جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


شماره 4248/78/1 28/4/1378

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای شوشتری
وزیرمحترم دادگستری
ریاست محترم قوه قضائیه پس ازملاحظه نامه وآیین نامه شماره 7907/53 مورخ 25/3/78 وکلای دادگستری پیشنهادی ازطرف معاونت محترم مرقوم فرمودند:
آیین نامه (تعرفه ) حق الوکاله وهزینه سفروکلای دادگستری در17ماده تصویب می شود. محمدیزدی
علیهذا ضمن ابلاغ مراتب تصویرسوابق نیزجهت ملاحظه ارسال مقررفرمائید پس از انتشارنسخه ای جهت ملاحظه ارسال دارند.
معاون اجرائی رئیس قوه قضائیه - محمدرضاعباسی فرد

بسمه تعالی
آیین نامه تعرفه حق الوکاله وهزینه سفروکلای دادگستری
باتوجه به ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانونهای وکلای دادگستری کشور ، آئین نامه حق الوکاله وهزینه سفر وکلا بشرح ذیل تصویب شد:
ماده 1-قراردادحق الوکاله طبق ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333، بین وکیل وموکل معتبراست . اعتبار قرارداد مذکور نسبت به محکوم علیه و شخص ثالث درصورتی است که متجاوز از مبلغ مندرج دراین آیین نامه نباشد.
ماده 2- بمنظور تشخیص مالیات وسهم تعاون وتعیین حق الوکاله ، در صورتی که قرارداد در بین نباشد ، و نیز در مورد محکوم علیه ،میزان حق الوکاله طبق این آیین نامه تعیین خواهدشد. درصورت اخیر، چنانچه قرارداد بین محکوم له ووکیل اومبلغی کمترازمبلغ مندرج دراین آیین نامه را مقرردارد مبلغ مذکورملاک عمل خواهدبود.
تبصره -کلیه دادگاههای دادگستری ومراجع غیردادگستری ، درمواردی که طبق قانون تکلیف به تعیین حق الوکاله دارند، میزان حق الوکاله بر اساس این ماده محاسبه و دررای ذکرخواهندکرد.
ماده 3- دردعاوی مالی اعم ازمدنی یاکیفری ،میزان حق الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی ازحیث بهای خواسته قطعی است ده درصد بعای خواسته ودرموردی که حکم ازحیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می شود:
الف :تا مبلغ سی میلیون ریال یازده درصدازبهای خواسته .
ب: نسبت به مازادمبلغ سی میلیون ریال هفت درصدی ازبهای خواسته .
ماده 4- شصت درصدحق الوکاله مقرردربندهای الف وب ماده 2به مرحله نخستین وچهل درصدبقیه به مرحله تجدیدنظرتعلق می گیرد،حق الوکاله هرمرحله درآغزهمان مرحله به وکیل پرداخت می گردد.
ماده 5-
الف - حق الوکاله دفاع ازدعاوی جلب ثالث ،تقابل ورودثالث واعتراض ثالث نصف میزانی است که دربندهای الف وب ماده 2مقرراست ولی حق - الوکاله دعاوی ورودثالث ،جلب ثالث ،تقابل واعتراض ثالث مطابق تمام حق الوکاله مرحله ای است که ثالث درآن مرحله واردیاجلب شده یا دعوی تقابل مطرح ویابه رای صادره درآن مرحله اعتراض نموده است . ب-حق الوکاله حکم غیابی واعتراض به حکم مذکوربه میزان مقرردر بندهای الف وب ماده 2 است ،لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شوداز جهت تعقیب ودفاع ازدعوی ، حق الوکاله دیگری به وکیل محکوم له حکم غیابی تعلق نمی گیرد.
ج - حق الوکاله وکیل دردادسراها،نظیردادسرای نظامی ودادسرای دیوان عالی کشوروغیره نصف میزان حق الوکاله مذکوردرماده 2است وچنانچه وکیل دعوی رادردادگاه نیزتعقیب کندعلاوه برمبلغ مذکور،حق الوکاله مرحله نخستین نیزطبق این آیین نامه به وی تعلق می گیرد. ماده 6-درمواردی که دعوی به یکی ازنتایج ذیل منتهی شودحق الوکاله بع ترتیب زیرتعیین می شود:
الف - برای قرارابطال دادخواست پیش ازپاسخ ودفاع ازدعوی ربع حق - الوکاله مرحله نخستین .
ب - برای قرارابطال دادخواست پس ازپاسخ ودفاع ازدعوی نصف حق الوکاله مرحله نخستین .
ج - برای قرارسقوط دعوی تجدیدنظرقبل ازپاسخ ودفاع ازدعوی ربع حق الوکاله مرحله تجدیدنظر.
د- برای قرارسقوط دعوی تجدیدنظرپس ازپاسخ ودفاع ازدعوی نصف حق الوکاله مرحله تجدیدنظر.
ه - برای قراررددعوی به علت قبول ایرادمرورزمان وقرارسقوط دعوی اعتراض برثبت وردتقاضای اعاده دادرسی وقراررددعوی بعلت اعتبار امرمختومه ،تمام حق الوکاله ای که برای حکم مقرر است .
و- برای سایرقرارهائی که مستقلاقابل تجدیدنظر است میزان حق الوکاله نصف حق الوکاله آن مرحله می باشدودرصورتی که این نوع قرارها فسخ ونقض شودحق الوکاله ای اضافه برآنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس ازفسخ ونقض تعلق نخواهدگرفت .
ماده 7- حق الوکاله رسیدگی بعدازنقض نصف حق الوکاله قبل ازنقض است .
ماده 8- دردعاوی که تعیین بهای خواسته قانونالازم نیست ازقبیل تخلیه ملک ،تصرف عدوانی وتقسیم وافرازوامثال آن ،یاخواسته مالی نیست مانندطلاق ،تمکین ،اصلاح شناسنامه ،مواردمربوط به امورحسبی ودر دعاوی کیفری ،دادگاه میزان حق الوکاله وخسارات موردمطالبه ازطرف محکوم له راتعیین خواهدکرداعم ازاینکه خودمتهم یادادگاه وکیل تعیین کرده باشد،لیکن حق الوکاله هرمرحله ازدادرسی نبایدکمتراز مبلغ 500000 ریال باشدوحق الوکاله خواسته مالی هم طبق این آیین - نامه به آن اضافه خواهدشد.
ماده 9- حق الوکاله دردیوان عدالت اداری ومراجع غیرقضائی (ازقبیل سازمان تعزیرات حکومتی ،هیاتهای مندرج درقانون کاروغیره )طبق این آیین نامه است که 60%درصدآن به مرحله نخستین و40%درصدبه مرحله تجدیدنظرتعلق می گیرد.
ماده 10- حق الوکاله اموری که خارج ازدادگستری یاپس ازطرح آن در دادگاه به داوری ارجاع می گرددومنجربه صدوررای داورمی شودونیز موردی که دعوی دردادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می شود،به میزان حق الوکاله مرحله نخستین است .
ماده 11-درموردعزل وکیل یاانتفای موضوع وکالت به جهتی ازجهات قانونی دیگر،اگرکاروکیل تمام شده یاپرونده برای صدورحکم مهیاباشدتمام حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهدگرفت .درغیراینصورت میزان حق الوکاله وکیل به تناسب کاری که درآن مرحله انجام داده است به تشخیص کانون وکلایامراجع قضائی تعیین خواهدشد.
ماده 12-دردعاوی که خواسته دعوی ازطرف خواهان قانونا تقویم می شود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته بایدتعیین شود.درصورت عدم توافق طرفین درتعیین ارزش واقعی خواسته ،دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته راباارجاع امربه کارشناس تعیین وملاک حکم قرارمی دهد.
ماده 13-میزان حق الوکاله اموراجرائی دردادگاههاوشعب اجرائی ثبت حداکثر4%نسبت به محکوم به یامورداجراتعیین می شودوممکن است به تناسب آنچه اجرامی شوددریافت شود.درموردسایراجرائیه هاتعیین میزان حق الوکاله بنظردادگاه صلاحیت داراست .
ماده 14-چنانچه مطالعه پرونده قبل ازقبول وکالت درموضوع دعوی به تشخیص وکیل ضرورت داشته باشدحق الوکاله مطالعه پرونده درکلیه مراجع قضائی ،دیوان عدالت اداری ومراجع غیرقضائی 200000ریال تعیین می شودودرصورت قبول وکالت درموضوع دعوی ،مبلغ مزبورجزءحق الوکاله وکیل منظورخواهدشد.
ماده 15-وکلای دادگستری وکارگشایان ،مکلفندمعادل نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبربه وکالتنامه الصاق می کنندبرای صندوق حمایت وکلاءوکارگشایان ونیزیک چهارم مالیات را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنندوصندوق - دادگستری مکلف است سهم صندوق حمایت ازوکلاءوکارگشایان رادرهرمورد قبول ودرآخرهرماه به کانون وکلای دادگستری مربوط بپردازند.دو درصدازآنچه وصول می شودحق الزحمه متصدیان وصول خواهدبود.
ماده 16-هزینه مسافرت وکلاءکیلومتری 500ریال رفت وبرگشت می باشد، مگرهزینه های مذکورازسوی موکل تقبل شود.وفوق العاده روزانه مبلغ 300000ریال تعیین می گردد.
ماده 17- این آیین نامه ازتاریخ لازم الاجراء و آئین نامه تعرفه حق الوکاله وهزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تیرماه 1341 ازتاریخ فوق ملغی است .

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15864
تاریخ تصویب :
1378/04/28
تاریخ ابلاغ :
1378/05/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :