فرهنگی ،تبلیغی ،آموزشی وورزشی وارایه خدمات مشاوره ای ،درمانی ومددکاری درزندانها وسایرمراکزمربوط نسبت به بهبودوضعیت جسمی وروحی معتادان زندانی اقدامات لازم رابه عمل آورد
ماده 13-وزارتخانه های کارواموراجتماعی ،کشاءرزی ،جهادسازندگی و نیرومکلفندباهمکاری سازمان زندانهانسبت به گسترش امکانات لازم جهت کارآموزی درداخل وخارج اززندان برای معتادان فاقدتخصص یا شغل معین اقدام نمایند.
ماده 14-این آیین نامه در14ماده وچهارتبصره درجلسه مورخ 20/11/77 به تصویب ستادمبارزه باموادمخدررسیده وکلیه آیین نامه هامغایر باآن ملغی اعلام می گردد.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15864
تاریخ تصویب :
1377/11/20
تاریخ ابلاغ :
1378/05/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :