جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.رای شماره : 599 13/4/1374

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسنا سجلی وجلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه هزاروسیصدوشصت وهفت ، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر ازپنج سال ممنوع میباشدورسیدگی به درخواست تغییر سن بیش ازپنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصرا" به عهده کمیسیون مقرردرآن محول شده است .
بنابمراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوانعالی کشوررای شعبه ششم که مرجع رسیدگی واظهارنظرنسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر ازپنج سال رادادگاههای دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون وصحیح تشخیص میشود . این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *

شماره 1784 ه مورخ 26/4/74
پرونده وحدت رویه ردیف 73/17هیات عمومی

ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراما" باستحضار میرساند : شعب ششم وبیست وچهارم دیوانعالی کشور دراستنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی وجلوگیری ازتزلزل آنها مصوب دوم بهمن ماه 1367آرامختلف صادر کرده ورویه های متفاوتی اتخاذ نموده اند لذا طرح موضوع درهیات عمومی برای ایجاد وحدت رویه ضروری بنظر میرسد .
خلاصه پرونده های مزبور وآ رامربوطه به این شرح میباشد .
1 آ قای علی عباس آبادی درتاریخ 13/9/72دعوائی بطرفیت اداره ثبت احوال شهرجغتای دردادگاه حقوقی 2 مستقل جغتای برای اثبات عدم تطبیق شناسنامه شماره 391 به خود مطرح نموده ونوشته است هنگام صدور این شناسنامه پدراو درمحل نبوده ومادروی که برای اخذ شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را 1/7/1353ذکر نموده وشناسنامه شماره 391بنام خواها ن باتاریخ تولد 1/7/53صادرشده است درصورتیکه سن اوسه سال کمتر ومتولد 1/7/1356میباشد وشناسنامه مزبور مانع تحصیل اوشده است لذا تقاضا دارد که حکم برعدم تعلق این شناسنامه به خواهان صادرگردد تاشناسنامه دیگری باتاریخ تولد 1/7/56 اخذ نماید نماینده اداره ثبت احوال نوشته است اسناد سجلی ازاسناد رسمی محسوب میشود ودعوی خواهان به تعبیری تغییرتاریخ تولد میباشد که طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تغییر آن ممنوع است بعلاوه خواهان از این شناسنامه استفاده کرده ومدرک تحصیلی اخذ نموده است ولهذا رد دعوی تقاضامیشود.دادرس داد گاه حقوقی 2 مستقل جغتای ( یکی ازبخشهای سبزوار) تغییرتاریخ تولد راازمصادیق ماده واحده قانون حفظ اعتباراسناد محلی تشخیص داده وقرارعدم صلاحیت شماره 35 685مورخ 28/11/72رابه اعتبار صلاحیت کمیسیون مذکوردرتبصره ماده واحده مرقوم صادرکرده وپرونده رابر طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب 1356 بدیوانعالی کشورفرستاده است رسیدگی پرونده مزبور به شعبه ششم دیوانعالی کشورارجاع شده ورای شعبه مزبور بشماره 1099/6 مورخ 25/12/72به این شرح صادرشده است .
باتوجه بشرح دعوی ومورد خواسته که عبارت است ازتغییر سن خواهان ازسال 1353 به سال 1356واختلاف سن ادعائی باسن مندرج درشناسنامه کمتر از پنج سال است مستندا" بماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب 1367 وتبصره ذیل آن وصرف نظر ازقابلیت یا عدم قابلیت پذیرش دعوی ، رسیدگی به موضوع درصلاحیت دادگاه است علیهذا ضمن نقض قرارصادره ، صلاحیت دادگاه حقوقی 2 جغتای رادر رسیدگی به موضوع مطروحه اعلام وپرونده جه رسیدگی بدادگاه صالحه ارسال میگردد.
2 بحکایت پرونده 24/7810/24شعبه بیست وچهارم دیوانعالی کشور آقای ابوالفضل عباس آبادی درتاریخ 13/9/72دعوائی بخواسته اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره 392بخود دردادگاه حقوقی 2مستقل جغتای بطرفیت اداره ثبت احوال جغتای ازتوابع سبزوار اقامه نموده ونوشته است پدراو درمسافرت بوده ومادرخواهان که برای اخذ شناسنامه برای خواهان به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را 7/6/1356گفته که درشناسنامه شماره 392 نوشته شده است درصورتیکه سن او سه سال کمتر ومتولد 7/6/59 میباشد لذا تقاضای رسیدگی وصدور حکم مینماید تاعدم تعلق شناسنامه 1392 بخواهان ثابت شودوبتواند شناسنامه دیگری باتاریخ تولد 7/6/1359 برای خود اخذ نماید نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده ونوشته است تغییر تاریخ تولد طبق ماده واحده قانون حفظ اعتباراسنادسجلی ممنوع است وخواهان ازاین شناسنامه استفاده وتحصیل نموده ومدرک تحصیلی گرفته وسند سجلی ازاسنادرسمی است که باشهادت اعتبار خودراازدست نمیدهد . دادرس دادگاه حقوی 2 جغتای رسیدگی بدعوی رادرصلاحیت کمیسیون مقرردرتبصره ماده واحد ه قانون حفظ اعتبار اسنادسجلی دانسته وقرارعدم صلاحیت شماره 15 665مورخ 18/1/72را باعتبار صلاحیت کمیسیون مزبورصادر کرده و پرونده رابرطبق ماده 16 قانون 1356 به دیوانعالی کشور فرستاده ورسیدگی به شعبه 24دیوانعالی کشور ارجاع شده است رای شماره 24950مورخ 14/12/72 شعبه مزبور به این شرح است : قرارعدم صلاحیت دادگاه حقوقی 2 جغتای دراین پرونده بلااشکال تشحیص وضمن تایید آن مقررمیدارد پرونده اعاده شود همانگونه که ملاحظه میفرمایید شعب محترم ششم وبیست وچهارم دیوانعالی کشور دراستنباط ازماده واحده قانون حفظ اعتبار اسنادسجلی مصوب دوم بهمن ماه 1367 رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند لهذا باستناد ماده واحده قانون مربوط به وجدت رویه قضائی مصوب 1328 استدعا دارد بمنظور اتخاذ وحدت رویه قضائی موضوع درهیات عمومی طرح گردد.
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور

بتاریخ روزسه شنبه 13/4/74 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور بریاست حضرت آیت اله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور وباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور وجنابان آقایان روسا ومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: باتوجه به ادعای خواهان هامبنی براینکه شناسنامه آنها حسب اظهارمادرشان با تاریخهای مندرح درشناسنامه ازاداره ثبت احوال صادرشده بنابراین تعلق شناسنامه ها به خواهان ها محرز است ودرنتیجه عنوان دعوی تغییر تاریخ تولید تلقی میشود وچون درهردو پرونده متقاضیان مدعی هستند سن واقعی آنها سه سال کمتراز سنی است که درشناسنامه آنها قید گردیده وباتوجه به ماده واحده قانون حفظ اعتبارات اسناد سجلی وجلوگیری از تزلزل آنها تغییر تاریخ تولید اشخاص کمتر ازپنج سال ممنوع اعلام گردیده بنابراین دعوی خواهان هاقابلیت طرح درمراجع قضائی وکمیسیون مذکور درقانون فوق رانداشته ودرخورد بوده و آراشعبه دیوانعالی کشور مورد تایید نمیباشد ، مشاور ه نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند .

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 14701 ،یکشنبه پنجم شهریورماه 1374
28نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
599
تاریخ تصویب :
1374/04/13
تاریخ ابلاغ :
1374/06/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :